ДСТУ 3906-99 Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1 (ІПС № 1-2-2005)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Техніка пожежна
ДРАБИНИ ПОЖЕЖНІ РУЧНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3906-99

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 17 вересня 1999 р. № 196

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8556-72)

4 РОЗРОБНИКИ: В.К.Баленко (керівник розробки), М.Я.Откідач, О.А.Чернишук, С.Д.Кухарішин, Л.О.Волошин

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо експлуатації

11 Гарантії виробника

Додаток А Схема випробування на міцність тятив та щаблів ДП

Додаток Б Схема випробування на міцність тятив та щаблів ДШ

Додаток В Схема випробування на міцність гака ДШ

Додаток Г Схеми випробування на міцність ВПД

Додаток Д Схеми випробування на прогин ВПД

Додаток Е Схема випробування кріплення щаблів ВПД

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІКА ПОЖЕЖНА
ДРАБИНИ ПОЖЕЖНІ РУЧНІ
Загальні технічні умови

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
Общие технические условия

FIRE ENGINEERING
PORTABLE FIRE LADDERS
General technical specifications

Чинний від 2000-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на ручні пожежні драбини (далі — «драбини»), що призначені для піднімання пожежників на верхні поверхи будівель під час гасіння пожеж та рятувальних робіт.

Обов’язкові вимоги до якості драбин викладено у 4.2, 5.1 — 5.4, у розділах 6, 7, 9, 10, 11 стандар­ту, обов'язкові вимоги до методів випробувань за цими показниками — у розділі 8 стандарту.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2273-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та. визначення

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила зас­тосування

ДСТУ 2708-94 Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та поря­док їх акредитації

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки ре­зультатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие тре­бования

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие тре­бования к выбору

ГОСТ 9.402-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция произ­водственно-технического назначения

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы конт­рольных испытаний на надежность

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7931-76 Олифа натуральная. Технические условия

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструк­тивные элементы и размеры

ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли­матических районов. Категории, условия экс­плу­а­та­ции, хранения и транспортирования в части воздей­ствия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и оп­­ре­­де­­ле­­ния

ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы кон­троля

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытатель­ного оборудования. Основные положения

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни та визначення таких стандартів:

3.1 Щодо типів ручних пожежних драбин — згідно з ДСТУ 2273.

3.2 Щодо видів випробувань — згідно з ГОСТ 16504.

3.3 Щодо надійності — згідно з ДСТУ 2860.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online