ДСТУ 4212:2003 Вимірювачі рівня звуку. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАЧІ РІВНЯ ЗВУКУ
Загальні технічні вимоги

(EN 60651:1994, MOD)
ДСТУ 4212:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123) і Науково-технічний центр Академії зв’язку України (НТЦ АЗУ)

РОЗРОБНИКИ: О. Гофайзен, д-р техн. наук (керівник розробки); В. Захарін, канд. техн. наук; М. Михайлов, канд. техн. наук; В. Шаповал, канд. фіз.-мат. наук; І. Биліна; В. Волошин; Н. Ічаджик; М. Комаров; Т. Косаревич; Н. Лазукіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2003 р. № 120 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60651:1994 Sound level meters (Вимірювачі рівня звуку), окрім викладання в національному мовному середовищі, з урахуванням національної термінології та системи понять, що склалася, а також внесення окремих змін, викликаних правовими вимогами і конкретними потребами економіки України

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Предмет стандарту та загальні вимоги

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні характеристики

5 Характеристики спрямованості мікрофону і корпусу приладу

6 Частотне зважування та характеристики підсилювача

7 Характеристики детектора та індикатора

8 Чутливість до різних середовищ

9 Калібрування й перевіряння основних характеристик вимірювача рівня звуку

10 Умови використання допоміжного обладнання

11 Паспортна інформація та інструкція з використовування

Додаток А Перевіряння характеристик перевантаження та детектування

Додаток В Чутливість у дифузному полі

Додаток С Теоретична чутливість до тональних імпульсів

Додаток D Рівняння для описування частотних зважувальних характеристик

Додаток НА Перелік технічних відхилів

Додаток НБ Абетковий покажчик термінів

Додаток НВ Перелік стандартів, чинних в Україні, щодо вимірювання звукового тиску та рівнів сигналів

Додаток НГ Деякі пояснення щодо термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 60651:1994 (IEC 651:1979/А1:1993) Sound level meters (Вимірювачі рівня звуку) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет зі стандартизації, відповідальний за цей стандарт, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою із заголовком «Національне доповнення».

Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінені без зміни суті заголовки розділів стандарту;

— змінені окремі речення в тексті на більш вдалі з погляду представлення в національному мовному середовищі;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Крім того:

— уведено національний додаток НБ, який містить покажчик використаних у стандарті термінів за українською абеткою;

— уведено національний додаток НВ, який містить перелік чинних в Україні стандартів щодо вимірювання звукового тиску;

— уведено національний додаток НГ, який містить деякі пояснення щодо термінів, використовуваних у стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАЧІ РІВНЯ ЗВУКУ
Загальні технічні вимоги

ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ЗВУКА
 Общие технические требования

SOUND LEVEL METERS
General technical requirements

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні відомості

Цей стандарт стосується приладів (вимірювачів рівня звуку), призначених для вимірювання рівнів звукового тиску зі зважуванням за частотою та за часом.

1.2 Типи вимірювачів

Цей стандарт описує вимірювачі рівня звуку чотирьох ступенів точності, які позначено як типи 0, 1, 2 та 3.

1.3 Допустимі відхили

Технічні вимоги до вимірювачів рівня звуку типів 0, 1, 2 і 3 передбачають однакові «центральні» значення вимірюваних рівнів звуку й відрізняються тільки допустимими відхилами. У загальному випадку допустимі відхили зменшуються зі зменшенням номера типу й відрізняються для різних типів, що суттєво впливає на вартість виробництва.

1.4 Характеристики вимірювачів

Цей стандарт визначає такі характеристики вимірювачів рівня звуку:

a) характеристики направленості;

b) характеристики зважування за частотою;

c) характеристики зважування за часом, характеристики детектування та індикації;

d) чутливість до впливу навколишнього середовища.

1.5 Випробовування

У цьому стандарті визначено електричні та акустичні випробовування для перевіряння відповідності характеристикам, зазначеним у 1.4. Також описано метод калібрування абсолютної чутливості.

Національне доповнення.

1.6 Н Спрямованість стандарту

Вимоги цього стандарту призначено для підприємств, установ і організацій, які діють в Україні, а також грома- дян-суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.

