ДСТУ ISO 80000-7:2016 Величини та одиниці. Частина 7. Світло (ISO 80000-7:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-7:2016
(ISO 80000-7:2008, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 7. Світло

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»), Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 439 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-7:2008 Quantities and units — Part 7: Light (Величини та одиниці. Частина 7. Світло)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3651.1-97 у частині додатка А.6

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-7:2008

0 Вступ до ISO 80000-7:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Назви, позначення та визначення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-7:2016 (ISO 80000-7:2008; IDТ) «Величини та одиниці. Частина 7. Світло», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-7:2008 (версія en) Quantities and units — Part 7: Light.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 3651.1-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення» в частині додатка А.6.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах 0.5.1 «Величини», «Нормативні посилання», «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у таблиці, крім міжнародного позначення, наведено українське позначення одиниць фізичних величин;

— таблиці оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-7:2008

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних організацій зі стандартизації (організацій-членів ISO). Роботу з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюють через технічні комітети ISO. Кожен член комітету, зацікавлений у предметі, для якого був створений технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні організації, урядові та неурядові, які мають зв’язки з ISO, також беруть участь у роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК (ІЕС)) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, наведених у Директивах ISO/IEC, Частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають органам-членам для голосування. Публікація як міжнародного стандарту вимагає ухвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Потрібно звернути увагу на можливість того, що деякі елементи цього документа можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого одного або всіх патентних прав.

ISO 80000-7 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 12 «Величини, одиниці, символи, коефіцієнти перерахунку» в співробітництві з ІЕС/ТС 25 «Величини та одиниці та їх літерні позначення».

Це перше видання ISO 80000-7 скасує і замінить третє видання ISO 31-6:1992. Воно також містить поправку ISO 31-6:1992/Amd.1:1998. Основні технічні зміни, порівняно з попереднім стандартом, такі:

— змінено представлення числових формулювань;

— додані пункти 0.5.3 Фотопічеські величини (денний зір), 0.5.4 Скотопічеські величини (нічний зір) і 0.5.5 Значення;

— змінено нормативні посилання;

— додані й позначаються через тире нові елементи (див. 0.1);

— змінено порядок і визначення світлових термінів, щоб привести представлення у відповідність із Міжнародним Електротехнічним словником,

ISO 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

Частина 1. Загальні положення.

Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях.

Частина 3. Простір та час.

Частина 4. Механіка.

Частина 5. Термодинаміка.

Частина 7. Світло.

Частина 8. Акустика.

Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика.

Частина 10. Атомна та ядерна фізика.

Частина 11. Характеристичні числа.

Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

Частина 6. Електромагнітні явища.

Частина 13. Інформатика та інформаційні технології.

Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

0 ВСТУП до ISO 80000-7:2008

0.1 Розташування таблиць

Таблиці величин і одиниць в ISO/IEC 80000 розташовано так, що величини, наведені в таблицях на сторінках з лівого боку, відповідають одиницям, наведеним на сторінках з правого боку.

Усі одиниці між двома суцільними лініями в таблицях на правих сторінках відносять до величин, розташованих між відповідними суцільними лініями в таблицях на лівих сторінках.

Там, де нумерацію пункту було змінено під час перегляду частини ISO 31, номер цього пункту в попередньому виданні показано в дужках у таблиці на лівій сторінці під новим номером величин; тире використовують для позначення того, що цей пункт у попередньому виданні відсутній.

0.2 Таблиці величин

Назви найбільш важливих величин англійською та французькою мовами, що належать до сфери застосування цього документа, наведені разом з їх символами і, в більшості випадків, з їх визначеннями. Ці назви і символи носять рекомендаційний характер. Визначення надано для ідентифікації величин у Міжнародній системі величин (ISQ), наведених у таблиці на лівих сторінках; список цих величин не є вичерпним.

Зазначено скалярний, векторний або тензорний характер величин, особливо якщо це необхідно для визначень.

