ДСТУ 7576:2014 Полівінілхлорид суспензійний. Технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД СУСПЕНЗІЙНИЙ
Технічні вимоги

ДСТУ 7576:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пластмаси. Олігомери та полімери синтетичні і матеріали на їх основі» (ТК 51), Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас»

РОЗРОБНИКИ: О. Калінкін, канд. хім. наук (науковий керівник); О. Наріжна, канд. хім. наук; І. Підсадюк; В. Шулиндін; О. Паньо; О. Пашаєва

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1429

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14332-78)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Характеристики

4.3 Маркування

4.4 Пакування

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи випробовування

8.1 Відбирання проб

8.2 Визначання зовнішнього вигляду

8.3 Визначання кількості домішок і сторонніх частинок

8.4 Визначання кількості прозорих вкраплень («риб’ячих очей»)

8.5 Визначання значення К

8.6 Визначання насипної щільності

8.7 Визначання залишку після просіювання на ситі з отворами розміром 250 мкм та 63 мкм 

8.8 Визначання сипучості

8.9 Визначання маси поглинутого пластифікатора

8.10 Визначання термостабільності плівки за температури 180 °С

8.11 Визначання масової частки вологи та летких речовин

8.12 Визначання масової частки вінілхлориду

8.13 Визначання питомого об’ємного електричного опору за температури (20 ± 2) °С 

8.14 Контролювання дотримання вимог до марковання і паковання

8.15 Контролювання дотримання вимог до повітря робочої зони й атмосфери

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛІВІНІЛХЛОРИД СУСПЕНЗІЙНИЙ
 Технічні вимоги

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ
Технические условия

POLYVINYLCHLORIDE SUSPENSION
Specifications

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на полівінілхлорид суспензійний — продукт суспензійної поліме­ризації вінілхлориду.

1.2 Полівінілхлорид суспензійний призначено для виготовлення виробів методами екструзії, лит­тя під тиском, каландрування, пресування, вальцювання.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в таблиці 2 (показник 11) та в розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 7238:2011 ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібра­ційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ ISO 1265:2014 Пластмаси. Полівінілхлоридні смоли. Метод визначання кількості домішок та сторонніх частинок (ISO 1265:2007, IDT)

ДСТУ ISO 1269:2014 Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду. Метод визначання летких речовин (у тому числі води) (ISO 1269:2006, IDT)

ДСТУ ISO 1628-2:2014 Пластмаси. Метод визначання в’язкості полімерів у розбавленому розчині з використанням капілярних віскозиметрів. Частина 2. Полівінілхлоридні смоли (ISO 1628-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3310-1:2007 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Час­тина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини (ISO 3310-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4608:2014 Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду для загальної призначеності. Метод визначання поглинання пластифікатора за кімнатної температури (ISO 4608:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6186:2014 Пластмаси. Метод визначання сипучості (ISO 6186:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6401:2014 Пластмаси. Полівінілхлорид. Визначання залишкового мономера вінілхло­риду газохроматографічним методом (ISO 6401:2008, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності. Частина 1. За­гальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо­вания (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен­клатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (ССБП. Пе­рероблення пластичних мас. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и об­щие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встанов­лення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 6220-76 Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый. Технические усло­вия (Барвники органічні. Пігмент блакитний фталоціаніновий. Технічні умови)

ГОСТ 6433.1-71 Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при под­готовке образцов и испытании (Матеріали електроізоляційні тверді. Умови зовнішнього середовища під час готування зразків та випробовування)

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначання електричного опору за постійної напруги)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ ИСО 8620-96 Пластмассы. Смола фенольная порошкообразная. Ситовой анализ с приме­нением воздухоструйного ситового аппарата (Пластмаси. Смола фенольна порошкоподібна. Ситовий аналіз із застосуванням повітряноструйного ситового апарата)

ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия (Пластифікатори. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 11035.1-93 (ИСО 60-71) Пластмассы. Определение насыпной плотности формовочного материала, который просыпается через специальную воронку (Пластмаси. Визначання насипної щіль­ності формувального матеріалу, що просипається крізь спеціальну лійку)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Техни­ческие условия (Товщіноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 12019-66 Пластмассы. Изготовление образцов для испытаний из термопластов. Общие требования (Пластмаси. Виготовлення зразків для випробування з термопластів. Загальні вимоги)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия (Піддони плоскі одноразового використання. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналіза­ція. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення класу їх небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від за­бруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Са­нітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические тре­бования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online