ДСТУ ISO 2859-5:2009 Статистический контроль процедуры выборочного контроля по качественному признаку. Часть 5. Система последовательного выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (ПУК), со...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ОЗНАКОЮ
Частина 5. Система планів
послідовного відбирання, індексованих
межами прийняття якості (МПЯ)
для послідовного вибіркового
перевіряння партій
(ISO 2859-5:2005, IDT)

ДСТУ ISO 2859-5:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України, Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Мішура (науковий керівник), д-р фіз.-мат. наук; Г. Шевченко, канд. фіз.-мат. наук; О. Василик, канд. фіз.-мат. наук; Р. Ямненко, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 вересня 2009 р. № 346 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 2859-5:2005 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система послідовних планів відбору, індексованих межами прийняття якості (МПЯ), створених для послідовного вибіркового перевіряння партій)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 2859-5:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Познаки та скорочення

5 Визначення невідповідностей

6 Межі прийняття якості (МПЯ)

7 Підготовка продукта до вибіркового контролю

8 Прийняття та неприйняття

9 Створення вибірок

10 Нормальна, посилена та послаблена перевірка

11 Вибіркові плани

12 Визначення можливості прийняття

13 Подальша інформація

14 Таблиці

Додаток А Вибіркові плани для нормального перевіряння

Додаток В Плани відбирання для посиленого перевіряння

Додаток С Плани відбирання для послабленого перевіряння

Додаток D Середні вибіркові числа для планів послідовного відбирання

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожним перекладом ISO 2859-5:2005 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного ви біркового перевіряння партій).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— з «Передмови до ISO 2859-5» у цей «Національний вступ» узято тільки те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографію» — оформлено відповідно до вимог національної стандарти зації України;

— слова «ця частина ISO 2859-5» замінено на «цей стандарт»;

— по тексту стандарту і в «Бібліографії» надані «Національні пояснення», виділені рамкою.

ISO 2859-1, ISO 2859-2, ISO 2859-3, ISO 3534-1, ISO 3534-2, ISO 8423, на які є посилання в цьому стандарті, прийняті в Україні як ідентичні національні стандарти: ДСТУ ISO 2859-1:2001 (ISO 2859-1:1999, IDT), ДСТУ ISO 2859-2:2001 (ISO 2859-2:1985, IDT), ДСТУ ISO 2859-3:2001 (ISO 2859-3:1991, IDT), ДСТУ ISO 3534-1:2008 (ISO 3534-1:2006, IDT), ДСТУ ISO 3534-2:2008 (ISO 3534-2:2006, IDT) ДСТУ ISO 8423-2001 (ISO 8423:1991, IDT).

ISO/TR 8550 не прийнятий в Україні як національний стандарт.

ВСТУП до 2859-5:2005

У сучасному виробничому процесі часто потрібна якість настільки високого рівня, що кількість невідповідних предметів обчислюють в одиницях на мільйон (10-6). За цих обставин загальновизнані плани відбирання, зокрема ті, що описані в ISO 2859-1, вимагають невиправдано великих розмірів вибірок. Щоб вирішити цю проблему, користувачі часто застосовують плани вибіркового приймального контролювання з вищими ймовірностями невірних рішень, або, у надзвичайних ситуаціях, взагалі уникають процедур приймального відбирання. Тим не менше, у багатьох ситуаціях все ж потрібно прийняти продукцію високої якості за допомогою стандартизованих статистичних методів. У таких випадках треба вживати статистичні процедури, які вимагають якомога менших розмірів вибірок. Плани послідовного відбирання є єдиними статистичними процедурами, що задовольняють такі вимоги, а саме: серед усіх можливих планів відбирання зі схожими статистичними властивостями вони потребують у середньому найменших розмірів вибірок. Тому вкрай потрібно розглянути плани послідовного відбирання, які є статистично еквівалентними загальновизнаним планам вибіркового приймального контролю з ISO 2859-1, але вимагають суттєво менших середніх вибіркових чисел.

Принциповою перевагою планів послідовного відбирання є зменшення середнього вибіркового числа. Середнє вибіркове число — це середньозважене всіх вибіркових розмірів, що можуть з’явитися в процесі застосування плану відбирання до заданої партії або до рівня якості процесу. Подібно до планів подвійного та багатократного відбирання, застосування планів послідовного відбирання приводить до меншого середнього вибіркового числа, у порівнянні з планами одиничного відбирання, що мають еквівалентні робочі характеристики. Але така економія на середньому вибірковому числі навіть більша при планах послідовного відбирання, ніж у разі застосування планів подвійного та багатократного відбирання. Для партій дуже гарної якості максимальна економія, яку можна отримати за допомогою планів послідовного відбирання, може досягти 85 %, у порівнянні з 37 % для подвійних і 75 % для планів багатократного відбирання. З іншого боку, вживання до конкретної партії плану подвійного, багато кратного або послідовного відбирання може привести до збільшення реально перевірених одиниць продукції у порівнянні з розміром n0 відповідного плану одиничного відбирання. Для планів подвійного та багатократного відбирання існує верхня межа в 1,25 n0 перевищення реально перевірених одиниць продукції. Для класичних планів послідовного відбору такої межі не існує, і реальне число перевірених одиниць продукції може значно перевищувати відповідний розмір n0 відповідного плану одиничного відбирання або навіть розмір партії.

Для планів послідовного відбирання в цій частині ISO 2859-5 уведено правило скорочення, яке передбачає верхню межу 1,5n0 для реально перевірених одиниць продукції.

Інші чинники, які треба взяти до уваги.

a) Простота.

Правила створення плану послідовного відбирання гірше сприймаються інспекторами, ніж прості правила плану одиничного відбору.

b) Мінливість кількості перевірянь.

