ДСТУ Б EN 1367-1:2015 Методи випробувань термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до поперемінного заморожування і відтавання (EN 1367-1:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І АТМОСФЕРОСТІЙКОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання

(ЕN 1367-1:2007, IDТ)
ДСТУ Б ЕN 1367-1:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков; О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник).

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 р. № 348 , чинний з 2016-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1367-1:2007 -Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing (Методи випробувань термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання). Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Суть методу

5 Устаткування

6 Відбір проб

7 Наважки

8 Порядок проведення випробування

9 Визначення відсотка втрати маси

10 Звіт про випробування

Додаток А Точність

Додаток В Визначення втрати міцності після пере­мінного заморожування/відтавання

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних та /або регіональ­них стандартів, посилання на які є в ЕN 1367-1:2007, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Principle

5 Apparatus

6 Sampling

7 Test specimens

8 Procedure

9 Determination of the percentage mass loss

10 Test report

Annex A Precision

Annex B Determination of the strength loss after freeze-thaw cycling

Bibliography


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1367-1:2007 - Tests for thermal and weathering proper­ties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing (Методи випробувань термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання).

EN 1367-1:2007 підготовлено технічним комітетом CEN/TK 154 "Agreggates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1367-1:2015 (EN 1367-1:2007, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, -ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ”, "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з передмови до EN 1367-1:2007 у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на заповнювачі для бетонів і будівельних розчинів до їх скасування у встановленому порядку.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1367-1:2007, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЬ ТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І АТМОСФЕРОСТІЙКОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Часть 1. Определение стойкости к переменному замораживанию и оттаиванию

TESTS FOR THERMALANDWEATHERING PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing

Чинний від 2016-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт установлює метод визначення впливу перемінного заморожування і відтаван­ня на показники якості заповнювачів.

Примітка. Характер впливу низьких температур на заповнювачі залежить від ступеня насиченості їх водою та від швидкості заморожування.

Результати дають середні оцінки опору запов­нювачів такій формі атмосферного впливу.

Метод випробування придатний для запов­нювачів, які мають розмір зерен від 4 мм до 63 мм.

This European Standard specifies a test method which provides information on how an aggregate behaves when it is subjected to the cyclic action of freezing and thawing.

NOTE The stresses on aggregates due to frost depend, amongst other factors, on the degree of water saturation as well as the rate of cooling.

The results provide a means for assessing an ag­gregate's resistance to this form of weathering.

The test is applicable to aggregates having a par­ticle size between 4 mm and 63 mm.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Наступні нормативні документи є обов'язко­вими для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовують тільки вка­зане видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання посилального документа (включаючи будь-які поправки).

ЕN 932-1 Методи випробувань загальних ха­рактеристик заповнювачів. Частина 1. Метод відбору проб

ЕN 932-2 Методи випробувань загальних ха­рактеристик заповнювачів. Частина 2. Метод звуження лабораторних проб

ЕN 932-5 Методи випробувань загальних ха­рактеристик за­пов­ню­ва­чів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування

The following referenced documents are indis­pensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amend­ments) applies.

EN 932-1, Tests for general properties of aggre­gates - Part 1: Methods for sampling

EN 932-2, Tests for general properties of aggre­gates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5, Tests for general properties of aggre­gates - Part 5: Common equipment and calibra­tion

ЕN 933-2 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визна­чення гранулометричного складу. Контрольні сита, номінальні розміри отворів сит

EN 1097-2 Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Части­на 2. Метод визначення опору подрібненню.

EN 933-2, Tests for geometrical properties of ag­gregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of aper­tures

EN 1097-2, Tests for mechanical and physical properties of ag­gre­ga­tes - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3 TERMS AND DEFINITIONS

Для цілей цього документа застосовуються наступні терміни та визначення.

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 наважка

Кількість матеріалу, яка використовується у визначенні однієї окремої властивості, коли метод випробування потребує більше одного визначення цієї властивості

3.1 test specimen

sample used in a single determination when a test method requires more than one determination of a property

3.2 лабораторна проба

Проба, одержана методом скорочення об'єд­наної проби для лабораторних випробувань

3.2 laboratory sample

reduced sample derived from a bulk sample for laboratory testing

3.3 постійна маса

Маса, різниця між результатами двох послі­довних визначень якої після висушування про­тягом не менше ніж 1 год становить не більше ніж 0,1 %.

Примітка. У багатьох випадках постійна маса може бути досягнута після того, як аналітична проба була висушена протягом заздалегідь визначеного періо­ду у спеціальній печі за температури (110 ± 5) °С. Випробувальні лабораторії можуть самі визначати час, необхідний для досягнення постійної маси для конкретних типів і розмірів зразків в залежності від потужності печі, використовуваної для сушки.

3.3 constant mass

successive weightings after drying at least 1 h apart not differing by more than 0,1 %.

NOTE In many cases constant mass can be achieved after a test portion has been dried for a pre-determined period in a specified oven at (110 ± 5) °C. Test labo­ratories can determine the time required to achieve constant mass for specific types and sizes of sample dependent upon the drying capacity of the oven used.

БІБЛІОГРАФІЯ

BIBLIOGRAPHY

[1] ISО 5725:19861) Точність методів випробу­вань. Визначення міжлабораторними випро­буваннями повторюваності і відтворюваності для установки випробування і методу випро­бування.

1) Скасовано 10

[1] ISO 5725:19861) Precision of test methods - Determination of repeatability and reproducibility for a stand and test method by inter-laboratory tests

1) Withdrawn

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online