ВНТП-АПК-03.05 Овцеводческие и козьеводческие предприятия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
A9R3D4.tmp

ВІДОМЧІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ВіВЧАРСЬКІ І КОЗІВНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

ВНТП-АПК-03.05.

Міністерство аграрної політики України

Київ

2005

 

РОЗРОБЛЕНІ: Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об’єднанням "УкрНДІагропроект /базова організація/: М.Галібареико - академік АБУ /керівник проекту/; О.Смірнов - канд. тех. наук/науковий керівник/; О.Пенкіна (відповідальний виконавець).

Національним аграрним університетом: В.Туринський - канд. с.-г. наук, зася. працівник с.г. України.

Інститутом тваринництва степових районів "Асканія-Нова” УААН: В. Вороненко - директор інституту  О. Горлова - канд. екон. наук; М.Шинкаренко - засл. працівник с.г. України

Інститутом механізації тваринництва УААН: В.Шацький - директор інституту; О. Ренсевич - доктор с.-г. наук.

Інститутом гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМНУ: М.Вашкулат - доктор мед. наук; Кіреєва - доктор мед. наук.

ПОГОДЖЕНІ: Головним державним санітарним Лікарем МОЗ України ПОГОДЖЕНІ: (лист від 23.03.2005 року № 05.03.02-09/16-1643)

Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України (лист від 16.02.2005 року № 15-3-1-3/390)

Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист від 25 березня 2005 № 21/3/651)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Об’єднанням "УкрНДІагропроект" Мінагрополітики України

НА ЗАМІНУ: ВНТП СГіП - 46 - 3.98

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінагрополітики України від 15.09.05р. №473
                          Введені в дію з 1 січня 2006 р.

ЗМІСТ

1 Загальні положення

2 Нормативні посилання

3 Системи утримання тварин

4 Розміри і структура стада

5 Номенклатура і розміри підприємств

6 Номенклатура основних будинків і споруд. Призначення і розміри приміщень

7 Вимоги до планування території і конструктивних рішень будинків

8 Норми площі і розміри основних технологічних елементів

9 Примірні нормативи потреби та запасів кормів і підстилки

10 Норми споживання води і вимоги до водопостачання та каналізації

11 Нормативні параметри повітря приміщень та вимоги до систем мікроклімату

12 Охорона праці та пожежна безпека

13 Охорона навколишнього природного середовища

14 Основні вимоги до електропостачання та електротехнічних улаштувань

15 Технологічні та гігієнічні вимоги при поводженні з відходами тваринництва

Додаток А довідковий. Характеристика основних порід овець та їх районування в природних зонах України

Додаток Б довідковий. Річна потреба овець в поживних речовинах

Додаток В довідковий. Добова потреба овець в поживних речовинах

Додаток Г довідковий. Орієнтовні рецепти кормів для овець

Додаток Д довідковий. Нормативи годування кіз

Додаток Е довідковий. Орієнтовні кормові раціони для кіз

Додаток Ж довідковий. Техніко-економічні показники для вівчарських підприємств

Додаток 3 довідковий. Лінії механізації основних технологічних процесів на вівчарських підприємствах

Додаток К довідковий. Дані для розрахунку машинного і робочого часу на вівчарських підприємствах

ВІДОМЧІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ВІВЧАРСЬКІ І КОЗІВНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА І ВНТП-АПК - 03.05

Дані норми поширюються на проектування та будівництво нових, реконструкцію, технічне переоснащення та капітальний ремонт існуючих вівчарських і козівничих підприємств.

Норми призначені для застосування організаціями-розробниками та організаціями-замовниками проектної документації.

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Норми визначають основні умови, вимоги та їхні значення /розміри підприємств та окремих груп тварин; номенклатуру об’єктів, склад і розміри їх окремих елементів; нормативи годівлі та запасу кормів і підстилки; засоби механізації та обладнання; вимоги до водопостачання, каналізації та параметрів мікроклімату, та інше/, які необхідно враховувати при проектуванні підприємств /ферм/ і окремих об'єктів, будинків і споруд, що входять до їх складу,

1.2 При проектуванні вівчарських і козівничих підприємств та будинків і споруд, що входять до їх складу, крім цих норм необхідно враховувати також вимоги інших нормативних документів, у яких викладені спеціальні вимоги /архітектурно-будівельні, ветеринарно-санітарні, протипожежні і т.п./, що відсутні d цьому документі /див. нормативні посилання розд.2/.

