ДСТУ Б В.2.8-23:2009 Строительная техника, оснастка, инвентарь й инструмент. Молотки стальные строительные. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

МОЛОТКИ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-23:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.11.2009 р. № 509

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11042-90)

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Основні параметри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля

6 Маркування та пакування

7 Транспортування та зберігання

8 Методи контролювання

9 Правила приймання

10 Гарантії виробника

Додаток А Основні розміри молотків

Додаток Б Клини для будівельних молотків

Додаток В Всадження будівельних молотків

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 11042-90.

Стандарт доповнено розділами "Сфера застосування", "Нормативні посилання" та " Вимоги безпеки та охорони довкілля".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
МОЛОТКИ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ
Технічні умови

Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент
МОЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Технические условия

Building technics, equipment, inventory and instruments
CONSTRUCTION STEEL HAMMERS
Specifications

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт поширюється на сталеві будівельні молотки (далі -молотки), які застосовуються при виконанні столярних, теслярських, кам'яних, штукатурних, паркетних, покрівельних, шиферних, плиткових, арматурних, монтажних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3812-98 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDТ) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 (ГОСТ 12.2.061-81, IDT) ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий зксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.302-79 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Позначення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического злектричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Обладнання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-91 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 190-85 Оліфа оксоль. Технические условия (Оліфа оксоль. Технічні умови)

ГОСТ 977-75 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия (Пиломатеріали листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики(Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 7505-74 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски (Поковки сталеві штамповані. Допуски, припуски і ковальські напуски)

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (Поковки з конструкційної вуглецевої та легованої сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7931-76 Олифа натуральная. Технические условия (Оліфа натуральна. Технічні умови)

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Брюнеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Брюнеллем)

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 13837-79 Динамометри общего назначения. Технические условия (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16588-79 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности (Пилопродукція та дерев'яні деталі. Методи визначення вологості)

ГОСТ 18088-83 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажньій и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Інструмент металоріжучий, алмазний, дереворіжучий, слюсарно-монтажний і допоміжний. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 19248-73 (ИСО 3677-76) Припои. Классификация и обозначения (Припої. Класифікація та позначення)

ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры (Засоби вимірювання шорсткості поверхні профільним методом. Профілографи-профілометри контактні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки (Основні норми взаємозамінності. ЄСДП. Поля допусків та рекомендовані посадки)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Відливки з металів і сплавів. Допуски розмірів, маси і припуски на механічну обробку)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів.Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Промислові будівлі)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

СанПиН 4630-88 Правила охраны поверхностных вод от загрязнений (Правила охорони поверхневих вод від забруднень)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online