ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні. Методика повірки (калібрування)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
МІРНИКИ МЕТАЛЕВІ ЕТАЛОННІ
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7218:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України спільно з Технічним комітетом «Загальні норми і правила дер­жавної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

РОЗРОБНИКИ: Г. Народницький, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Є. Сухомлинов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.400-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування 

2 Нормативні посилання

3 Операції та засоби повірки

4 Вимоги безпеки

5 Умови повірки

6 Готування до повірки

7 Проведення повірки та обробляння результатів повірки

8 Оформлення результатів повірки

Додаток А Поправкові коефіцієнти

Додаток Б Основні технічні вимоги до металевих еталонних мірників

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
МІРНИКИ МЕТАЛЕВІ ЕТАЛОННІ
Методика повірки (калібрування)

МЕТРОЛОГИЯ
МЕРНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ
Методика поверки (калибровки)

METROLOGY
STANDARD METALLIC GAUGES
Procedure of verification (calibration)

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на металеві еталонні мірники (далі — мірники) 1-го та 2-го роз­рядів і встановлює методику первинної та періодичної повірок або калібрування (далі — повірки) та оформлення результатів повірки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси

ДСТУ 3537:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму рідини

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положен­ня, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 7154:2010 Метрологія. Лічильники рідини камерні. Методика повірки (калібрування)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Ци­линдры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия. (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні техничні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий техніч­ний Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Ме­тоды испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. За­гальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи