ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Руководство по проектированию зданий и сооружений на закарстованных территориях

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД НА ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 7 "Інженерний захист територій, будинків і споруд в складних інженерно-геологічних умовах"

РОЗРОБНИКИ:

Я. Червинський, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Дворник; О. Данилюк;

Я. Домбровський; М. Корнієнко, канд. техн. наук, проф.; Ю. Немчинов, д-р техн. наук;

А. Петраков, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Титаренко, канд. техн. наук; О. Шидловська; М. Шомка

ЗА УЧАСТЮ:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (В. Федюк; В. Фесенко);

Державне підприємство "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань" (ДП УкрНДІІНТВ) Мінрегіону України (В. Соколов, канд. техн. наук; Г. Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук);

Полтавський національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка (Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук);

Одеський національний морський університет, НДІ фундаментальних і прикладних досліджень (К. Єгупов, д-р техн. наук);

СП "Основа-Солсіф" (С. Дворнік; Ю. Карпенко; С. Новофастовський)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 24.06.2016 р. № 180, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація територій та районування

6.1 Класифікація карсту за природними факторами

6.2 Підземні карстопрояви

6.3 Поверхневі карстопрояви

6.4 Вплив техногенних факторів на форми карстопроявів

6.5 Районування території

7 Особливості інженерних вишукувань

7.1 Загальні положення

7.2 Вишукування для розроблення передпроектної документації

7.3 Вишукування для розроблення проектів

7.4 Вишукування для розроблення робочої документації

7.5 Вишукування для розроблення проектів тампонажу порожнин

8 Конструктивні рішення та заходи захисту споруд

9 Геотехнічні заходи протикарстового захисту

10 Проектування споруд та заходів захисту

11 Настанови з розрахунків та проектування

12 Захист існуючих будівель від карсту

12.1 Загальні положення

12.2 Додаткові вихідні дані для проектування заходів захисту

12.3 Визначення технічного стану будівель, що піддаються впливу додаткових деформацій

12.4 Заходи захисту будівель, що експлуатуються

12.5 Моніторинг розвитку карсту

Додаток А Карта-схема розміщення карстових порід України

Додаток Б Класифікація карстопроявів для проектування фундаментів в умовах покритого карсту

Додаток В Характер забудови і протикарстові заходи залежно від категорії стійкості територій за інтенсивністю утворення карстових провалів і їх середніх діаметрів

Додаток Г Рекомендовані види та об'єми робіт при інженерно-геологічних вишукуваннях на закарстованих територіях

Додаток Д Класифікація протикарстових конструктивних заходів

Додаток Е Ймовірнісний спосіб прогнозування провалів

Додаток Є Розрахунок діаметрів карстових провальних воронок

Додаток Ж Визначення параметрів послабленої зони навколо карстових провалів

Додаток И Визначення коефіцієнтів жорсткості основ на закарстованих територіях

Додаток К Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-5:201Х[1] "Будинки, будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування”.

Цей стандарт встановлює положення і вимоги щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД НА ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

GUIDANCE ON THE DESIGN OF BUILDINGS
AND STRUCTURES ON KARST AREAS

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності будівель, споруд, конструкцій, ділянок забудов, технічних систем (далі - споруд) при проектуванні на закарстованих територіях, описує обґрунтування для їх розрахунку, перевірки та

надає вказівки, пов'язані з питаннями конструктивної надійності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція. Основи та фундаменти будівель і споруд. Основні положення проектування

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-12:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 активна зона споруди

Зона розповсюдження додаткових напружень у масиві ґрунту від ваги споруди, в межах якої відбувається зміна напружено-деформованого стану ґрунтів основи

3.2 деформації карстового походження

Деформації ґрунтів, створені під дією гравітаційних, гідростатичних чи гідродинамічних сил, які виникають за наявності та розвитку карстових форм (порожнин, тріщинуватих та ослаблених зон тощо)

3.3 закарстовані території

Території розвитку карсту, що негативно впливає на несучу здатність основ споруд

3.4 карст відкритий (поверхневий)

Карст, що розвивається, в розчинних породах, які виходять на поверхню або задерновані

3.5 карст покритий

Карст, що розвивається в умовах залягання нерозчинних порід над карстовими породами

3.6 карст глибокий

Карст, що розвивається в розчинних породах, які залягають глибше 20 м від поверхні землі

3.7 карст неглибокий

Карст, що розвивається в розчинних породах, які залягають на глибині до 20 м від поверхні землі

3.8 карст

Сукупність геологічних, гідрогеологічних і (чи) техногенних процесів та явищ, пов'язаних з дією води (поверхневою і підземною) та обумовлених розчиненням скельних або напівскельних гірських порід. У результаті відбуваються зміни структури, стану цих і вищерозміщених порід, утворення каверн, порожнин, тріщинуватих зон і пов'язані з ними деформації основ споруд, земної поверхні (провали, осідання тощо)

3.9 карстова воронка

Локальна карстова форма на земній поверхні, що наближена до усіченого конуса у вертикальному перерізі

3.10 карстова порожнина

Вільний від гірських порід простір у карстовій або вищерозміщеній товщі, що утворюється внаслідок розчинення гірських порід або супутніх йому процесів ерозії, обвалення, суфозії

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online