2 ПРЕДМЕТ СТАНДАРТУ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Предмет стандарту

Через складність функціювання людського вуха у даний час неможливо сконструювати прилад для об’єктивного вимірювання шумів всіх видів, результати якого абсолютно співпадали б з резуль-

Відповідає офіційному тексту

татами вимірювання суб’єктивними методами. Важливо стандартизувати прилад, що вимірює параметри звуку за чітко визначених умов, щоб результати, отримані користувачами такого приладу, були відтворювані в межах допустимих відхилів.

Метою цього стандарту є встановлення вимог точності і стабільності окремих вимірювачів рівня звуку, зменшення до мінімуму будь-яких розбіжностей еквівалентних вимірювань, зроблених за допомогою приладів від різних виробників і різних моделей, які задовольняють вимогам даного стандарту.

2.2 Застосування вимірювачів

Вимірювачі рівня звуку типу 0 призначено використовувати як еталонний лабораторний стандарт. Вимірювачі типу 1 призначено спеціально для лабораторних потреб і для звичайних (польових) застосувань, де акустичне середовище може бути точно визначено і (або) контрольовано; максимально можливу точність вимірювання, що її досягають під час використання такого приладу, у принципі не може бути реалізовано за звичайних умов. Вимірювачі рівня звуку типу 2 придатні для застосувань загальної призначеності. Тип 3 призначено, в першу чергу, для перевіряння рівня шуму і для визначання факту суттєвого перевищення встановленої норми рівня шуму.

Вимірювачі рівня звуку, призначені для широкого використовування, мають працювати у жорстких умовах навколишнього середовища. Для вимірювачів рівня звуку, що їх використовують тільки в лабораторних умовах із контрольованими параметрами навколишнього середовища, невиправдано вимагати, щоб вони відповідали конструктивним обмеженням, що їх накладають на прилади загального застосування. У 8.5 і 8.6 зазначено додаткові вимоги до приладів, призначених для загального застосування.

2.3 Зважувальні характеристики

2.3.1 Частотне зважування

Вимірювач рівня звуку повинен мати одну або більше частотних зважувальних характеристик, позначених А, В і С. До необов’язкових зважувальних характеристик належать:

1) характеристика, позначена Lin, для якої реакція характеризується сталим відгуком залежно від частоти;

2) характеристика, позначена D, як визначено в публікації IEC 537 «Частотне зважування під час вимірювання авіаційного шуму (D-зважування)».

2.3.2 Часове зважування

Вимірювачі рівня звуку повинні мати одну або більше часових зважувальних характеристик, позначених S, F та I. Допускають також використовування пікової характеристики (Peak).

2.3.3 Пояснення щодо зважувальних характеристик

У минулому частотні та часові зважувальні характеристики пов’язували з певними характеристиками вуха. Однак останні дослідження не підтвердили цих історичних уявлень, так що частотні й часові вагові характеристики вимірювачів рівня звуку треба розглядати як умовні. Зважувальну характеристику А зараз часто використовують для вимірювання звуків, незалежно від їхнього рівня, її більше не обмежено низькими рівнями звуків. Більш того, стандартизована часова зважувальна характеристика I більше не враховує співвідношення між гучністю та небезпекою поразки слуху імпульсами звуку, й фізичні характеристики звуків є, таким чином, точно представлені. Однак, для точного вимірювання звуків короткої тривалості необхідні: широкий динамічний діапазон, індикація перевантаження і відповідний пікфактор; ці характеристики визначено в стандарті на вимірювачі рівня звуку, що мають часову характеристику I.

2.4 Додаткові властивості

Цим стандартом допускається наявність додаткових властивостей вимірювачів рівня звуку таких, як широкий діапазон індикації, цифровий дисплей, записувальний пристрій і автоматична зміна діапазону.

2.5 Методика використовування вимірювачів

Вимірювачі рівня звуку використовують для вимірювання багатьох типів звуку, за різних умов і через різні причини. Щоб отримати достовірні і несуперечливі результати для кожного застосування, треба вибирати відповідну методику вимірювання й ретельно її контролювати. Важливо відзна- чити, що методика вимірювання впливає на результати вимірювання не менше за якість роботи самого приладу; часто можлива поява помилок через вплив навколишнього середовища і присутність спостерігача (особливо для портативних приладів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online