ДСТУ ISO 46001:2021 Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 46001:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи управління ефективністю використання води
ВИМОГИ ТА НАСТАНОВИ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ ISO 46001:2021
(ISO 46001:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2021 р. № 521 з 2022–09–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 46001:2019 Water effi ciency management systems — Requirements with guidance for use (Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, встановленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 46001:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Середовище функціювання організації

4.1 Розуміння організації та середовища її функціювання

4.2 Розуміння потреб і очікувань заінтересованих сторін

4.3 Визначення сфери застосування системи управління ефективністю використання води

4.4 Система управління ефективністю використання води

5 Лідерство

5.1 Лідерство та зобов’язання

5.2 Політика

5.3 Функції, обов’язки та повноваження в межах організації

6 Планування

6.1 Дії стосовно ризиків і можливостей

6.2 Цілі у сфері ефективності використання води та планування дій для їх досягнення

6.3 Завдання та плани дій

7 Підтримання

7.1 Ресурси

7.2 Компетентність

7.3 Обізнаність

7.4 Обмінювання інформацією

7.5 Задокументована інформація

8 Поточна діяльність

8.1 Планування та контролювання поточної діяльності

8.2 Проєктування

8.3 Закупівлі послуг водопостачання, продукції та устатковання

8.4 Технічне обслуговування та інспектування

9 Оцінювання дієвості

9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання

9.2 Внутрішній аудит

9.3 Аналізування системи управління

10 Поліпшування

10.1 Невідповідність і коригувальні дії

10.2 Постійне поліпшування

Додаток A (довідковий) Настанови щодо застосування цього стандарту

Додаток B (довідковий) Приклади сценаріїв поліпшування ефективності використання води

Додаток C (довідковий) Настанова щодо розроблення схеми водного балансу

Додаток D (довідковий) Приклади показників бізнес-діяльності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 46001:2021 (ISO 46001:2019, IDT) «Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 46001:2019 (версія en) «Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 189 «Системи управління якістю».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 46001:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до ISO 46001:2019

Вода — суттєвий для життя складник довкілля. Глобальна занепокоєність станом довкілля дала можливість встановити, що водні ресурси перебувають під значним тиском, обумовленим потребами у воді та наслідками змін клімату. Тиски, які змушують організації запроваджувати програми ефективності використання води, можуть бути зумовлені обмеженістю водних ресурсів і існують насамперед у сферах діяльності, пов’язаних з експлуатуванням ресурсів, зокрема у гірництві, лісівництві, видобуванні нафти й газу, сільському господарстві. Вони можуть також виникати під час провадження комерційної, організаційної та промислової діяльності, незалежно від того, чи воду постачають комунальні підприємства, чи вона надходить безпосередньо з довкілля.

Зростання тиску, спрямованого на поліпшування якості довкілля та підвищення раціонального використання природних ресурсів, спонукає організації всіх типів і розмірів все більше звертати увагу на впливи своєї діяльності, продукції та послуг на довкілля. Це може призводити до вимірювання «водного сліду» діяльності чи прагнення до ефективнішого використовування водних ресурсів у межах організації.

Забезпечення надійної дієвості у сфері ефективного використання води вимагає від організації прихильності до систематичного підходу та до досягнення постійного поліпшування у водокористуванні за допомогою системи управління ефективністю використання води. Управління ефективністю використання води, як і управління якістю, екологічне управління й управління енергоефективністю, може зумовлювати життєву важливу зацікавленість з погляду сприяння сталій економічній діяльності, сталим галузям промисловості та, зрештою, сталому довкіллю. Запро ваджування програм ефективності використання води часто, хоча й не завжди, зумовлене нестачею у водопостачанні.

Ціль цього стандарту — забезпечити можливість організаціям оцінювати та враховувати своє використання води, а також ідентифікувати, планувати та запроваджувати заходи для ощадливого використання води за допомогою систематичного управління використанням води. Успішне запроваджування залежить від зобов’язань на всіх рівнях та в усіх функційних підрозділах в організації, особливо від зобов’язання найвищого керівництва.

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління ефективністю використання води та подає настанови щодо її використовування. Застосовуючи цей стандарт, організація може розробляти та запроваджувати політику у сфері ефективності використання води встановленням цілей, завдань, плануванням дій, моніторингом, бенчмаркінгом та за допомогою програм аналізування. Для цього вона повинна враховувати будь-які вимоги, пов’язані з суттєвим використанням води. Система управління ефективністю використання води дає змогу організації досягати своїх належних зобов’язань, встановлених у відповідних політиках, і, за потреби, вживати дій для поліпшування свого управління використанням води відповідно до вимог цього стандарту.

Цей стандарт можна застосовувати до окремих або до всіх видів діяльності, контрольованих організацією. Застосовування цього стандарту може бути адаптовано до специфічних вимог організації, зокрема відповідно до складності її системи, обсягу документації та наявних ресурсів.

Будь-які організації можуть використовувати воду для різноманітних цілей, зокрема для:

a) чищення;

b) транспортування;

c) нагрівання та охолоджування;

d) виготовлення продукції та як частину продукції;

e) пиття;

f) санітарії;

g) зрошування;

h) гасіння пожежі;

i) рекреації, водного спорту та естетики.

Прийняття та впровадження системи управління ефективністю використання води має на меті поліпшення ефективності використання води та може допомогти досягти таких результатів:

1) визначення води як ресурсу, який можна вважати частиною організаційного та бюджетного планування;

2) сприяння організації в кращому управлінні використанням води та оптимізуванні потреби у воді;

3) визначання впливу, який може виникати внаслідок змінення використання води, на інші суб’єкти;

4) забезпечування більшого рівня підзвітності щодо використання води;

5) забезпечування процесу регулярного аналізування з тим, щоб реалізувати можливі поліпшення та скористатися можливостями, які виникають у сфері ефективності використання води.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
ВИМОГИ ТА НАСТАНОВИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

WATER EFFICIENCY MANAGEMENT SYSTEMS
REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE

Чинний від 2022–09–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо розроблення, запроваджування та підтримування системи управління ефективністю використання води та подає настанови щодо її використовування. Він поширюється на організації будь-якого типу та розміру, які використовують воду. Його зорієнтовано на кінце- вого користувача.

Цей стандарт застосовний до будь-якої організації, яка бажає:

a) досягти ефективного використовування водних ресурсів за допомогою підходу «зменшувати–замінювати–повторно використовувати»;

b) розробити, запровадити та підтримувати процеси, спрямовані на забезпечення ефективності використання води;

c) постійно поліпшувати ефективність використання води.

Цей стандарт установлює вимоги щодо використання води в організації та подає настанови щодо його застосовування. Ці настанови поширюються на моніторинг, вимірювання, документування, звіту- вання, проєктування та практики закуповування, які стосуються устатковання, систем і процесів, а також підготування персоналу, що сприяють управлінню ефективністю використання води.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ необхідний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 24513 Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 24513 Діяльність з надання послуг, пов’язана з системами питного водопостачання, системами відведення стокових і зливових вод. Словник термінів

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи