ДСТУ 4133-2002 Насосы центробежные общепромышленного применения. Требования безопасности

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Вимоги безпеки

ДСТУ 4133-2002

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

 

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом атомного і енергетичного насособудування (ВНДІАЕН) ТК 21

2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 р. № 31

3  Цей стандарт відповідає:

АРІ 610, 1981 Centrifugal pumps for general refinery services (Насосы відцентрові, призначені для загального очищання) в частині загальних вимог щодо насосів загальнопромислового призначення

Переклад з англійської (еn);

EN 809:1998 Pumpen und Pumpenaggregate fur Flüssigkeiten — Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen (Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги технічної безпеки) в частині класифікації основних видів і джерел небезпеки та загальних вимог безпеки

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з німецької (de)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: О. Швіндін; Б. Іванов; В. Недоспасов; Г. Малик; Л. Скирдаченко; А. Федоріна

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Визначення понять та позначення

4  Загальні положення

5  Вимоги щодо проектування безпечних конструкцій насосів, насосних агрегатів та їх складових частин

6  Конструктивні вимоги щодо виготовлення безпечних насосів та насосних агрегатів

7  Вимоги щодо контролювання та випробовування насосів та насосних агрегатів

8  Вимоги електробезпеки

9  Вимоги до засобів автоматизації, керування, захисту, сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

10  Вимоги до насосів і насосних агрегатів, призначених для пожежо-та вибухонебезпечних виробництв

11  Вимоги щодо консервування, пакування, транспортування та зберігання

12  Вимоги щодо монтажування, передавання в експлуатацію і під час експлуатування

Додаток А Бібліографія

 

ДСТУ 4133-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ
 ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Вимоги безпеки

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
 ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Требования безопасности

CENTRIFUGAL PUMPS FOR GENERAL
 INDUSTRIAL APPLICATIONS
Safety requirements

Чинний від 2004-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на новоспроектовані та модернізовані відцентрові насоси загальнопромислового застосування (промислового, міського та сільськогосподарського водопостачання, теплової енергетики, теплових мереж), а також для подавання нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, насоси, що їх застосовують на нафтобазах, нафтоналивних пунктах, автозаправних станціях та насосні агрегати на їх основі з приводом від електродвигунів з постійною частотою обертання до 60 с-1 (3600 об/хв), призначені для подавання води та споріднених з нею за фізико-хімічними властивостями рідин, які відносять до III та IV класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.1.007.

Стандарт не поширюється на насоси та насосні агрегати, призначені для подавання рідин I і II класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.1.007 і на насоси та насосні агрегати, призначені для АЕС, пожежо- та вибухонебезпечних хімічних, нафтохімічних, нафтопереробних виробництв, нафтовидобутку, газової промисловості, морські, шахтні, для завислих речовин (масні та фекальні), для харчової промисловості, побутові та спеціальні.

Стандарт установлює основні технічні принципи та вимоги щодо проектування і виготовлення потенційно безпечних насосів та насосних агрегатів, а також загальні вимоги безпеки щодо консервування, пакування, транспортування, зберігання, монтажування та експлуатування.

Стандарт може бути використано у повному обсязі або частково, для установлювання вимог безпеки в інших стандартах на відцентрові насоси, в технічних умовах, експлуатаційних та інших конструкторських документах на конкретний тип насосів та насосних агрегатів.

Стандарт придатний для цілей сертифікування.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти та нормативні документи:

ДСТУ 2272-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 2293-99 ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення

ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення

ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення

ДСТУ 3063-95 Насоси. Класифікація. Терміни та визначення

ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3503-97 Насоси. Основні технічні показники та характеристики рідинних насосів. Терміни, визначення та позначення

ДСТУ EN 292-1 -2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, IDT)

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991, IDT)

ДСТУ ISO 9001 -95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування

ДСТУ ISO 9002-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування

ДСТУ ISO 9003-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.051 -87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 6134-87 Насосы динамические. Методы испытаний

ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 12080-66 Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 12081-72 Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81) Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online