ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словарь терминов и обозначения. Часть 2. Прикладная статистика (ISO 3534-2:2006, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистика
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОЗНАКИ
Частина 2. Прикладна статистика
(ISO 3534-2:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 3534-2:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України і Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Мішура, д-р фіз.-мат. наук, проф. (науковий керівник); Ю. Козаченко, д-р фіз.-мат. наук, проф.; О. Борисенко, канд. фіз.-мат. наук; Р. Ямненко, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics (Статистика. Словник термінів і умовні познаки. Частина 2. Прикладна статистика)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Сфера застосування

1 Збирання та генерування даних

1.1 Системи базових значень для характеристик

1.2 Джерела даних

1.3 Типи відбирання/відбору

2 Статистичне керування процесами

2.1 Загальні поняття стосовно процесів

2.2 Поняття, пов’язані з варіацією/розсіяністю

2.3 Карти, що стосуються контролю

2.4 Складники контрольної карти

2.5 Фундаментальні терміни стосовно функціювання та потужності процесу

2.6 Функціювання процесу <виміряні дані>

2.7 Потужність процесу <виміряні дані>

3 Технічні вимоги, значення та результати випробувань

3.1 Поняття стосовно технічних вимог

3.2 Визначення характеристик і величин

3.3 Властивості методів тестування та вимірювання

3.4 Властивості результатів тестування та вимірювання

3.5 Здатність до виявлення

4 Перевірка і загальний приймальний статистичний контроль

4.1 Види перевіряння/перевірки

4.2 Види вибіркового приймального контролю

4.3 Аспекти системи вибіркового приймального контролю

4.4 Критерії прийняття

4.5 Типи кривих робочих характеристик

4.6 Терміни стосовно робочих характеристик

4.7 Поняття вихідної якості та середніх показників у разі перевірення

5 Відбір матеріалів насипом

5.1 Поняття стосовно матеріалів насипом

5.2 Аспекти відбирання матеріалів насипом

5.3 Підготування вибірки з матеріалу насипом

5.4 Процедурні аспекти

Додаток А Символи і скорочені умовні познаки

Додаток В Методологія, яку використовують для розробляння словника

Бібліографія

Перелік познак

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад ISO 3534-1:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics (Статистика. Словник термінів і умовні познаки. Частина 2. Прикладна статистика).

ISO 3534-2 — один із групи стандартів ISO 3534, які дають можливість застосовувати статистичні методи в системі управління якістю продукції та послуг, а також в інших сферах діяльності. За допомогою цього стандарту можна перевірити зміст і правильне використання основних термінів статистики й теорії ймовірностей та відстежити зв’язки між різними поняттями, що належать до цих наук.

ISO 3534 складається з таких частин із загальним заголовком Статистика. Словник термінів і умовні познаки:

— Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей

— Частина 2. Прикладна статистика

— Частина 3. Планування експерименту

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

У стандарті зазначено положення, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 3534» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови до ISO 3534-2» у цей «Національний вступ» узято тільки те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено абетковий покажчик українських термінів, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 3966:2009.

Відповідно до ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути:

— у круглих дужках світлим шрифтом, щоб позначити сферу застосування чи пояснення;

— у круглих дужках напівгрубим шрифтом, щоб подати коротку та повну форму терміна;

— у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи); у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні).

В абетковому покажчику суміщені терміни, а також короткі та повні форми подано окремо з однаковим номером.

ISO 2859-1, ISO 2859-2, ISO 2859-3, ISO 2859-4, ISO 3534-1:2006, ISO 3534-3:1999, ISO 8258, ISO/IEC Guide 51, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ ISO 2859-1-2001 (ISO 2859-1:1999, IDT), ДСТУ ISO 2859-2-2001 (ISO 2859-2:1985, IDT), ДСТУ ISO 2859-3-2001 (ISO 2859-3:1991, IDT), ДСТУ ISO 2859-4:2004 (ISO 2859-4:2002, IDT), ДСТУ ISO 3534-1:2008 (ISO 3534-1:2006, IDT), ДСТУ ISO 3534-3:2005 (ISO 3534-3:1999, IDT), ДСТУ ISO 8258-2001 (ISO 8258:1991, IDT), ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT) відповідно.

ISO 565, ISO 2859-5, ISO 2859-10, ISO 3951-1, ISO 3951-2, ISO 3951-3, ISO 3951-5, ISO 8601, ISO 9000:2005, ISO/IEC Guide 2, ISO 704, ISO 10241, ISO/TR 12783, VIM, GUM, ISO 31-0, ISO 31-1, ISO 31-3, ISO 31-4 та ISO 31-11 на цей час не прийнято в Україні як національні стандарти.

Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НБ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИКА
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОЗНАКИ
Частина 2. Прикладна статистика

СТАТИСТИКА
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Часть 2. Прикладная статистика

STATISTICS
VOCABULARY AND SYMBOLS
Part 2. Applied statistics

Чинний від 2010-01-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає терміни, які належать до прикладної статистики, і подає їх у концептуальних межах, що відповідають нормативній і термінологічній практиці ISO. Визначувані терміни впорядковано тематично. Подано абетковий покажчик. Визначено стандартні символи та скорочення.

Спеціалісти відзначили, що прийняття прикладної статистики як засобу поліпшення ефективності та продуктивності структурних утворень збільшує складність і плутанину, спричинені суперечливими познаками та використанням певних термінів, визначень, скорочень і символів.

Цей стандарт присвячено розв’язанню двох принципових проблем. А саме: запровадити загальний словник, яким будуть користуватися в усіх стандартах ISO/TC 69. Разом з тим, наскільки це можливо, поліпшити точність, прозорість, узгодженість цих термінів для використання їх у прикладній статистиці взагалі. Математичний рівень словника спеціально досить низький для того, щоб його зміст був зрозумілий якомога більшому колу читачів.

ISO 3534-1 та ISO 3534-2 мають бути сумісні. Але ISO 3534-1, що стосується термінів, уживаних у ймовірності та статистиці, — фундаментальний. Тому, через це його математичний рівень вищий, ніж рівень ISO 3534-2. Коли читачі цього стандарту, присвяченого прикладній статистиці, будуть час од часу звертатися до ISO 3534-1 стосовно певних термінів, то численні приклади й зауваги, що їх мають ці терміни в першій частині, дадуть змогу отримати пояснення більш прийнятні для багатьох, ніж формальні означення.

1 ЗБИРАННЯ ТА ГЕНЕРУВАННЯ ДАНИХ

1.1 Системи базових значень для характеристик

1.1.1 характеристика

Характерна особливість.

en  characteristic

fr   caractéristique

1.1.2 характеристика якості

Власна характеристика (1.1.1) продукції (1.2.32), процесу (2.1.1) або системи, пов’язана з вимогою.

en  quality characteristic

fr   caractéristique qualité; caractéristique qualitative

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online