ДСТУ 7784:2015 Гербіциди. Визначення діючої речовини. Частина 3. Визначення вмісту ацетохлору методом кількісної тонкошарової хроматографії

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕРБІЦИДИ
Визначення діючої речовини
Частина 3. Визначення вмісту ацетохлору
методом кількісної тонкошарової
хроматографії

ДСТУ 7784:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ І МЕТРОЛОГІЇ «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ», Дніпропетровський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

РОЗРОБНИКИ: Г. Бахметьєва, Т. Дригалова, С. Жученко, І. Плахотній, В. Сироватко, В. Хлудєєв (науковий керівник), Г. Хлудєєва

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016–04–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Засоби вимірювання та допоміжні пристрої

6 Готування до аналізування

6.1 Готування посуду

6.2 Готування стандартного розчину ацетохлору з масовою концентрацією 1,0 г/дм3

6.3 Готування випробного розчину

6.4 Готування розчину о-толідину з масовою часткою 0,2 % в ацетоні

6.5 Готування розчину рухомої фази та готування хроматографічної камери

6.6 Готування пластинки для тонкошарової хроматографії

7 Аналізування

8 Опрацювання результатів

8.1 Опрацювання хроматограми

8.2 Обчислення вмісту діючої речовини ацетохлору

9 Контролювання якості результатів вимірювання

10 Оформлення результатів

11 Вимоги до кваліфікації виконавців

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Оцінювання розширеної невизначеності методу. Статистичне моделювання за методом Монте-Карло

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕРБІЦИДИ
Визначення діючої речовини
Частина 3. Визначення вмісту ацетохлору
методом кількісної тонкошарової хроматографії

ГЕРБИЦИДЫ
Определение действующего вещества
Часть 3. Определение содержания ацетохлора
методом количественной тонкослойной хроматографии

HERBICIDES
Determination of operating matter
Part 3. Determination of content of acetochlor
by the method of quantitative thin-layer chromatography

Чинний від 2016–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на гербіциди і встановлює визначення вмісту діючої речовини ацетохлору (2-хлор-N-етоксиметил-6’-етил-ацет-о-толуїдид) методом кількісної тонкошарової хроматографії (далі — КТШХ).

1.2 Вимоги щодо безпеки викладені в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, ІДТ)

ДСТУ ISO 8466-1–2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кiлькiсного хiмiчного аналізу. Частина 1. Статистичне оцiнювання лiнiйної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO 8466-2–2001 Якiсть води. Визначання градуювальної характеристики методик кiлькiсного хiмiчного аналiзу. Частина 2. Принцип оцiнювання нелiнiйної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, E2, F1, F2, M1, M1-2 M2, M2-3 і M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки для вимірювання металеві. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.030–81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышлен- ными предприятиями (Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603–79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 4461–77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 17299–78 Реактивы. Спирт этиловый технический. Технические условия (Реактиви. Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги) Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.042–99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

НПАОП 73.1-1.06–77 Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях

СанПиН 4630–88 Санитарные правила и нормы охраны поверхности вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online