ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЧНІ ВОДИ
Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ 7369:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: М. Вашкулат, д-р мед. наук; С. Гаркавий, д-р мед. наук; Є. Дегодюк, д-р с.-г. наук; В. Дишлюк, канд. с.-г. наук; Т. Сало, канд. с.-г. наук; Є. Скрильник, канд. с.-г. наук; П. Хоружий, д-р техн. наук; А. Чорнокозинський, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Чорнокозинська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.4.3.05-86)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до якості стічних вод

5 Вимоги до якості осадів стічних вод

6 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Обчислення допустимої дози внесення осадів для удобрювання сільськогосподарських культур за вмістом азоту

Додаток Б Обчислення допустимої дози внесення осадів у ґрунт залежно від вмісту в них важких металів

Додаток В Гранично допустимі концентрації (ГДК) важких металів та їх фоновий вміст в основних типах ґрунтів зон Лісостепу і Степу

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЧНІ ВОДИ
Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

WASTE WATER
Requirements for waste water and its sediments for irrigation and fertilization

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні вимоги до стічних вод та їхніх осадів, які використовують для зрошування та удобрювання.

1.2 Цей стандарт поширюється на стічні води міст (суміші господарсько-побутових, виробничих, атмосферних, а також близьких до них за складом виробничих стічних вод) та осади, що утворюються у процесі очищання міських стічних вод, і продукцію переробки їх (добрива) на основі осадів (далі - осади).

1.3 Стандарт не поширюється на стічні води та осади виробництв хімічної галузі промисловості, зокрема хімічного волокна, хімічних засобів захисту рослин, нафтохімічних підприємств тощо, а також відходів тваринницьких комплексів.

1.4 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, що мають право постачати і використовувати зазначені стічні води та їхні осади для зрошування та удобрювання у сільському господарстві, зокрема й квітникарство, зелене будівництво, у лісових розсадниках, а також для біологічної рекультивації порушених земель.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначання загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначання загального фосфору)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH (Добрива органічні. Метод визначання pH)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добрива органічні. Методи визначання органічної речовини)

ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 міські стічні води

Змішані господарсько-побутові та виробничі стічні води, а також води, відведені із забудованої території, що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів, які надходять для очищання на міські каналізаційні очисні споруди

3.2 осади стічних вод

Суміш твердих часток з органічних і мінеральних речовин, що випадають у осад у процесі первинного очищання міських стічних вод методом відстоювання (сирі осади), та мікроорганізмів, які брали участь у процесі біологічного очищання стічних вод і виведених з технологічного процесу (надлишковий активний мул)

3.3 продукція на основі осадів

Осади, перероблені біотехнологічними, зокрема й компостуванням, фізичними та хімічними методами (органо-мінеральні суміші, органо-мінеральні біоактивні добрива), що відповідають вимогам цього стандарту

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Рекомендации по использованию осадков городских сточных вод в зеленом строительстве и сельском хозяйстве. - П., 1987. - 27 с. (Рекомендації щодо використання осадів міських стічних вод у зеленому будівництві і сільському господарстві).

2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве. - М., 1991. - С. 45-50 (Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно-допустимий вміст (ОДВ) хімічних речовин у ґрунті).

3 Русаков В., Мерзлая Г. Эколого-гигиенические условия использования осадков сточных вод в земледелии // Токсиколог, вестн. - 1995. - № 2. - С. 6-9 (Еколого-гігієнічні умови використання осадів стічних вод у землеробстві).

4 Физиология сельскохозяйственных растений. Т.2. Минеральное питание. Рост и развитие. Эмбриогенез и органогенез. - М.,1967. - 481 с. (Фізіологія сільськогосподарських культур. Т.2. Мінеральне живлення. Ріст і розвиток. Ембріогенез і органогенез).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи