ДСТУ 8454:2015 Добрива органічні. Методи визначення органічної речовини

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ

Методи визначення органічної речовини

ДСТУ 8454:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України

РОЗРОБНИКИ: О. Бердніков, д-р с.-г наук; В. Волкогон, д-р с.-г. наук (науковий керівник); К. Волкогон, канд. с.-г. наук; С. Дімова, канд. с.-г. наук; О. Лепеха; І. Пищур, канд. с.-г. наук; Л. Токмакова, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27980-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Термогравіметричний метод визначення органічної речовини

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування до аналізування

5.4 Аналізування

5.5 Опрацьовування результатів

5.6 Точність результатів

5.7 Оформлення результатів

6 Інфрачервоний метод визначення органічної речовини

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування до аналізування

6.4 Аналізування

6.5 Опрацьовування результатів

6.6 Точність результатів

6.7 Оформлення результатів

7 Оксидиметричний метод визначення органічної речовини

7.1 Суть методу

7.2 Засоби та допоміжні пристрої

7.3 Готування до аналізування

7.4 Аналізування

7.5 Опрацьовування результатів

7.6 Точність результатів

7.7 Оформлення результатів

8 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Форма лабораторного журналу для запису результатів визначення вмісту органічної речовини термогравіметричним методом

Додаток Б Форма лабораторного журналу для запису результатів визначення вмісту органічної речовини оксидиметричним методом

Додаток В Визначення в органічних добривах співвідношення карбону до нітрогену (C:N)

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ
Методи визначення органічної речовини

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ
Методы определения органического вещества

ORGANIC FERTILIZERS
Organic determination methods

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на органічні добрива й установлює термогравіметричний, інфрачервоний та оксидиметричний методи визначення масової частки органічної речовини.

Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля під час випробовування викладено в розділі 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій карбонат. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры (Сітки металеві дротяні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій сульфат. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сульфатна. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Ферум діамоній сульфат гексагідрат (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій дихромат. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калій гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначення вологи і сухого залишку)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначення загального азоту)

ГОСТ 26716-85 Удобрения органические. Методы определения аммонийного азота (Добрива органічні. Методи визначення амонійного азоту)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДБН В.2.5.-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

СанПин 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

НПАОП 73.1-1.11-2012 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online