У більшості випадків наведено лише одну назву і лише один символ для величини; якщо для однієї величини наведено дві або більше назв чи два або більше символів і немає спеціальних відмінностей між ними, то вони перебувають у рівному статусі. Якщо існує два типи курсивного шрифту (наприклад 9 і в, <р і ф, а і а, д і д), то використовують лише один із них. Це не означає, що інший тип курсивного шрифту є неприйнятним. Не рекомендовано використовувати ці варіанти у різних сенсах.

Символ у круглих дужках означає, що він є резервним символом для використання у певному контексті, якщо основний символ використовують за іншим значенням.

В англійському виданні назви величин французькою мовою надруковано курсивним шрифтом і їм передують літери fr. Рід назви французькою мовою вказано буквою (т) для чоловічого роду і буквою (f) для жіночого роду безпосередньо після іменника.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У цьому стандарті наведено назви величин лише українською мовою. В Україні не прийнято дублювання назв величин іншими мовами, а також зазначення роду іменника назви величини.

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні відомості

Назви одиниць для відповідних величин подано разом з міжнародними познаками та визначеннями. Ці назви одиниць залежать від мови, але познаки є міжнародними та однаковими на всіх мовах. Для отримання додаткової інформації див. Брошуру SI (8-е видання 2006 року) від ВІРМ та ISO 80000-11).

Одиниці розташовано так:

a) Спочатку наведено когерентні одиниці SI. Одиниці SI схвалено Генеральною конференцією з мір та ваг ((Conference Generate des Poids et Mesures). Рекомендовано застосовувати когерентні одиниці SI; десяткові кратні та частинні від одиниць SI, утворені за допомогою префіксів, хоча про десяткові кратні й частинні в явному вигляді не згадано.

b) Далі наведено деякі позасистемні одиниці, схвалені Міжнародним комітетом з мір та ваг (Comity International des Poids et Mesures, СІРМ), або Міжнародною організацією законодавчої метрології (Organisation Internationale de Metrologie Legale, OIML), або ISO та ІЕС, для використання разом із SI. Такі одиниці відокремлено в пункті від одиниць SI пунктирною лінією.

c) Позасистемні одиниці, схвалені СІРМ для використання разом з одиницями SI, наведено дрібним шрифтом (меншим, ніж розмір шрифту в основному тексті) в колонці «Перевідні коефіцієнти та примітки».

d) Позасистемні одиниці та ті, які не рекомендовано до використання, надано лише в додатках до деяких частин ISO/IEC 80000. Ці додатки є довідковими, в першу чергу стосовно перевідних коефіцієнтів, і не є невід’ємними частинами цього стандарту. Одиниці, які не рекомендовано до використання, скомпоновано у дві групи:

1) одиниці в системі CGS (система сантиметр-грам-секунда) зі спеціальними назвами;

2) одиниці, засновані на футі, фунті, секунді та деяких інших пов’язаних з ними одиницях.

e) Інші позасистемні одиниці, наведені для інформації, особливо стосовно перевідних коефіцієнтів, надано в іншому довідковому додатку.

0.3.2 Зауваження щодо одиниць для величин із розмірністю один або безрозмірних величин

Когерентною одиницею будь-якої величини з розмірністю один, також званою безрозмірною величиною, є число один, позначення 1. За вираження значення такої величини символ 1 зазвичай не пишуть.

Приклад 1

Показник заломлення п = 1,53 • 1 = 1,53.

Для утворення кратних або часткових одиниць не використовують префікси. Замість префіксів рекомендовано використовувати степені числа 10.

Приклад 2

Число Рейнольдса Re = 1,32 • 103.

Враховуючи те, що площинний кут зазвичай визначають як відношення двох довжин, а просторовий кут — як відношення двох площ, у 1995 p. CGPM встановила, що, в системі SI радіан, позначення рад, і стерадіан, позначення ср, є безрозмірними похідними одиницями. Це означає, що площинний кут і просторовий кут вважають похідними величинами з розмірністю один. Таким чином, одиниці радіан і стерадіан дорівнюють одному; їх можна опустити або використовувати у виразах для похідних одиниць, щоб показати відмінність між різними величинами, що мають однакову розмірність.

0.4 Числові вирази, що застосовано в цьому стандарті

Знак = використовують для позначення «точно дорівнює», знак * використовують для позначення «приблизно дорівнює» і знак := використовують для позначення «дорівнює за визначенням».

