ДСТУ 7092:2009 Електромагнітна сумісність. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад (ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997), M...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Електромагнітна сумісність

ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ НИЗЬКОВОЛЬТНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ

Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад

(ГОСТ 30804,3.8-2002 (МЭК 01000-3-8:1997), MOD; ІЕС 61000-3-8:1997, NEQ)

ДСТУ 7092:2009

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: С. Семенюк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 376 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад)

Ступінь відповідності ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) — модифікований (MOD) Ступінь відповідності ІЕС 61000-3-8:1997 — нееквівалентний (NEQ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт прийнятий зі змінами ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) Совмести­мость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электричес­ким сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех (Сумісність техн­ічних засобів електромагнітна. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад).

Згідно з ДСТУ 1.7:2001 ступінь відповідності цього національного стандарту — нееквівален­тний (NEQ) ІЕС 61000-3-8:1997 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 8: Signalling on low-voltage electrical installations — Emission levels, frequency bands and electro­magnetic disturbance levels (Електромагнітна сумісність. Частина 3. Норми. Секція 8. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми елек­тромагнітних завад).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на першій сторінці долучено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— долучено структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національ­ний вступ» і «Бібліографічні дані», які оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

ГОСТ 13109-97 та ГОСТ 14777-76, на які є посилання в «Нормативных ссылках», є чинни­ми в Україні міждержавними стандартами.

ГОСТ 16842-2002 (СИСПР 16-1:1993, СИСПР 16-2:1996), ГОСТ 30805.14.1-2003 (СИСПР 14-1:1993), ГОСТ 30805.22-2002 (СИСПР 22:1997) та ГОСТ 30804.6.2-2002 (МЭК 61000-6-2-99), на які є посилання в «Нормативных ссылках», не чинні в Україні. В Україні чинні національні стан­дарти, які згармонізовано з аналогічними міжнародними стандартами тих самих або оновлених версій, а саме:

— ДСТУ CISPR 16-1:2005 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості (CISPR 16-1:2002, IDТ);

— ДСТУ CISPR 16-2:2005 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості (CISPR 16-2:2002, IDТ);

— ДСТУ CISPR 14-1:2004 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDТ);

— ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (CISPR 22:2006, IDТ);

— ДСТУ ІЕС 61000-6-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2:2005, IDТ).

Крім того деякі міжнародні стандарти було замінено новими версіями, а саме:

— CISPR 16-1:2002 та CISPR 16-2:2002 замінено багаточастинними стандартами серії CISPR 16-1 та CISPR 16-2 відповідно;

— CISPR 14-1:2000 замінено на CISPR 14-1:2005;

— CISPR 22:2006 замінено на CISPR 22:2008.

ГОСТ 30372-95, на який є посилання в «Нормативных ссылках», не чинний в Україні. В Україні чинний ДСТУ ІЕС 60050-161:2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDТ).

ГОСТ 30847-2002 в Україні не чинний та чинних замість нього нормативних документів немає.

Копії нормативних документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997)

Совместимость технических средств электромагнитная

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ПО НИЗКОВОЛЬТНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех

(IEC 61000-3-8:1997, MOD)

 

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содру­жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных орга­нов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан­дартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные по­ложения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударст­венные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, при­нятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной со­вместимости технических средств России (ТК 30)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22-2002 от 6 ноября 2002 г.)

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 61000-3-8 (1997-08), изд.1 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Передача сигналов по низ­ковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных по­мех» (ІЕС 61000-3-8 (1997-08) «Electromagnetic compatibility of technical equipment. Part 3: Limits - Sec­tion 8: Signalling on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromag­netic disturbance levels», MOD). При этом дополнительные требования, учитывающие потребности национальной экономики указанных выше государств выделены курсивом.

Настоящий стандарт идентичен ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97), который продолжает действовать в Российской Федерации в качестве национального стандарта.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме­нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателях (каталогах) стандартов, а текст изменений - в информационных указателях стандартов. В случае пере­смотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе стандартов.

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории ука­занных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие положения

4 Определения

5 Полосы частот

6 Напряжение выходного сигнала передатчика

7 Нормы электромагнитных помех

8 Условия испытаний

9 Нарушение функционирования

Приложение А Измерение уровней выходных сигналов и кондуктивных помех в полосе частот 3 кГц - 30 МГц

Приложение Б Основные сведения, относящиеся к измерению выходных сигналов на частотах ниже 9 кГц

Введение

Стандарты МЭК серии 61000 публикуются отдельными частями в соответствии со следующей структурой:

Часть 1. Основы

Общие вопросы (введение, фундаментальные принципы)

Определения, терминология

Часть 2. Электромагнитная обстановка

Описание электромагнитной обстановки Классификация электромагнитной обстановки Уровни электромагнитной совместимости

