ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГИРІ КЛАСІВ ТОЧНОСТІ
E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3
Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

(OIML R 111-1:2004, IDТ)
ДСТУ OIML R 111-1:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспо- живстандарту України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Колозінська, Т. Солодуха (науковий керівник), J1. Теплицька

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 серпня 2008 р. № 285 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 111-1:2004 Weights of classes Еі, Е2, F,, F2, Мі, М^, М2, М2-3 and М3. Part 1: Metrological and technical requirements (Гирі класів точності Еі, Е2, Fi, F2, Мі, Мі.2, М2, М2.3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі прайа щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ДСТУ ГОСТ 7328-2003)

ЗМІСТ

Національний вступ

Загальні положення

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Познаки

4 Одиниці вимірювання і номінальні значення маси гир

Метрологічні вимоги

5 Границі допустимої похибки під час повірки

Технічні вимоги

6 Форма

7 Конструкція

8 Матеріал

9 Магнітні властивості

10 Густина

11 Стан поверхні

12 Підгонка

13 Маркування

14 Подання

Метрологічний контроль

15 Проведення метрологічного контролю

16 Контрольне марковання

Додаток А Приклади різних форм та розмірів

Додаток В Процедури випробовування гир

Додаток С Калібрування гир або набору гир

Додаток D Статистичний контроль

Додаток Е СІРМ-формула та апроксимуюча формула

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML R 111-1:2004 Weights of classes Е-і, Е2, F1f F2, Mh М^г, М2, М2.3 and М3. Part 1: Metrological and technical requirements (Гирі класів точності Е2, Fu F2, Mi, M^, M2, M2 з і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами на­ціональної стандартизації України;

— назву стандарту викладено відповідно до змісту стандарту;

— слова «рекомендація», «рекомендація OIML» замінено на «стандарт»;

— до розділів 1 (1.3.1), 2 (2.3.1, 2.18, 2.18.1), 15, 16 (16.1) долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— познаки одиниць вимірювання фізичних величин подано відповідно до ДСТУ 3651.1-97;

— крапку, як показник десяткових знаків, замінено на кому;

— долучено національний довідковий додаток НА для задоволення потреб користувачів.

ISO 3274, ISO 4288, OIML D 20, OIML D 28, OIML R 111-2, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти. їхній перелік наведено в додатку НА.

Решту стандартів не прийнято і чинних стандартів замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГИРІ КЛАСІВ ТОЧНОСТІ
E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3
Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ГИРИ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ
E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3
Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний

WEIGHTS OF CLASSES
E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3
Part 1. General technical requirements and test methods

Чинний від 2010-01-01

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні, зокрема метрологічні вимоги (наприклад основні фізичні характеристики) до гир, що застосовують:

— як еталонні — для повірки зважувальних приладів;

— як еталонні — для повірки чи калібрування гир більш низького класу точності;

— під час роботи зі зважувальними приладами.

1.2 Застосування

Цей стандарт застосовують до гир номінальною масою від 1 мг до 5000 кг класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3

1.3 Найменший клас точності гир

Клас точності гир, які застосовують як еталонні для повірки гир або зважувальних приладів, по­винен відповідати вимогам відповідних стандартів.

1.3.1 Класи точності гир OIML визначають так:

Клас точності Е1

Гирі, призначені для забезпечення простежуваності між національними еталонами одиниці маси (значення маси яких отримано від міжнародного прототипу кілограма) і гирями класів точності Е2 або нижче. Гирі або набори гир класу точності Е^ потрібно супроводжувати свідоцтвами про калібрування (див. 15.2.2.1).

Клас точності Е2

Гирі, призначені для застосування під час повірки чи калібрування гир класу точності Ft або для застосування під час роботи зі зважувальними приладами спеціального класу точності І. Гирі чи на­бори гир класу точності Е2 потрібно супроводжувати свідоцтвами про калібрування (див. 15.2.2.2). їх можна застосовувати як гирі класу Е,, якщо вони відповідають вимогам, що пред’являють до шорст­кості поверхні, магнітній сприйнятливості й намагніченості для гир класу точності E1 і якщо у свідоц­твах про калібрування наведено відповідні дані, як це зазначено в 15.2.2.1.

