ДСТУ 4147-2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD). З Поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ

Методика повірки

(ГОСТ 8.570-2000, IDT)

ДСТУ 4147-2003

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України N° 523 від 7 жовтня 2002 р. з 2003—01 —01

3 СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ ГОСТ 8.570—2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в області стандартизації, метрології та сертифікації» від 12.03.1992

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні МИ 1823-87)

5 ОФОРМЛЕННЯ: Т. А. Сікорська

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнято зі змінами до міждержавного стандарту ГОСТ 8.570 2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальне цилиндрические. Методика поверки (Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні Методика повірки).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Росії;

б) у розділі 2 «Нормативные ссылки» вилучити посилання на ГОСТ 12.0.004-90, ГОСТ 7502 -98 та ГОСТ 10529-96, а по тексту стандарту замінити словами «в соответствии с действующими в Украине нормативными документами»;

в) з четвертої сторінки обкладинки вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП  крупи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

г) введено національні відхилення:

— в розділі 1 замість слів «Предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиками и потребителями»

записати:

— «предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов и проведения измерений их объема в сфере государственного метрологического надзора, а также взаимных расчетов между постав шиками и потребителями»;

— після п. 11.5 записати: «В Украине программы должны быть аттестованы в ХГНИИМ».

— після розділу 5.2 записати:

«В Украине допускается до 1 января 2007 года использование эталонного уровнемера с про делами допускаемой погрешности ± 2 мм в условиях поверки резервуара, при этом погрешность определения вместимости резервуара объемным методом должна находиться в пределах ±0,3 %".

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

ГОСТ 8.570-2000

Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН: Государственным научным метрологическим центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ГНМЦ-ВНИИР) Госстандарта России

ВНЕСЕН: Госстандартом России

2 ПРИНЯТ: Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N° 17 от 22 июня 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

Груз стандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарг

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Тапжикгосстандарт

Туркменистан

Главгосинспекция «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины


Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Требования к выбору метода поверки

5 Технические требования

5.1 Требования к погрешности измерений параметров резервуаров

5.2 Требования по применению основных и вспомогательных средств поверки

5.3 Требования к условиям поверки

6 Требования к организации проведения поверки

7 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности

8 Подготовка к проведению поверки

9 Проведение поверки резервуара

9.1 Проведение поверки резервуара геометрическим методом

9.2 Проведение поверки резервуара объемным методом

10 Обработка результатов измерений

10.1 Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом

10.2 Обработка результатов измерений при поверке резервуара объемным методом

10.3 Составление градуировочной таблицы

11 Оформление результатов поверки

Приложение А Схемы оборудования и измерения параметров резервуаров при поверке

Приложение Б Форма протокола поверки резервуара геометрическим методом

Приложение В Форма протокола поверки резервуара объемным методом

Приложение Г Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом

Приложение Д Форма журнала обработки результатов измерений при поверке геометрическим методом

Приложение Е Обработка результатов измерений при поверке резервуара объемным методом

Приложение Ж Форма журнала обработки результатов измерений при поверке объемным методом

Приложение И Основные технические требования к стальным вертикальным цилиндрическим резервуарам

Приложение К Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы

Приложение Л Формы актов измерений базовой высоты резервуара, определения вместимости «мертвой» полости резервуара и измерений степени наклона резервуара

Приложение М Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Steel vertical cylindric tanks. Calibration methods

Дата введення 2002—01—01
Дата введения в Украине 2003-01-0

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные вертикальные цилиндрические резервуары (далее — резервуары) номинальной вместимостью от 100 до 50000 м3, предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, и устанавливает методику первичной и периодзгческой поверок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004—90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.011—781) Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

ГОСТ 12.4.099—80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.100—80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия ГОСТ 12.4.131—83 Халаты женские. Технические условия ГОСТ 12.4.132—83 Халаты мужские. Технические условия ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76). Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мано вакуум метры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2874—8225 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 3900—85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8509—93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 10528—90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529—96 Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 13837—79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18481—81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Обшие технические условия

На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51330.2—99, ГОСТ Р 51330.5—99, ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99.

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98.

ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

Библиография

[1] ТУ 257761.007—87 Толщиномер ультразвуковой УТ-93П

[2] РД 50-388—83 Методические указания. Уровнемеры жидкости образцовые. Методы и средства поверки

[3] МИ 1974—95 Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи расхода турбинные. Методика поверки

[4] ТУ 25-1815.0021—90 Секундомеры

[5] МИ 2153—91 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти при учетно-расчетных операциях

[6] РД 153-39-011—97 Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводал

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online