Часть 3. Нормы

Нормы помехоэмиссии

Нормы помехоустойчивости (в тех случаях, когда они не являются предметом рассмот­рения техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на продукцию)

Часть 4. Методы испытаний и измерений Методы измерений Методы испытаний

Часть 5. Руководства по установке и помехоподавлению Руководства по установке Руководства по помехоподавлению

Часть 6. Общие стандарты

Часть 9. Разное

Каждая часть в дальнейшем подразделяется на разделы, которые могут быть опубликованы как международные стандарты либо как технические отчеты.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Совместимость технических средств электромагнитная

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ПО НИЗКОВОЛЬТНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех

Electromagnetic compatibility of technical equipment

SIGNALLING ON LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS

Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels

Дата введения в Украине 2010-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрическое оборудование, предназначенное для передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям общего назначения и электрическим сетям потребителей электрической энергии в полосе частот от 3 до 525 кГц (далее - оборудование).

Стандарт устанавливает полосы частот для различных применений оборудования, нормы напря­жения выходного сигнала на зажимах оборудования в рабочей полосе частот, нормы создаваемых оборудованием кондуктивных и излучаемых электромагнитных помех, а также методы измерений.

Стандарт не устанавливает виды модуляции сигналов, методы кодирования и функциональные характеристики оборудования.

Требования в части устойчивости к внешним воздействующим факторам и соответствующие методы испытаний не включены в настоящий стандарт.

Примечание - Соответствие стандарту не означает, что разрешается использовать оборудование для передачи сигналов на объекты, расположенные вне электрической сети потребителя, или другим потреби­телям через электрическую сеть общего назначения в тех случаях, когда это не допускается.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромаг­нитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

ГОСТ 16842-2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи ин­дустриальные. Методы испытаний технических средств • источников индустриальных радиопо­мех

ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и опреде­ления

ГОСТ 30805.14.1-2003 (СИСПР 14-1:1993) Совместимость технических средств электромаг­нитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 30805.22-2002 (СИСПР 22:1997) Совместимость технических средств электромагнит­ная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и мето­ды испытаний

ГОСТ 30804.6.2-2002 (МЭК 61000-6-2-99) Совместимость технических средств электромаг­нитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в про­мышленных зонах. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30847-2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

3 Общие положенения

Целями настоящего стандарта являются:

- предотвращение электромагнитных помех от оборудования средствам радиосвязи или другим техническим средствам, подключенным к электрической сети;

- ограничение взаимных помех между различными образцами оборудования, подключенными к одной и той же электрической сети.

Аналогичные цели преследуют стандарты, устанавливающие нормы индустриальных радиопомех для технических средств различных видов, в том числе ГОСТ 30805.14.1 и ГОСТ 30805.22. Указанные стандарты не распространяются на устройства для передачи сигналов по электрическим сетям, но они использовались как руководство при установлении максимальных уровней сигналов и электро- магнитных помех в настоящем стандарте. Однако следует отметить, что указанные стандарты рас­сматривают ненамеренную помехоэмиссию, в то время как передача сигналов по силовым линиям - это преднамеренная электромагнитная эмиссия и, в соответствии с применяемыми методами пере­дачи сигналов, уровень последних должен быть выше допустимого уровня помех для уверенного приема сигналов.

Для полосы частот ниже 150 кГц отсутствуют какие-либо рекомендации по установлению уровней сигналов и помех, поэтому регламентируемые значения устанавливаются в соответствии и не в про­тиворечии с принципами нормирования радиопомех. Дополнительным фактором для любой полосы частот может являться наличие национальных регулирующих положений, относящихся к максималь­ным уровням эмиссии при передаче сигналов по электрическим сетям, выполнение которых обяза­тельно.

В отношении ограничения взаимного влияния между различными системами передачи сигналов по электрическим сетям могут использоваться методы, относящиеся к трем классам:

а) физическое разделение (разделение посредством фильтров для ограничения взаимных помех или использование систем с симметричным вводом сигналов);

б) разделение по полосам частот, выделенным для различных применений;

в) соглашение по общему протоколу связи, содержащее механизмы индивидуального адресования и идентификации для различных применений.

Чтобы оптимизировать использование полос частот, в которых передача сигналов по электриче­ским сетям допустима, и принимая во внимание, что отсутствует протокол, общий для применений энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии, в настоящем стандарте установлено использование отдельных полос частот поставщиками и потребителями электрической энергии. С цепью ограничения взаимных помех необходимо уделять повышенное внимание в отно­шении уровней внеполосной помехоэмиссии одного оборудования в пределах используемой полосы частот другого.

Несимметричный ввод сигнала не должен использоваться, если данный способ особо не огова­ривается нормативными документами (см. также раздел 9).

4 Определения

В настоящем стандарте используют термины, установленные в ГОСТ 13109, ГОСТ 14777, ГОСТ 30372.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online