ДСТУ 8537:2015 Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху
ЕКРАНИ ПРОТИЗАСЛІПЛЮВАЛЬНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8537:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гостєв (науковий керівник), Т. Кострульова, Л. Румянцев, І. Фощ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2015 р. № 197 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони навколишнього середовища

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила приймання

11 Правила транспортування та зберігання

12 Методи контролювання

13 Правила встановлення, експлуатування, ремонтування, утилізування

14 Гарантії виробника

15 Додаток А Визначення ефективної висоти ЕП

16 Додаток Б Методика визначення коефіцієнта просвітності

17 Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ЕКРАНИ ПРОТИЗАСЛІПЛЮВАЛЬНІ
Загальні технічні вимоги

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЭКРАНЫ ПРОТИВООСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ
Общие технические требования

SAFETY OF MOVEMENTS
ANTI-GLARE SCREENS
General technical requirements

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на протизасліплювальні екрани, які встановлюють на дорожні огородження бар’єрного чи парапетного типу на розділювальній смузі автомобільних доріг загального користування для убезпечення дорожнього руху в темну пору доби.

1.2 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до протизасліплювальних екранів, правила їхнього застосування, контролювання та приймання, вказівки щодо транспортування та зберігання, вимоги щодо безпеки та охорони довкілля, гарантії виробника.

1.3 Цей стандарт призначено для використання працівниками проектних, дорожньо-будівельних та експлуатаційних організацій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи: ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриви цинкові гарячі. Загальні вимоги та методи контролювання)

ГОСТ 9.707-81 ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климати­ческое старение (ЄСЗКС. Матеріали полімерні. Методи прискорених випробувань на кліматичне старіння)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические ус­ловия (Дріт сталевий низьковуглецевий загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи (Пластмаси. Метод визначення ударної в’язкості за Шарпі)

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия (Ящики з листових деревинних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортальний. Технічні умови) ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент (Труби сталеві квадратні. Сортамент) ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови) ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробу­вання на розтягування)

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Обрешітки дощані для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент (Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент)

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Прокат листовий холоднока­таний. Сортамент)

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (Поліпропілен і сополімери пропілену. Технічні умови)

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Наванта­ження і впливи. Норми проектування

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та ви­значення їх класу небезпеки для здоров’я населення

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 eкран протизасліплювальний (ЕП)

Система елементів, які встановлюють на дорожні огородження бар’єрного чи парапетного типу на розділювальній смузі автомобільних доріг для захисту від засліплення водіїв світлом фар зустрічних транспортних засобів

3.2 ефективна висота ЕП

Відстань від поверхні проїзної частини до верхнього краю ЕП

3.3 затінювальний елемент

Елемент ЕП, що повністю або частково блокує світловий промінь

3.4 коефіцієнт просвітності

Відношення площі проекції просвітів ЕП до площі випробного зразка ЕП разом з його просвітами за певного кута падіння

3.5 кут падіння а

Кут між віссю ЕП та напрямком світлового променя, що падає

3.6 обмежувальний кут а1

Кут падіння, нижче якого світловий промінь, що падає, повністю перекривається ЕП

3.7 опорний елемент

Частина ЕП, на яку встановлюють затінювальні елементи

3.8 фіксувальний елемент

Елемент, яким закріплюють затінювальний елемент до стояків металевого дорожнього огоро­дження бар’єрного типу або закладних деталей парапетного типу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 12676-1:2000 + А.1:2003 Anti-glare screens for roads — Part 1: Performance and characteristics (Екрани протизасліплювальні. Частина 1. Експлуатаційні параметри та характеристики)

2 ТУ У В.2.3-28.7-32127030-002:2011 Екрани дорожні протизасліплювальні. Технічні умови

3 Правила дорожнього руху України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

4 СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

5 Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV

6 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХІІ.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online