ДСТУ 4512:2006 Державний прапор України. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР
УКРАЇНИ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4512:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут дизайну НАУ та Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості РОЗРОБНИКИ: В. Свірко, канд. психол. наук (керівник розробки); А. Рубцов; А. Горпинченко; В. Синельнікова; Г. Доценко; О. Купко, канд. техн. наук; І. Потапенко; Е. Єршова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 січня 2006 р. № 13 з 2006-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Відтворювання кольорів прапора

Додаток Б Схема вимірювання координат колірності тканини

Додаток В Зразок кольорів Державного прапора України

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ
Загальні технічні умови

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ УКРАИНЫ
Общие технические условия

THE STATE FLAG OF UKRAINE
General technical specifications

Чинний від 2006-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цього стандарту поширюють на Державний прапор України (далі — прапор), який виготовляють з тканин. Цей стандарт установлює загальні технічні умови щодо його виготовляння, а також — вимоги до відтворення його кольорів (див. додаток А) у поліграфічному виробництві (на папері, металевих поверхнях тощо) і за допомогою лакофарбових матеріалів (на металевих, дерев’яних поверхнях тощо). Цей стандарт не поширюється на інші прапори, що імітують Державний прапор.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4513:2006 Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгоджування і затверджування

ДСТУ 2201-93 Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення

ДСТУ 4067-2002 Матеріали текстильні. Метод оцінювання стійкості забарвлення засобами вимірювальної техніки. Визначення стандартної насиченості кольору (ISO 105-А06:1995, NEQ)

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та термінологія

ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація та термінологія

ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования к номенклатуре видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги до номенклатури видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Виро би електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования безопасности (Устатковання виробниче. Загальні ергономічні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту робітників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения (Система розробляння та постачання продукції на виробництво. Продукція легкої промисловості)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей (Матеріали текстильні. Тканини, неткані полотна та поштучні вироби. Методи визначання лінійних розмірів, лінійної та поверхневої густин)

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикетковий. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям (Матеріали текстильні. Загальні вимоги до методів випробовування тривкості фарбовання щодо фізико-хімічних впливів)

ГОСТ 9733.1-91 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окраски к свету (Матеріали текстильні. Методи випробовування тривкості фарбовання щодо світла)

ГОСТ 9733.2-91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо впливу погоди)

ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо прання)

ГОСТ 9733.13-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо органічних розчинників)

ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо тертя)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения (Матеріали текстильні. Кліматичні умови для кондиціонування та випробовування проб і методи їх визначання)

ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия (Папір для пакування текстильних матеріалів і виробів. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір письмовий. Технічні умови)

ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб (Тканини та поштучні вироби текстильні. Правила приймання й метод відбирання проб)

ГОСТ 23627-89 Изделия текстильно-галантерейные, тканые, плетеные, витые, вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения (Вироби текстильно-галанте рейні, ткані, плетені, звиті, зв’язані, метражні та поштучні. Норми тривкості фарбовання та методи їх визначання)

ГОСТ 27487-87 Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний (Електроустатковання виробничих машин. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 29319-92 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета (Матеріали лакофарбові. Метод візуального порівняння кольору).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online