Числові значення фізичних величин, отримані експериментально, завжди мають відповідну невизначеність вимірювання. Цю невизначеність потрібно завжди вказувати. У цьому стандарті величину невизначеності відображено у такому прикладі.

1) У процесі розроблення.

У цьому прикладі, I = а(Ь) м, приймають, що чисельне значення невизначеності Ь, зазначене в круглих дужках, застосовне до останніх (і найменш значущих) цифр числового значення а довжини /. Це позначення використовують, якщо b є стандартною невизначеністю (оцінене стандартне відхилення) визначення останніх цифр а. Наведений вище чисельний приклад можна інтерпретувати таким чином, що найкраща оцінка чисельного значення довжини І (І виражене в метрах) становить 2,347 82, а невідоме значення І лежить між (2,347 82 - 0,000 32) м і (2,347 82 + + 0,000 32) м з імовірністю, що визначається стандартною невизначеністю 0,000 32 м за умови нормального розподілу значень /.

0.5 Спеціальні зауваження 0.5.1 Величини

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У цьому стандарті міститься набір величин, що стосуються світла та іншого електромагнітного випромінювання поля. Якщо величина відноситься до електромагнітного поля, яке вже існує в просторі, то в її назві використовують термін «випромінення», якщо величина відноситься до процесу створення електромагнітного поля, то в її назві використовують термін «випромінювання». «Енергетичні» величини, що відносяться до електромагнітних полів, взагалі можна використовувати для всього діапазону електромагнітного випромінювання, в той час як «світлові» величини відносяться тільки до видимого світла.

У ряді випадків один і той самий символ використовують для трьох відповідних величин енергетичної, світлової та фотонної з розумінням того, що будуть додані індекси е для енергетичної величини, \/для світлової величини та р для фотонної величини, коли може відбутися плутанина між цими величинами в іншому випадку.

Для іонізувальних випромінювань див. ДСТУ ISO 80000-10.

0.5.2 Одиниці

У фотометрії і радіометрії одиниця стерадіан зберігається для зручності.

0.5.3 Фотопічеські величини (денний зір)

У переважній більшості випадків розглядають денний зір (забезпечується колбочками очей

і  використовують для зору за денного світла). Стандартні значення функції відносної спектральної світлової ефективності V(X) для денного зору спочатку були прийняті СІЕ в 1924 році. Ці значення були прийняті СІРМ [див. ВІРМ Монографія: Принципи Фотометрії (1983)].

0.5.4 Скотопічеські величини (нічний зір)

Для нічного зору (забезпечується паличками очей і використовують для бачення в нічний час) відповідні величини від пункту 7-28 до пункту 7-48 визначають таким самим чином, як фотопічеські величини, використовуючи символи зі штрихом.

0.5.5 Значення

Фундаментальні фізичні константи, наведені в серії цього стандарту, вказані в узгоджених значеннях фундаментальних фізичних констант, опублікованих у «2006 CODATA рекомендовані значення».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 7. Світло

QUANTITIES AND UNITS
Part 7. Light

Чинний від 2018-01 -01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює назви, позначення та визначення для величин і одиниць, використовуваних для світла та іншого електромагнітного випромінення поля. Там, де це доречно, також наведені перевідні коефіцієнти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 80000-3:2006 Quantities and units — Part 3: Space and time

ISO 80000-4:2006 Quantities and units — Part 4: Mechanics

ISO 80000-5:2007 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics

IEC 80000-6:2008 Quantities and units — Part 6: Electromagnetism

ISO 80000-9:—2) Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics

ISO 80000-10:—3) Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 80000-3:2006 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час

ISO 80000-4:2006 Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

ISO 80000-5:2007 Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка

ІЕС 80000-6:2008 Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища

ISO 80000-9:—2) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія та молекулярна фізика

ISO 80000-10:—3) Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика.

2) У процесі розроблення (Перегляд ISO 31-8:1992).

3) У процесі розроблення (Перегляд ISO 31-9:1992 та ISO 31-10:1992).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online