Постановление от 06.11.1995 № 895 Об утверждении Типового положения об управлении капитального строительства областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

            П О С Т А Н О В А
         від 6 листопада 1995 р. N 895
                Київ
   Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1401 від 06.09.2000 )
        Про затвердження Типового положення
       про управління капітального будівництва
       обласної, Київської та Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
   Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Типове положення про управління капітального
будівництва обласної, Київської та  Севастопольської  міської
державної адміністрації, що додається.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 6 грудня 1993 р. N 995 "Про
затвердження Положення про управління капітального будівництва
обласної, Севастопольської міської державної адміністрації" (ЗП
України, 1994 р., N 4, ст. 93).
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 листопада 1995 р. N 895
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про управління капітального будівництва
       обласної, Київської та Севастопольської
         міської державної адміністрації
   1. Управління капітального будівництва обласної, Київської та
Севастопольської  міської  державної  адміністрації  (далі  -
управління) є місцевим органом державної виконавчої влади, що
створюється головою обласної, Київської  та  Севастопольської
міської державної адміністрації і підпорядковується голові цієї
адміністрації.
   Управління здійснює керівництво у галузі будівництва об'єктів
житлово-цивільного і комунального призначення у межах  своєї
компетенції та виконує  функції  замовника  будівництва  цих
об'єктів.
   2. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією
України, Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України, законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента  України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, рішеннями голови обласної, Київської
та  Севастопольської  міської  державної  адміністрації  та
відповідного представницького органу, прийнятими в межах його
компетенції, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної політики у галузі будівництва;
   забезпечення виконання  завдань  з  будівництва  житлових
будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту,
торгівлі,  громадського харчування, комунального господарства,
культурно-побутового  й  іншого  призначення  та  ефективного
використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
   сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних
рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує   пропозиції   до    проектів    програм
соціально-економічного розвитку області, міст Києва та Севастополя
обласного (міського) бюджету і подає їх на розгляд обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації;
   2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку відповідної території;
   3) готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічної
реформи,  і  подає  їх  на  розгляд обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації;
   4) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;
   5) розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших
підрозділів державної адміністрації  поточні  й  перспективні
програми капітального будівництва, складає переліки  проектів
будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і
подає їх на затвердження в установленому порядку;
   6) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування
проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до
титульних списків будов та укладених договорів;
   7) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи,
укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на
розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними
авторського нагляду за будівництвом;
   8) здійснює передачу в установлені терміни проектним або
розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних
даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і
розвідувальних  робіт  та  розробки   проектно-кошторисної
документації;
   9) приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від
проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та
іншої документації, погоджує і затверджує її в установленому
порядку та передає будівельним організаціям;
   10) розміщує замовлення на капітальне будівництво (складає
протоколи намірів, проводить торги), укладає з  будівельними
організаціями  відповідні  договори;  разом  з  підрядними
організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів
відповідно до діючих нормативних документів;
   11)  забезпечує  реєстрацію  в  інспекції  державного
архітектурно-будівельного     контролю     відповідальних
інженерно-технічних працівників організацій, що  безпосередньо
здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл
на виконання будівельно-монтажних робіт;
   12) забезпечує геодезичну основу для будівництва;
   13) забезпечує будівництво  технологічним,  енергетичним,
електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами,
поставку яких відповідно до договору покладено на замовника;
   14) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і
матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування,
що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
   15) передає будівельній організації будівельний майданчик,
устаткування, що підлягає монтажу,  апаратуру  і  матеріали,
забезпечення якими покладено на замовника;
   16) передає будівельній організації в погоджені з нею терміни
документи про дозвіл відповідних органів на:
   виконання будівельно-монтажних робіт;
   відведення земельної ділянки під будівництво;
   проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та
ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі
відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;
   проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації,
з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій
(кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших),
розміщених на території будівельного майданчика;
   користування під час проведення будівельних робіт у населених
пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел
відповідно до проекту організації робіт;
   вирубування лісу і пересадження дерев;
   перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній
електропередачі,  залізничних  колій,  мереж  водопроводу,
каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд,
що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни,
передбачені в особливих умовах до договору;
   17) забезпечує переселення громадян, які  проживають  у
будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;
   18) відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових
будинків, господарських будівель, що перебувають у власності
громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та
посівів;
   19) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за
відповідністю обсягів та якості  виконаних  робіт  проектам,
технічним умовам і стандартам;
   20) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані
з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів,
що працюють під тиском, забезпечує  випробування  зазначених
технічних засобів;
   21) забезпечує виконання пусконалагоджувальних  робіт  і
підготовку об'єктів до експлуатації;
   22) бере участь у створенні й роботі комісії з попередньої
перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх
державній приймальній комісії;
   23) пред'являє державній приймальній  комісії  завершені
будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує
комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її
роботі;
   24) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти
підприємствам та організаціям, на які покладено їхню експлуатацію;
   25) здійснює розрахунки за закінчені будівництвом об'єкти або
пускові комплекси;
   26) приймає від підрядчика за актом законсервовані або
припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження,
вносить інвесторам пропозиції  щодо  подальшого  використання
об'єктів незавершеного будівництва;
   27) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у
визначені терміни подає в установленому порядку  відповідним
органам звітність з усіх видів діяльності за  затвердженими
формами, несе відповідальність за їх достовірність;
   28) перевіряє пред'явлені до сплати документи підрядних
організацій, постачальників, проектних, розвідувальних та інших
організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання
послуг;
   29) вносить обласній, Київській та Севастопольській міській
державній адміністрації пропозиції про створення підприємств для
виготовлення обладнання, будівельних  матеріалів  і  виборів,
проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
   30)  надає  на  договірних  засадах  послуги  замовника
підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та
окремим громадянам;
   31) здійснює  інші  функції,  пов'язані  з  реалізацією
покладених на обласну, Київську та Севастопольську міську державну
адміністрацію завдань у галузі будівництва.
   5. Управління має право:
   залучати спеціалістів інших підрозділів обласної, Київської
та Севастопольської міської державної адміністрації, підприємств,
установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з
їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його
компетенції;
   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
обласної, Київської  та  Севастопольської  міської  державної
адміністрації,  представницьких  органів,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
   створювати за  погодженням  з  обласною,  Київською  та
Севастопольською міською державною адміністрацією інвестиційні
фонди із залученням додаткових коштів юридичних і фізичних осіб
для формування програм будівництва, а також структурні підрозділи
та групи технічного нагляду за будівництвом у районах і населених
пунктах;
   самостійно розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості
будівництва на здійснення функцій замовника;
   залучати на договірних засадах кошти підприємств, установ та
організацій для розвитку потужностей будівельної індустрії.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє  з  іншими  підрозділами  обласної,  Київської  та
Севастопольської міської державної адміністрації, представницькими
органами  та  органами  місцевого самоврядування, а також з
підприємствами,  установами  та  організаціями,  об'єднаннями
громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з  посади  головою  обласної,  Київської  та
Севастопольської міської державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації.
 
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
   видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує  положення  про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами в межах затвердженого  кошторису
витрат на утримання управліня;
   призначає на посаду і  звільняє  з  посади  працівників
управління.
   9. Накази начальника управління у разі порушення  прав
громадян,  представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
   10. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у
складі начальника управління  (голова  колегії),  заступників
начальника управління за посадою, а також інших працівників
управління. До складу колегії можуть входити керівники інших
підрозділів обласної, Київської та  Севастопольської  міської
державної адміністрації.
   Склад колегії затверджується головою обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації за  поданням
начальника управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління.
   11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
розвитку відповідної сфери та вирішення інших питань в управлінні
можуть створюватися наукові ради і комісії.
   Склад цих рад, комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   12. Управління утримується за рахунок коштів, передбачених у
вартості будівництва на утримання служб замовника.
   Розмір коштів, що передбачаються у вартості будівництва на
утримання служб замовника, визначається згідно з нормативами, що
встановлюються Держкоммістобудування.
   Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  та
видатки на утримання управління затверджує голова  обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

БУДСТАНДАРТ Online