ДСТУ 2961-94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організація промислового виробництва
НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Терміни та визначення

ДСТУ 2961-94

Відповідає офіційному тексту

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним інститутом праці та соціально-економічних досліджень (ДІП СЕД) Міністерства промис­ловості України та Державним університетом «Львівська політехніка»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Н. А. Бабаєва, Д. І. Балон, канд.техн.наук (керівник розробки), М. Н. Білих, канд.економ.наук, Д. О. Горєлов, докт.економ.наук, О. В. Кудлай, Т. К. Лук'янович, канд.техн.наук, В. Н. Майорченко, канд.економ.наук, Г. Е. Найда, канд.економ.наук, Г. Н. Шибер

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

5 Методи нормування

6 Нормування виробничих процесів

7 Нормування праці

8 Нормування матеріальних ресурсів

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
НОРМУВАННЯ
МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Терміни та визначення

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Термины и определения

ORGANIZATION OP INDUSTRIAL PRODUCTION
RATE SETTING OF MATERIAL AND PRODUCTION PROCESS
Terms and definitions

Чинний від 1996—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі нормування матеріалів, праці та виробничих процесів на промисловому підприємстві.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до нормування матеріалів, праці та виробничих процесів на промислових підприєм­ствах, а також для робіт зі стандартизації або у разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому документі є посилання на ДСТУ 2391—94 Система тех­нологічної документації. Терміни та визначення

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований тер­мін.

3.2 Подані визначення можна за потреби змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термі­нів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подано російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абетковий покажчик відповідників стандартизованих термінів ро­сійською мовою.

3.5 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою,— світлим шрифтом.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ / ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

4.1 норматив

Показник, який характеризує сту­пінь відносного використання ча­су, матеріальних, трудових та гро­шових ресурсів, їх витрати на оди­ницю маси, площі, об'єму, довжи­ни у виробничому процесі

ru

(норматив

Показатель, характеризующий сте­пень относительного использова­ния времени, материальных, трудо­вых и денежных ресурсов, их рас­ходования на единицу массы, пло­щади, объема, длины в производ­ственном процессе)

4.2 норма

Мінімально або максимально до­пус­ти­ма величина абсолютної ви­трати часу, трудових, матеріаль­них, енер­ге­тич­них ресурсів на ви­роблення одиниці продукції (ви­конання роботи) встановленої якості у певних умовах вироб­ництва

ru

(норма

Минимально или максимально до­пустимая величина абсолютного расхода времени, трудовых, мате­риальных, энергетических ресур­сов на производство единицы про­дукции (выполнения работы) уста­новленного качества в определен­ных условиях производства)

4.3 міжгалузеві норми та норма­тиви

Норми та нормативи, що застосо­вуються у декількох галузях для наскрізних виробництв

ru

(межотраслевые нормы и норма­тивы

Нормы и нормативы, применяемые в нескольких отраслях для сквоз­ных производств)

4.4 галузеві норми та нормативи

Гранично допустимі показники для певної галузі, розраховані на середні умови виробництва з ура­хуванням прогресивних показни­ків передових підприємств

ru

(отраслевые нормы и норма­тивы

Предельно допустимые показатели  для данной отрасли, рассчитанные на средние условия производства с учетом прогрессивных показателей передовых предприятий)

4.5 місцеві норми та нормативи

Норми та нормативи, розроблені для конкретного підприємства з урахуванням специфіки його тех­нології

ru

(местные нормы и нормативы

Нормы и нормативы, разработан­ные для конкретного предприятия с учетом специфики его техноло­гии)

4.6 оперативні норми та норма­тиви

Норми та нормативи, які відпові­дають конкретним умовам вироб­ництва

ru

(оперативные нормы и нормативы

Нормы и нормативы, соответству­ющие конкретным условиям про­изводства)

4.7 поточні норми та нормативи

Норми та нормативи, встановлені на основі оперативних, як середня величина за відповідний плановий період

Примітка. Поточні норми та нормативи поділяють на річні, квартальні та мі­сячні

ru

(текущие нормы и нормативы

Нормы и нормативы, устанавлива­емые на основе оперативных в среднем на соответствующий пла­новый период

Примечание. Текущие нормы и норма­тивы подразделяются на годовые, квар­тальные и месячные)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online