ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРИД-ІОНА У ВОДНІЙ ВИТЯЖЦІ

ДСТУ 7908:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (ННЦ ІҐА)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Гаврилович, канд. с.-г. наук; О. Дрозд, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26425-85)

ДСТУ 7908:2015

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методів

4 Відбирання проб

5 Апаратура, посуд та матеріали

6 Реактиви

7 Готування до аналізування

8 Аналізування

8.1 Готування водної витяжки

8.2 Фільтрування суспензії

8.3 Визначення хлорид-іона аргентометричним методом за Мором

8.4 Визначення хлорид-іона потенціометричним методом

8.5 Визначення хлорид-іона меркурометричним методом

9 Опрацьовування результатів

10 Точність методу

11 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення хлорид-іона у водній витяжці

КАЧЕСТВО ПОЧВ
Определение хлорид-иона в водной вытяжке

SOIL QUALITY
Chlorine-ion definition in water extract

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює аргентометричний, потенціометричний та меркурометричний методи визначення хлорид-іона у водній витяжці ґрунтів.

Стандарт застосовують під час виконання аналітичних робіт для ґрунтового, агрохімічного, меліоративного обстеження угідь, контролю за сольовим режимом ґрунтів, а також під час проведення інших пошукових і дослідницьких робіт.

Вимоги щодо убезпечення робіт під час визначання викладено у розділі 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ISO 10381-1:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програми відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17792:2009 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 701-89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия (Кислота азотна концентрована. Технічні умови)

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия (Реактиви. Срібло азотнокисле. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия (Реактиви. Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивны. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4459-75 Реактивы. Калий хромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій хромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия (Реактиви. Ртуть (II) азотнокисла 1-водна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные пара­метры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

3 СУТЬ МЕТОДІВ

Аргентометричний метод за Мором полягає у титруванні хлорид-іона у водній витяжці розчином азотнокислого срібла, що утворює з хпорид-іоном малорозчинну сполуку. Для встановлення кінцевої точки титрування в розчин додають хромат калію. Калій утворює з надлишком срібла осад, з переходом кольору розчину від жовтого до червоно-бурого. Метод не використовують для аналізування темнозабарвлених витяжок.

Потенціометричний метод полягає у визначенні різниці потенціалів хлоридного іонселективного електрода і електрода порівняння, значення якої залежить від концентрації хлорид-іонів у розчині. Для запобігання впливу розчину КСl, що міститься всередині електрода порівняння, використовують електролітичний місточок, заповнений розчином азотнокислого калію з молярною концентрацією c (KN03) = 1 моль/дм3.

Меркурометричний метод ґрунтується на титруванні хлорид-іона розчином азотнокислої ртуті з використанням дифенілкарбазону як індикатора. Іони ртуті під час титрування зв’язуються з хлорид-іонами у малодисоціювальну сполуку НgСl2, а їх надлишок утворює з дифенілкарбазоном комплекс фіолетового кольору. Титрування проводять за pH 3,0—3,5, який установлюють за допомогою індикатора бромфенолового синього.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. — Изд-во Московского университета. — 1970. — С. 389—399 (Посібник з хімічного аналізування ґрунтів).

2 Агрохимические методы исследования почв. — М.: Наука. — 1975. — С. 29—31 (Агрохімічні методи дослідження ґрунтів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online