ДСТУ 7262:2012 Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Хімічні реактиви
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШОК ЗАЛІЗА

ДСТУ 7262:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку України («Укрметр- тестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Гаврилкін; С. Кулик, канд. хім. наук; М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); М. Урда, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р, № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10555-75)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки

5 Батофенантроліновий метод визначення домішок заліза

5.1 Загальна характеристика методу

5.2 Правила готування до випробовування

5.3 Виділення заліза з реактиву

5.4 Випробовування

5.5 Правила опрацювання результатів випробування

5.6 Правила оформлення результатів випробування

5.7 Допустима похибка результатів випробування

6 2,2'-дипіридиловий метод визначення домішок заліза

6.1 Загальна характеристика методу

6.2 Готування до випробовування та виділення заліза з реактиву

6.3 Випробовування

6.4 Правила опрацювання результатів випробування

6.5 Правила оформлення результатів випробування

6.6 Допустима похибка результатів випробування

7 1,10-фенантроліновий метод визначення домішок заліза

7.1 Загальна характеристика методу

7.2 Правила готування до випробовування

7.3 Випробовування

7.4 Правила опрацювання результатів випробування

7.5 Правила оформлення результатів випробування

7.6 Допустима похибка результатів випробування

8 Роданідний метод визначення домішок заліза

8.1 Загальна характеристика методу

8.2 Готування до випробовування та виділення заліза з реактиву

8.3 Випробовування

8.4 Правила опрацювання результатів випробування

8.5 Правила оформлення результатів випробування

8.6 Допустима похибка результатів випробування

9 Сульфосаліциловий метод визначення домішок заліза

9.1 Загальна характеристика методу

9.2 Готування до випробовування та виділення заліза з реактиву

9.3 Випробовування

9.4 Правила опрацювання результатів випробування

9.5 Правила оформлення результатів випробуваная

9.6 Допустима похибка результатів випробування

Додаток А Ферозіновий метод визначення домішок заліза

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШОК ЗАЛІЗА

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ ЖЕЛЕЗА

CHEMICAL REAGENTS
TEST METHODS FOR IRON IMPURITIES

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на хімічні реактиви і встановлює фотоколориметричні методи визначення домішок заліза:

— батофенантроліновий метод;

— 2,2'-дипіридиловий метод;

— 1,10-фенантроліновий метод;

— роданідний метод;

— сульфосаліциловий метод;

Як арбітражний використовують 2,2'-дипіридиловий метод визначення домішок заліза.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори, терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. , Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та ме­тоди випробувань (EN 45501:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірян­ня (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної харак­теристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібру­вальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3652-69 Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия (Реактиви. Кислота лимонна моногідрат і безводна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4109-79 Реактивы. Бром. Технические условия (Реактиви. Бром. Технічні умови)

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Приготовление растворов для колориметрического и нефеломет- рического анализа (Реактиви. Готування розчинів для колориметричного та нефелометричного аналізу)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4478-78 Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия (Реактиви. Кислота сульфосаліцилова 2-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (Реактиви. Методи готування допоміжних реактивів та розчинів, які застосовують під час аналізування)

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия (Реактиви. Гідроксиламіну гідрохлорид. Технічні умови)

ГОСТ 5830-79 Реактивы. Спирт изоамиловый. Технические условия (Реактиви. Спирт ізоаміло­вий. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пе­роксид/Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 20478-75 Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия (Реактиви. Амоній надсірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27067-86 Реактивы. Аммоний роданистый. Технические условия (Реактиви. Амонію роданід. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Ме­тоды, испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. За­гальні вимоги)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 2215: контрольний розчин, водневий показник (pH), еталонний стандартний розчин, а також у ДСТУ 2216: буферний розчин, дистильована вода, домішка, хімічний реактив, особливо чиста речовина, фотоколориметричний метод аналізу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ASTM D 891-95 Standard Test Method for Iron in Trace Quantities Using the FerroZine Method (Стандартний метод визначення слідових кількостей заліза ферозиновим методом).

2 L. L. Stookey. FerroZine —A New Spectrophotometric Reagent for Iron. (Ферозин — новий реагент для спектрофотометричного визначення заліза). Analytical Chemistry, Vol 42, No. 7, June 1970, hh. 779—781.

3 ТУ 6-09-40-2472-87 Индикатор орто-фенантролин. Технические условия (Індикатор орто- фенантролін. Технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online