ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація
ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Структура та правила оформлювання

ДСТУ 3008:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144)

РОЗРОБНИКИ: В. Земцева; Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук; Р. Санченко, канд. техн. наук; Л. Шрамко; А. Ямчук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3008-95

ЗМІСТ

Вступ

Сфера застосування

Нормативні посилання

Порядок викладання звіту

Структура звіту

Вступна частина

Основна частина

Додатки

Вимоги до подання структурних елементів звіту

Видання звіту

Структурні елементи вступної частини

Титульний аркуш

Список авторів

Реферат

Зміст

Скорочення та умовні познаки

Передмова

Структурні елементи основної частини

Вступ

Змістова частина звіту (суть звіту)

Висновки

Рекомендації

Перелік джерел посилання

Додатки

Призначеність додатків

Види додатків за формою подання

Правила оформлення звіту

Загальні положення

Нумерація частин і томів (книг)

Нумерація сторінок звіту

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Рисунки

Таблиці

Переліки

Примітки

Виноски

Формули та рівняння

Посилання

Титульний аркуш

Список авторів

Скорочення та умовні познаки

Додатки

Додаток А Приклад подання реферату до звіту про НДР

Додаток Б Приклад оформлення змісту

Додаток В Приклади оформлення титульних аркушів

Додаток Г Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

Необхідність перегляду стандарту обумовлена:

— прийняттям законів України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки від­повідності» та «Про стандартизацію»;

— наданням чинності новій редакції комплексу основоположних стандартів національної стандартизації України;

— введенням у дію нових правил побудови, викладання, оформлювання та змісту норматив­них документів, зокрема й національних стандартів;

— потребою гармонізації положень щодо однотипних структурних елементів текстових доку­ментів, застандартованих іншими національними та міждержавними стандартами.

Під час розроблення стандарту враховано пропозиції та рекомендації щодо перегляду ДСТУ 3008-95, висловлені користувачами стандарту — фахівцями у сфері науки й техніки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3008:2015

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Структура та правила оформлювання

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТЧЕТЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Структура и правила оформления

INFORMATION AND DOCUMENTATION
SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS
Structure and rules of putting into official form

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до структурних елементів і правил оформлювання звітів у сфері науки й техніки.

Стандарт поширюється на звіти про виконані теоретичні та/чи прикладні дослідження, науко­во-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи чи окремі їхні етапи.

Цей стандарт застосовують науково-дослідні, проектні, конструкторські організації, навчальні заклади, науково-виробничі та виробничі підприємства й інші організації усіх форм власності. Його може бути застосовано в усіх сферах наукової діяльності, зокрема під час оформлення дисерта­цій, складання звітів за етапи та річних звітів за різними напрямами науково-технічної діяльності, посібників, підручників тощо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-15

Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 року № 3164-IV

Закон України «Про стандартизацію» від 05 червня 2014 року № 1315-VII

Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року № 5029-VI

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП)

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлен­ня національних нормативних документів

ДСТУ 2568-94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ)

ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліо­графічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT) ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT).

3 ПОРЯДОК ВИКЛАДАННЯ ЗВІТУ

3.1 Структура звіту

3.1.1 Звіт умовно поділяють на:

— вступну частину;

— основну частину;

— додатки.

3.2 Вступна частина

3.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

— титульний аркуш;

— список авторів;

— реферат;

— зміст;

— скорочення та умовні познаки1);

— передмову.

3.2.2 Подання структурних елементів вступної частини звіту згідно з розділом 4 цього стандарту.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online