ДСТУ EN 13016-1:2012 Нефтепродукты жидкие. Давление насыщенного пара. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP), и расчет эквивалентного давления сухого пара (DVPE) (EN 13016-1:...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Тиск насиченої пари Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE)

(EN 13016-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 13016-1:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтоперероб­ної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керів­ник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3  Національний стандарт ДСТУ EN 13016-1:2012 ідентичний EN 13016-1:2007 Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Нафтопродукти рідкі. Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску на-сиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквіва­лентного тиску сухої пари (DVPE) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким спосо­бом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт є тотожний переклад EN 13016-1:2007 Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Нафтопродукти рідкі. Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 38 «Стандартизація про­дуктів нафтопереробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-   познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

-   «Національні примітки» по тексту стандарту виділено рамкою;

-   у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рам­кою.

До стандарту було внесено окремі зміни, які спричинені потребами користувачів, а саме:

-  у зв’язку з вилученням попереднього довідкового матеріалу («Передмова до EN 13016-1:2007») стандарт доповнено абзацем 2 («Передмови» регіонального стандарту EN 13016-1:2007) у розділі 1 «Сфера застосування», відповідно і змінено послідовність цитування бібліографічних посилань по тексту стандарту, а також у розділі «Бібліографія»;

-   долучено національний додаток НА «Перелік нормативних документів, на які є посилан­ня в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 13016-1:2007

Тиск пари застосовують як класифікаційний показник палив для безпечного зливання-наливання, перекачування чи транспортування у цистернах нафтопродуктів, їхніх компонентів і вихідної сировини. Цей показник пов’язаний з властивістю вуглеводнів виділяти пари за неконтрольованих умов і відповідно є предметом екологічних досліджень.

Обмеження щодо тиску насиченої пари часто вводять для запобігання кавітації насосів під час перекачування нафтопродуктів.

Тиск насиченої пари є мірилом леткості палив, які використовують для різних типів двигунів внутрішнього згоряння, і значних коливань температурних режимів роботи. Палива, які мають високі значення тиску насиченої пари, здатні дуже швидко випаровуватися в системах регулю­вання подавання палива, що призводить до зменшення потоку палива до двигуна і можливого в зв’язку з цим зупинення через утворення парової пробки. І навпаки, палива з низьким значен­ням тиску насиченої пари не можуть достатньо швидко випаровуватися, що призводить до ут­руднення запуску двигуна.ДСТУ EN 13016-1:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE)

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ Давление насыщенного пара. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP), и расчет эквивалентного давления сухого пара (DVPE)

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS Vapour pressure.

Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)


Чинний від 2012-09-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання загального тиску, який утворюється у вакуумі від летких нафтопродуктів із низькою в’язкістю, компонентів і вихідної сировини з вмістом повітря. Еквівалентний тиск сухої пари (DVPE) розраховують із виміряного тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP).

У цьому стандарті описано удосконалений загальний метод визначання тиску пари, який ба­зується на паралельних розробках IP 394 [1] і ASTM D 5191 [2].

Умови проведення випробовування, описані в цьому стандарті, передбачають, щоб співвідно­шення пара:рідина були 4:1 за температури випробовування 37,8 °С.

Для контрольних випробовувань вимога щодо використання місткостей для проби об’ємом 1 дм3є обов’язковою. Однак через обмеження на об’єм місткостей внаслідок можливого утворення парових пробок за автоматичного відбирання проб із танкерів чи підземних сховищ, значення точ­ності для місткостей об’ємом 250 см3 є частиною цього стандарту і будуть використовуватися як арбітражні (контрольні) перевіряння.

Примітка 1. Цей стандарт установлює точність для місткостей проб об'ємом як 1 дм3, так і 250 см3. У додатку А наве­дено значення точності для випадків використання проби з об'ємом 50 см3 за температури 37,8 °С чи проведення випробову­вання за температури 50,0 °С і об'єму проби 1 дм3.

Під час випробовування обладнання не зволожується, тому описаний метод придатний для випробовування проб як із вмістом кисневмісних сполук, так і без них; воду, наявну у пробі, не вра­ховують.

Цей метод придатний для випробовування проб, насичених повітрям, які утворюють тиск пари, насиченої повітрям проби в межах від 9,0 кПа до 150,0 кПа за температури 37,8 °С.

Цей стандарт застосовують до палив, які мають у своєму складі кисневмісні сполуки в межах, установлених директивою европейского Союзу 85/536/ЕЕС [3].


Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online