ДСТУ 4987:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту Т-2 токсину методом рідинної хроматомас-спектрометрії

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Визначення вмісту Т-2 токсину методом
рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 4987:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод)

РОЗРОБНИКИ: О. Вихор; Т. Дубінченко; С. Казаченко, канд. тех. наук; С. Олійнічук, д-р техн. наук; Є. Писарев, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Писарева, канд. хім. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 травня 2008 р. № 154

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Метод вимірювання

6 Вимоги щодо безпеки

7 Готування до вимірювання

8 Визначання вмісту Т-2 токсину в зерні, зернобобових та продуктах їх перероблення

9 Обробляння результатів вимірювання

10 Оформлювання результатів вимірювання

11 Контролювання похибки та якості результатів вимірювання

Додаток А Фізико-хімічні характеристики Т-2 токсину

Додаток Б Процедура оцінювання придатності силікагелю

Додаток В Параметри хроматографування (приклад)

Додаток Г Параметри іонізування, детектування, хроматограма та мас-спектр (приклад)

Додаток Д Форма протоколу випробування

Додаток Е Код продукції (код ДКПП)

Додаток Ж Бібліографія

ДСТУ 4987:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Визначення вмісту Т-2 токсину методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Определение содержания Т-2 токсина методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии

CEREALS, LEGUMINOUS AND PROCESSED PRODUCTS
Method for determination of T-2 toxin by liquid chromatomass-spectrometry

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на метод рідинної хроматомас-спектрометрії із застосовуванням мас-спектрометричного детектора для визначання масової частки Т-2 токсину в зерні, зернобобових та продуктах їх перероблення.

1.2 Діапазон визначання масової частки Т-2 токсину становить від 5 мкг/кг до 100 мкг/кг продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб в процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ ISO 8258-2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики

ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 1027-67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия. (Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3117-78 Аммоний уксуснокислый. Технические условия (Амоній оцтовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5848-73 Кислота муравьиная. Технические условия (Кислота мурашина. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 14193-95 Монохлорамин ХБ технический. Технические условия (Монохлорамін ХБ технічний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования (Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його перероблення, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) та охратоксину А

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online