ДСТУ Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування (EN 932-5:2012, IDT+EN 932-5:2012/АС:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ
ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 5. Типове випробувальне устаткування
і калібрування
(EN 932-5:2012, IDT+EN 932-5:2012/АС:2014, IDT)

ДСТУ Б EN 932-5:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков; О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник).

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 р. № 349, чинний з 01.10.2016

3 Національний стандарт відповідає EN 932-5:2012+EN 932-5:2012/AC:2014 - Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration (Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Типове випробувальне устаткування

4 Common equipment

5 Калібрування і перевірка

5 Calibration and checking

6 Реактиви

6 Reagents

Додаток А Метод перевірки функціонування сит

Annex A (normative) Method for the performance check of sieves

Додаток В Порядок ручної перевірки отворів контрольних сит з перфорованими листами

Annex B (normative) Procedure for the manual checking of perforated plate test sieve openings

Додаток С Рекомендовані ваги для різних стандартних методів випробувань

Annex C (informative) Balance recommendation for various standard test methods

Бібліографія

Bibliography

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в ЕN 932-5, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 932-5:2012 - Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration (Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування) із внесеною технічною поправкою AC:2014.

Змінений поправкою текст виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою на березі (II).

EN 932-5:2012 підготовлено технічним комітетом CEN/TK154 "Agreggates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування (EN 932-5:2012, IDT+EN 932-5:2012/AC:2014, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А-1-1-93 "Cистема стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідний за цей стандарт, - Т К 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з передмови до EN 932-5:2012 у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на методи випробувань заповнювачів до їх скасування у встановленому порядку.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 932-5:2012, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 5. Тилове випробувальне устаткування і калібрування

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Часть 5. Типовое испытательное оборудование и калибровка

TESTS FOR GENERAL PROPERTIES OF AGGREGATES -
Part 5: Common equipment and calibration

Чинний з 2016-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт встановлює загальні необхідні умови експлуатації типового випробувального устаткування, його калібрування і методів контролю, а також вимоги до реактивів, застосовуваних при випробуваннях характеристик заповнювачів.

This European Standard specifies general requirements for common equipment, calibration and checking procedures and reagents for the testing of the properties of aggregates.

Для контролю можуть бути використані також інші процедури ніж ті, що описані в цьому стандарті, якщо установлено, що вони споріднені і придатні до застосування.

In the case of checking, other procedures than the ones described in this standard may be used provided that appropriate working relationships with the corresponding methods described in this standard have been established.

У випадку розбіжності результатів контролю слід використовувати методи контролю, описані в цьому стандарті.

In case of dispute, the checking methods described in this standard shall be used.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Наступні нормативні документи в цілому або в частині, яка є нормативною для цього документа, обов'язкові для його застосування. Для датованих посилань використовують тільки
вказане видання. Для недатованих посилань застосовують тільки останнє видання документа (включаючий будь-які поправки).

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 933-1 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення гранулометричного складу. Метод просіювання

EN 933-1, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method

EN 933-2 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення гранулометричного складу. Контрольні сита. Номінальні розміри отворів сит

EN 933-2, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures

EN 933-3 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерен. Показник пластинчастості

EN 933-3, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Fiakiness index

EN 933-8 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонкості. Випробування еквівалента піску

EN 933-8, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test

EN ISO 3650 Геометричні параметри виробів (GPS). Стандарти довжини. Еталонні міри (ISO 3650:1998)

EN ISO 3650, Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)

ISO 384 Лабораторний посуд скляний. Принципи розробки та виготовлення об'ємного посуду

ISO 384, Laboratory glassware - Principles of design and construction of volumetric glassware

ISO 386 Рідинні скляні лабораторні термометри. Принципи розробки, виготовлення та застосування

ISO 386, Liquid-in-glass laboratory thermometers - Principles of design, construction and use

ISO 649-1 Лабораторний посуд скляний. Ареометри густини загального призначення. Частина 1. Специфікація

ISO 649-1, Laboratory glassware - Density hydrometers for general purposes - Part 1: Specification

ISO 3310-1 Сита контрольні технічні. Вимогита випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної сітки

ISO 3310-1, Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth

ISO 3310-2 Сита контрольні технічні. Вимоги та випробування. Частина 2. Сита контрольні з перфорованих металевих листів

ISO 3310-2, Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal plate

ISO 4788 Посуд лабораторний скляний. Градуйовані мірні циліндри

ISO 4788, Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders

ISO 6353-2 Реактиви для хімічних аналізів. Частина 2. Технічні умови. Перша серія

ISO 6353-2, Reagents for chemical analysis - Part 2: Specifications - First series

ISO 6353-3 Реактиви для хімічних аналізів. Частина 3. Технічні умови. Друга серія

ISO 6353-3, Reagents for chemical analysis - Part 3: Specifications - Second series

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online