Клас точності F1

Гирі, призначені для застосування під час повірки або калібрування гир класу точності F2 і для застосування під час роботи зі зважувальними приладами спеціального класу точності І та високого класу точності II.

Відповідає офіційному тексту

Клас точності F2

Гирі, призначені для застосування під час повірки або калібрування гир класу точності Мі і, мож­ливо, класу точності М2. Також призначені для застосування у важливих комерційних операціях (на­приклад із дорогоцінними металами й каменями) під час роботи зі зважувальними приладами високого класу точності II.

Клас точності М1

Гирі, призначені для застосування під час повірки або калібрування гир класу точності М2 і для застосування під час роботи зі зважувальними приладами середнього класу точності III.

Клас точності М2

Гирі, призначені для застосування під час повірки або калібрування гир класу точності М3, під час основних комерційних операцій і роботи зі зважувальними приладами середнього класу точності III.

Клас точності М3

Гирі, призначені для застосування під час роботи зі зважувальними приладами середнього класу точності III і звичайного класу точності ІІІІ.

Класи точності М3 та М2-3

Гирі масою від 50 кг до 5000 кг більш низької точності, призначені для застосування під час роботи зі зважувальними приладами середнього класу точності III.

Примітка. Похибка визначення маси гирі, застосовуваної для повірки зважувального приладу, не повинна перевищувати третини від границь допустимої похибки для приладу. Ці значення наведено в 3.7.1 OIML R 76 Nonautomatic Weighing Instruments (1992).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OIML R 76:1992 Неавтоматичні зважувальні прилади.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Термінологія, яку застосовують у цьому стандарті, відповідає International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (редакція 1993 p.) [1] і International Vocabulary of Terms in legal Metrology (редакція 2000 p.) [2]. Крім того, у цьому стандарті застосовують терміни та визначення позначених ними понять, наведені нижче.

2.1 клас точності (accuracy class)

Познака класу точності гирі або набору гир, який співвідноситься з певними метрологічними ви­могами, спрямованими на підтримання значення маси в межах нормованих границь

2.2 ваги (balance)

Сукупність операцій, які встановлюють за заданих умов співвідношення між значеннями вели­чин, відображених вимірювальним приладом або вимірювальною системою, або значеннями, пред­ставленими матеріальною мірою або стандартним зразком, і відповідними значеннями, відтворюва­ними еталонами.

Примітка 1. Результат калібрування дає змогу або приписати показам вимірювані величини, або визначити поправки до показів.

Примітка 2. Калібрування може також визначати інші метрологічні властивості, такі як ефект впливних чинників.

Примітка 3. Результат калібрування може бути записано в документі, що іменується свідоцтвом про калібрування або про­токолом калібрування

2.3. свідоцтво про калібрування (протокол) (calibration certificate (report))

Свідоцтво, видане уповноваженою чи проакредитованою лабораторією, у якому записано результати калібрування.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Згідно з національним законодавством України калібрувальні лабораторії акредитують на відповідність вимогам ДСТУ ISO 17025.

2.4 сертифікат відповідності (certificate of conformity)

Документ, установлений національною уповноваженою організацією, який указує на довіру, що визначена гиря, набір гир або зразки відповідають наведеним вимогам цього стандарту (див. OIML Certificate System for Measuring Instruments)

2.5 контрольний еталон {check standard)

Еталон, який застосовують у процесі статистичного контролю, щоб забезпечити «перевірку» для гарантії того, що еталони, вимірювальні процеси та результати знаходяться всередині допустимих статистичних границь

2.6 звіряння (comparison)

Метод вимірювання, заснований на порівнянні значення вимірюваної величини з відомим значен­ням тієї самої величини

2.7 умовна маса (також має назву умовне значення маси) (conventional mass also called the conventional value of mass)

Умовне значення результату зважування в повітрі відповідно до OIML D 28 [3]. Для гирі за нор­мальної температури (fref) 20 °С, умовне значення маси — це значення маси еталонної гирі густиною (pref) 8000 кг/м[1], що врівноважує її в повітрі, умовна густина якого (р0) — 1,2 кг/м3

2.8 густина тіла (density of a body)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи