ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку) (ГОСТ 31262-2004, IDT). З Поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ ТА
ПРОДОВОЛЬЧА СИРОВИНА
Інверсійно-вольтамперометричні методи
визначення вмісту токсичних елементів
(кадмію, свинцю, міді та цинку)
(ГОСТ 31262-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31262:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 19 жовтня 2009 р. № 384 з 2010-04-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 31262—2004 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) (Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку))

Ступінь відповідності ГОСТ 31262-2004 - ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 31262-2004 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичних элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) (Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку)).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 3 «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), замінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4, вилучено інформацію щодо тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Російської Федерації;

— на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»; в Україні не чинний ГОСТ 21-94, а чинний національний стандарт ДСТУ 4623:2006, не чинний ГОСТ 5962-67, а чинний національний стандарт ДСТУ 4221:2003;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»: в Україні не чинний ГОСТ 976-81, а чинний національний стандарт ДСТУ 4463:2005, ГОСТ 9736-91 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 9736:2009, ГОСТ 17792-72 прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 17792:2009; в Україні — не чинний ГОСТ 26809-86, а чинний національний стандарт ДСТУ 4834:2007, не чинний ГОСТ 30004.2-93, а чинний національний стандарт ДСТУ 4560:2006;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, групи згідно з МКС та долучено інформацію щодо коду УКНД.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
Инверсионно-вольтамперометрические методы
определения содержания токсичных элементов
(кадмия, свинца, меди и цинка)

Соответствует официальному тексту

Зарегистрирован № 5534
" 29 " ноября 2006

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Аккредитованной Научно-исследовательской лабораторией микропримесей Томского политехнического университета, ООО «НПЯ Техноаналит», аккредитованной метрологической службой НИЛ Микропримесей ТПУ и Томским центром стандартизации, метрологии и сертификации; ТОО НПВП «ИВА» при Уральском государственном экономическом университете и химикоаналитической лабораторией ДорЦСЭН (г. Екатеринбург); Учебно-научно-производственным коллективом «Аналит» Кубанского государственного университета (г. Краснодар); доработан с участием аккредитованной испытательной лаборатории Томского центра стандартизации, метрологии и сертификации; аналитической группой лаборатории завода «Солнечный» (г. Омск)

Метрологическая экспертиза и аттестация методик проведена Уральским НИИ Метрологии

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 25-2004 от 26 мая 2004 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166)004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика KG Кыргызстандарт
Республика Молдова MD Министерство экономики и торговли
Российская Федерация RU Ростехрегулирование
Республика Узбекистан UZ Агенство «Узстандарт»
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения, обозначения и сокращения

4 Сущность метода инверсионной вольтамперометрии

5 Характеристика погрешности результатов измерений

6 Требования к выполнению измерений

7 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

8 Подготовка к выполнению измерений

9 Подготовка проб к ИВ-измерениям

10 Проведение измерений

11 Вычисление и оформление результатов анализа

12 Контроль точности результатов анализа

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
Инверснонно-вольтамперометрические методы определения содержания
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

Food-stuffs and food raw materials.
Anodic stripping voltammetric methods of toxic traces elements determination
(cadmium, lead, copper and zinc)

Дата введения в Украине 2010-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на продукты пищевые и продовольственное сырье и устанавливает инверсионно-вольтамперометрические методы одновременного определения в них содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.010—99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019—79 Система стандартов безопасности труда. Элекгробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009—83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 976—81 Маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4165—78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4174—77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4212—76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4236—77 Свинец (II) азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4456—75 Кадмий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4520—78 Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия

ГОСТ 4658—73 Ртуть. Технические условия

ГОСТ 5471—83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 5667—65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определений органолептических показателей и массы изделий

ГОСТ 5848—73 Кислота муравьиная. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7269—79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести

ГОСТ 7631—85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, методы органолептической оценки качества. Методы отбора проб для лабораторных испытаний

ГОСТ 7702.0—74 Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки качества

ГОСТ 9293—74 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9736—91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 9792—73 Колбасные продукты и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 10054—82 Шкурка шлифованная. Технические условия

ГОСТ 10929—76 Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 11125—84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13586.3—83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13861—89 (ИСО 2503—83) Редукторы для газоплазменной обработки. Общие технические условия

ГОСТ 14261—77 Кислота хлористоводородная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262—78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14849—89 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества

ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие тех­нические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17435—72 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 17792—72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый высшей очистки. Технические условия

ГОСТ 19908—90 Тигли, чашки, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 20490—75 Калий марганцевокислый. Технические условия

ГОСТ 21400—75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26809—86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 27668—88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб

ГОСТ 29225—91 (ИСО 1775—75) Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30004.2—93 Майонезы. Правила приемки и методы испытаний.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online