ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Національна стандартизація
ПРАВИЛА НАДАВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
ТОРГОВИМ ПАРТНЕРАМ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.13:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 листо­пада 2015 р. № 156

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 грудня 2015 р. № 217 з набранням чинності згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 06 липня 2016 р. № 198 з 2016-10-10

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.13:2001

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Оброблення запитів та надання відповідей на запити

7 Співпраця та обмін інформацією Національного інформаційного центру ІSОNEТ з центром обробки запитів та надання повідомлень

8 Надання повідомлень відповідно до правил Світової організації торгівлі (СОТ)

9 Надання повідомлень відповідно до правил Європейських організацій зі стандартизації

Додаток А Форма повідомлення згідно з параграфом С Кодексу доброчинної практики стандартизації Угоди СОТ ТБТ щодо прийняття Кодексу доброчинної практики стандартизації

Додаток Б Форма повідомлення згідно з параграфом С Кодексу доброчинної практики стандартизації Угоди СОТ ТБТ щодо виходу з Кодексу доброчинної практики стандартизації

Додаток В Форма повідомлення згідно з параграфом и Кодексу доброчинної практики стандартизації щодо існування Програми робіт з національної стандартизації

Додаток Г Форма повідомлення згідно зі статтею 10.6 Угоди СОТ ТБТ

Додаток Д Приклад заповнення форми повідомлення згідно зі статтею 10.6 Угоди СОТ ТБТ

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Україна як держава-член Світової організації торгівлі (далі — СОТ) з 2008 року приєдналася до Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі (далі —Угода СОТ ТБТ), що є додатком до Марракеської угоди про заснування СОТ 1994 року, якою передбачено, що держави-члени СОТ повинні забезпечити, щоб технічні регламенти та стандарти не розробляли, не приймали й не застосовували у спосіб, метою або наслідком якого є створення невиправданих перешкод для міжнародної торгівлі.

Угодою СОТ ТБТ передбачено надання державам-членам СОТ інформації про технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності. Зокрема, визначено, що кожна держава-член СОТ повинна забезпечити, щоб існував центр обробки запитів та надання повідомлень, який дає відповіді на всі прийнятні запити з боку інших держав-членів СОТ, а також, за потреби, відповідні документи чи інфор­мацію, де їх можна отримати.

В Україні функції центру обробки запитів та надання повідомлень у рамках виконання Угоди СОТ ТБТ стосовно технічних регламентів, стандартів і процедур оцінки відповідності (далі — центр обробки запитів та надання повідомлень) здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері економічного розвитку, а саме — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку України).

Мінекономрозвитку України забезпечує співробітництво з СОТ та взаємодію центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і держав-членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ.

У додатку 1 до Угоди СОТ ТБТ визначено, що терміни, наведені в Настанові ISO/IEC Guide 2 «Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів» (далі — ISO/IEC Guide 2), під час за­стосування їх у цій угоді мають те саме значення, яке наведено в ISO/IEC Guide 21). Однак для цілей Угоди СОТ ТБТ технічні регламенти визначено як документи, обов’язкові для застосування, а стан­дарти — як документи, добровільні для застосування.

Зважаючи на добровільність застосування стандартів, відповідно до статті 4 Угоди СОТ ТБТ такими, що дотримуються принципів угоди, визнають органи стандартизації, які прийняли Кодекс доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів (далі — Кодекс доброчинної практики стандартизації), який є додатком 3 до Угоди СОТ ТБТ, і дотримуються його.

Україна приєдналася до Кодексу доброчинної практики стандартизації. До довідника СОТ щодо органів стандартизації, які приєдналися до Кодексу доброчинної практики стандартизації, внесено Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, серти­фікації та якості» (далі — ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації (далі — HOC).

Кодексом доброчинної практики стандартизації визначено роль Міжнародної інформаційної мережі ISONET (далі — ISONET) в організації розповсюдження інформації про стандарти. ISONET з’єднує в збалансовану інформаційну мережу інформаційний центр центрального секретаріату Міжнародної організації зі стандартизації (далі — ISO) та національні інформаційні центри міжнародної інформа­ційної мережі ISONET країн-членів ISO (далі — національний інформаційний центр ISONET) для того, щоб координувати та систематизувати обмін інформацією про стандарти як міжнародні, так і національні.

Україна є повноправним членом ISO та Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС). HOC функціо­нує як Національний інформаційний центр ISONET і представляє інтереси України в міжнародних і регіональних організаціях зі стандартизації.

У багатьох країнах національний інформаційний центр ISONET і центр обробки запитів та надання повідомлень у рамках виконання Угоди СОТ ТБТ зосереджені в одному центрі. Якщо в країні націо­нальний інформаційний центр ISONET і центр обробки запитів та надання повідомлень у рамках ви­конання Угоди СОТ ТБТ існують окремо, вони тісно співпрацюють та здійснюють обмін інформацією.

Для розповсюдження інформації стосовно міжнародних стандартів і зв’язків міжнародних орга­нізацій зі стандартизації з СОТ функціонує Інформаційний центр ISO/IEC (режим доступу: http://www. standardsinfo.net/).

Крім зобов’язань, обумовлених членством у COT, ISO та ІЕС, Україна також має певні зобов’язання щодо надання інформації як афілійований член Європейського комітету стандартизації (CEN) та Євро­пейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC).

Відповідно до прав та обов’язків афіпійованих членів, визначених Настановою CEN-CENELEC GUIDE 12 «The concept of Affiliation with CEN and CENELEC» (CEN-CENELEC Настанова 12 «Концепція афіліації до CEN і CENELEC»), Україна взяла на себе, зокрема, обов’язки сповіщати Керівному центру CEN-CENELEC про всі національні запровадження європейських стандартів та змін до них.

Цей стандарт розроблено з метою забезпечити виконання Україною зобов’язань, взятих у рамках членства в СОТ та міжнародних, європейських організаціях зі стандартизації щодо надання й розпо­всюдження інформації стосовно стандартів та всіх питань, пов’язаних зі стандартизацією, що здійснюють Національний інформаційний центр ISONET і центр обробки запитів та надання повідомлень.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРАВИЛА НАДАВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРАМ УКРАЇНИ

NATIONAL STANDARDIZATION
RULES FOR THE PROVISION OF INFORMATION TO THE TRADE PARTNERS OF UKRAINE

Чинний від 2016-10-10

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час розповсюдження та обміну інформації, що здійснює Національний інформаційний центр ISONET.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДОТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стан­дартизації

ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 Кодекс усталених правил стандартизації.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ 1.1 та ДСТУ 1.2.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України «Про стандартизацію»

2 Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

3 Угода про технічні бар’єри в торгівлі СОТ, що є додатком до Марракеської угоди про заснування СОТ 1994 року

4 ISONET Guide. Fourth edition 2002 (Настанова ISONET. Четверта редакція 2002 року)

5 CEN-CENELEC GUIDE 12 «The concept of Affiliation with CEN and CENELEC» (CEN-CENELEC Наста­нова 12 «Концепція афіліації до CEN і CENELEC»)

6 ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (International Classification for Standards ICS:2005, MOD).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online