Постановление от 23.11.1998 № 1841 Об утверждении Порядка кредитования нового строительства и восстановления жилья и надворных сооружений для жителей Закарпатской области, которые пострадали вследствие стихий...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
            П О С Т А Н О В А
         від 23 листопада 1998 р. N 1841
                Київ
      Про затвердження Порядку кредитування нового
      будівництва та відновлення житла і надвірних
      споруд для жителів Закарпатської області,
      які постраждали внаслідок стихійного лиха
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1878 від 27.11.98 
      N  84 від 25.01.99 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок  кредитування  нового  будівництва  та
відновлення житла і надвірних споруд для жителів Закарпатської
області, які постраждали внаслідок стихійного лиха (додається).
 
   Прем'єр-міністр України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 33
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 23 листопада 1998 р. N 1841
               ПОРЯДОК
     кредитування нового будівництва та відновлення
    житла і надвірних споруд для жителів Закарпатської
    області, які постраждали внаслідок стихійного лиха
 
   1. Цей порядок визначає механізм кредитування будівництва
нового житла і надвірних споруд (далі - житлові садиби) або
відновлення зруйнованих внаслідок стихійного лиха, що сталося на
Закарпатті в 1998 році, житлових садиб для громадян, які постійно
проживають у Закарпатській області і не мають іншого житла.
   2. Кредитування у 1998 році здійснюється за рахунок коштів
резервного фонду Кабінету Міністрів України, в наступні роки - за
рахунок кредитних ресурсів Ощадбанку. Розрахункова сума кредиту на
відповідний рік перераховується на цільовий рахунок Закарпатської
обласної  державної  адміністрації в Закарпатському обласному
управлінні Ощадного банку (далі - установа Ощадного банку) на
підставі угоди, якою передбачається порядок надання коштів у
рахунок кредиту, порядок зарахування коштів на рахунок обласної
державної адміністрації у разі погашення позичок позичальниками, а
також умови та розмір компенсаційних виплат установі Ощадного
банку з обслуговування цих угод. ( Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1878
від 27.11.98, N 84 від 25.01.99 )
   Річні обсяги кредитів розраховуються Закарпатською обласною
державною адміністрацією на підставі звернень громадян виходячи з
першочерговості задоволення нагальних потреб, узгоджуються з МНС і
Мінфіном та подаються Кабінетові Міністрів України для прийняття
відповідного рішення.
   Зазначені кошти  мають  цільове призначення і не можуть
використовуватись на інші цілі.
   3. Кредитування  громадян  провадиться  на  зворотній,
безвідсотковій основі терміном до 15 років. Надання кредиту
здійснюється на підставі договору між громадянином та обласною
державною  адміністрацією,  один  примірник якого передається
установі Ощадного банку і є підставою для видачі коштів у рахунок
кредиту відповідно до укладеної зазначеною установою угоди з
позичальником.
   За порушення зобов'язань, визначених угодою  (договором),
сторони несуть відповідальність згідно з законодавством.
   4. Фінансові  операції  за  кредитами здійснюються через
установи Ощадного  банку.  Компенсація  операційних  видатків
банківських установ з обслуговування кредитів здійснюється за
рахунок коштів за відповідними кредитами.
   Розмір банківського  кредиту  забудовнику  на  ведення
будівництва визначається відповідно до Порядку визначення розміру
коштів на кредитування ведення робіт з нового будівництва та
відновлення житла громадянам, що потерпіли від стихійного лиха в
Закарпатській області, який затверджується Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики. Максимальна сума
банківського кредиту не повинна перевищувати при загальній площі
втраченого житла до 50 кв. метрів - 10,8 тис. гривень, до 70- 12,9
тис., до 90 - 17,2 тис., понад 90 кв. метрів - 19,4 тис. гривень.
( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 84
від 25.01.99 ) 
 
   5. Право на отримання кредитів мають громадяни, які постійно
проживають у Закарпатській області і втрата (пошкодження) житлової
садиби яких оформлена відповідним актом. Порядок складання акта та
його  форма  визначаються  Закарпатською  обласною  державною
адміністрацією за погодженням з Держбудом та МНС.
   У акті обов'язково зазначається балансова (відновна) вартість
втраченої житлової садиби або вартість заподіяних громадянину
внаслідок  пошкодження  житлової  садиби  збитків.  Балансова
(відновна)    вартість    визначається   на   підставі
довідки-характеристики бюро технічної інвентаризації з урахуванням
діючої  індексації  та  фізичного зносу. У разі відсутності
зазначеної довідки вартість визначається на  підставі  актів
обстеження будинковолодіння, складених в установленому порядку.
   Закарпатська обласна  державна  адміністрація веде реєстр
потерпілих громадян, обов'язковими показниками якого є балансова
вартість  втраченої  житлової садиби або вартість заподіяних
внаслідок пошкодження житлової садиби збитків,  дата,  номер
кредитної угоди на отримання бюджетної позички та її сума,
фактичні перерахування за кредитною угодою.
   Громадяни мають право використовувати кредит для будівництва
нового житла в будь-якому місці на території України у разі
отримання відповідного дозволу органів місцевого самоврядування.
Роботи  з  відновлення  житлової  садиби за рахунок кредиту
провадяться лише на пошкодженій житловій садибі, що належить
громадянинові.
   6. Повернення кредиту громадянами розпочинається через рік
після введення нової житлової садиби в дію або  завершення
відновлювальних робіт з пошкодженої житлової садиби і здійснюється
рівними частками з урахуванням залишку часу до закінчення терміну
кредитування. Введення житла у дію або завершення відновлювальних
робіт оформлюється  відповідним  актом,  який  затверджується
Закарпатською обласною державною адміністрацією.
   Максимальний термін  початку  повернення кредиту не може
перевищувати п'ять років від початку отримання кредиту.
   7. Закарпатська  обласна  державна  адміністрація  надає
громадянам необхідну консультативну та організаційну допомогу з
питань оформлення та отримання кредитів, здійснює контроль за їх
цільовим і ефективним використанням.
   8. Закарпатська обласна державна адміністрація:
   щоквартально станом на 20 число наступного за кварталом
місяця подає Кабінетові  Міністрів  України  інформацію  про
використання кредитних коштів;
   не пізніше ніж за один місяць до початку розроблення проекту
державного бюджету подає Мінфіну узгоджений з МНС розрахунок
потреби у кредитних коштах на відповідний рік.

БУДСТАНДАРТ Online