Оскільки реальне число одиниць продукції, які потрібно перевірити в даній партії, заздалегідь невідоме, застосування планів послідовного відбирання призводить до різноманітних організаційних ускладнень. Наприклад, може ускладнитися розклад перевіряльних операцій.

c) Легкість відбирання вибіркових одиниць продукції.

Якщо відбирання вибіркових одиниць продукції іноді є задорогим, може статися так, що зменшення середнього вибіркового числа під час застосування планів послідовного відбирання буде скасоване зростаючою вартістю утворення вибірки.

d) Тривалість перевіряння.

Якщо перевіряння однієї одиниці продукції є тривалим, і певне число одиниць продукції можна перевіряти одночасно, плани послідовного відбирання будуть поглинати набагато більше часу, ніж відповідні плану одиничного відбирання.

e) Мінливість якості всередині партії.

Якщо партію утворено з двох або більше партій (підпартій), які взято з різних джерел, і якщо є підстави вважати, що між якістю різних партій існує суттєва різниця, то створення репрезентативної вибірки в рамках плану послідовного відбирання є набагато складнішим і незручнішим, ніж та сама дія в рамках плану одиничного відбирання.

Переваги і недоліки планів подвійного та багатократного відбирання завжди розташовані між від повідними властивостями планів одиничного та послідовного відбирання. Пошуки балансу між перевагами маленького середнього вибіркового числа і згаданими вище недоліками призводить до висновку про те, що плани послідовного відбирання треба застосовувати лише тоді, коли перевіряння окремих одиниць продукції коштує дорожче, ніж вибіркове перевіряння.

Вибір між застосуванням плану одиничного, подвійного, багатократного або послідовного відбирання треба робити перед початком перевіряння партії. Під час самого перевіряння не дозволяють переключатися з одного типу плану на інший, тому що робочі характеристики можуть істотно змінити ся, якщо результати реального перевіряння вплинуть на вибір критерію прийняття.

Хоча застосування планів послідовного відбирання в середньому є набагато більш економічним ніж застосування відповідних планів одиничного відбирання, під час перевіряння конкретної партії рішення про її прийняття або неприйняття може визріти лише на дуже пізній стадії, оскільки кількість невідповідних одиниць продукції (або невідповідностей) може залишатися довгий час між межами відповідності та невідповідності. Під час використання графічного методу це відповідає випадковим змінам кривої, яку будують крок за кроком і яка лежить при цьому в тій області, де рішення не приймається. Така ситуація здебільшого виникає тоді, коли партія або рівень якості процесу (у термінах відсоткової невідповідності або у кількості невідповідностей на 100 одиниць продукції) є близькими до (100 g), де g — це параметр, що задає кут нахилу кривих прийняття та неприйняття.

Щоб виправити таку ситуацію, скорочене значення розміру вибірки задають до початку перевіряння партії. Якщо сукупний розмір вибірки досягає скороченого значення л,, а рішення про прийняття партії є невизначеним, перевіряння припиняють, і рішення про прийняття або відхилення партії визначають потім з використанням скорочених значень приймального та бракувального чисел.

Для загальноприйнятих планів послідовного відбирання скорочення, як правило, являє собою відхили від запланованого застосування, що веде до викривлення їхніх робочих характеристик. У цьому стандарті, тим не менш, робочі характеристики планів послідовного відбирання визначають з урахуванням скорочення, тобто скорочення є істотною компонентою запропонованих планів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ОЗНАКОЮ
Частина 5. Система планів послідовного відбирання,
індексованих межами прийняття якості (МПЯ)
для послідовного вибіркового перевіряння партій

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ПО КАЧЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ
Часть 5. Система последовательного выборочного контроля
с указанием приемлемого уровня качества (ПУК), созданных
для последовательной выборочной проверки партий

STATISTICAL CONTROL
SAMPLING PROCEDURES FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES
Part 5. System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL)
for lot-by-lot inspection

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає загальні послідовні вибіркові схеми, що доповнюють вибіркові схеми прийняття для перевіряння за альтернативною ознакою з ISO 2859-1.

Система приймального відбирання з ISO 2859-1 визначена в термінах межі прийняття якості (МПЯ). Його метою є змусити виробника економічним та психологічним тиском, загрозою неприйняття партії підтримувати середнє значення процесу на рівні, принаймні не гіршому визначеної межі прийняття, водночас забезпечуючи верхню межу для ризику споживача прийняти можливу погану партію.

Схеми приймального відбирання з ISO 2859 застосовують до наступних випадків, але не обмежуються ними:

— готові одиниці продукції;

— компоненти та сировина;

— виробничі операції;

— матеріали в процесі оброблення;

— запаси, що зберігаються;

— заходи з підтримання та технічного догляду;

— дані або записи;

— адміністративні заходи.

Ці схеми створено для застосування до неперервного потоку партій тобто до достатньо довгого потоку, який дозволив би запровадити правила перемикання з 10.3. Ці правила перемикання запроваджують наступне:

a) покращений захист споживача (перемиканням на посилене перевіряння або припинення вибіркового перевіряння), щойно виявлено погіршення якості;

b) заохочення виробника, на розсуд уповноваженої особи, зменшенням витрат на перевіряння (під час переходу на послаблене перевіряння), якщо стабільно високу якість демонструють достатньо довго.

Окремі плани відбирання не створюють для застосування поза схемами, у яких вони представлені. Якщо партії виробляють ізольовано, або потік партій надто короткий для того, щоб застосувати цей стандарт, користувачу рекомендовано ознайомитися зі стандартом ISO 2859-2 для вибору слушних планів відбирання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2859-1 Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

ISO 3534-2:2008 Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online