1.3 Розміри та структуру підприємств, системи та способи утримання тварин, номенклатуру та типи окремих будинків і споруд необхідно визначати в залежності від напряму та спеціалізації господарств з урахуванням природно- кліматичних умов, районів будівництва, забезпечення найвищої ефективності капіталовкладень, можливостей подальшого розвитку виробництва, економічної доцільності міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції при максимальному використанні наявних потужностей за рахунок їх розширення та модернізації.

1.4 Вибір майданчиків під вівчарські та козівничі підприємства повинен здійснюватись згідно з вимогами ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"; ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств", ДСП № 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів і т. ін.

1.4.1 Розміщення підприємств повинно здійснюватись з урахуванням Проектів та інших розроблених і затверджених у встановленому порядку документів, якими регламентується економічний розвиток регіону та його забудова.

1.4.2 Ділянка під вівчарські та козівничі підприємства повинна розміщуватися по рельєфу нижче житлових і культурно-побутових будівель населеного пункту, мереж енерго- та водопостачання, вище очисних споруд, водоймищ і скиду стічних вод останніх. Щодо житлових, оздоровчих, адміністративних, промислових та інших об'єктів, за винятком складів міндобрив і агрохімі катів, ділянка повинна розміщуватись з підвітряної сторони. Розміщення ділянки під вівчарські та козівничі підприємства не допускається в межах прибережних захисних смуг водних об’єктів; зон заповідних територій, на землях зелених зон населених пунктів; в першому та другому поясах зони санітарної охорони джерел централізованого водопостачання та магістральних водоводів; в першій та другій зонах санітарної охорони курортів; на територіях, неблагополучних щодо особливо небезпечних інфекцій (сибірки (виразки), бруцельозу, туберкульозу тощо); можливість розміщення на земельних ділянках, забруднених важкими металами, органічними та радіоактивними речовинами визначається за погодженням з місцевими органами державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб.

1.5 Підприємство повинно забезпечуватися кормами, водою, теплом, електроенергією, кваліфікованими кадрами та під'їзд ними шляхами з метою забезпечення підвозу кормів та вивезення готової продукції і гною, а також землями для використання гною.

1.6 Територія підприємства повинна мати благоустрій за рахунок відповідного планування, влаштування схилів та лотків для стоку і відведення поверхневих вод, застосування відповідного покриття проїздів та виробничих майданчиків, а також зелених насаджень.

Підприємство повинно мати огорожу та відділятися від найближчої житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів (ділянок громадських установ, будинків І споруд, в тому числі дитячих, навчальних закладів, лікувально-профілактичних, установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд, а також територій парків, садів, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств, а також виробництв продуктів харчування, ліків, складів продовольчих товарів та продовольчої сировини) санітарно- захисною зоною /СЗЗ/.

Мінімальні розміри санітарно-захисних зон від вівчарських і козівничих, підприємств до житлової забудови визначені ДБН Б.2.4-3-95 та ДСП № і73 від 19.06.1996р. наведені в табл. 1.

Таблиця 1 Мінімальні розміри санітарно-захисних зон вія вівчарських і козівничих підприємств до житлової забудови.

Типи вівчарських та козівничих підприємств

Мінімальні розміри санітарно-захисних зон /СЗЗ/, м

І Ферми в державних, колективних та інших громадських господарствах з поголів’ям від 500 до 1000 голів

300

2 Ферми в селянських /фермерських/ господарствах з загальним поголів’ям:

а/ на 50 голів

б/ на 75 -"-

в/ на 100 -"-

г/ на 150 -"-

д/ на 200 -"-

е/ на 400 -"-

ж/ від500до 1000 -"-

 

25

50

75

300

150

200

300

Примітки:

1 Розмір СЗЗ визначається як відстань від місць надходження в атмосферу або грунт виробничих шкідливих речовин до межі житлової забудова або прирівняних до неї об’єктів.

2 Мінімальні розміри СЗЗ від великих підприємств (понад 1000 голів) в залежності від санепідстану в конкретній місцевості за вимогами санепідслужби України можуть бути збільшені до трьох разів при належному обґрунтуванні та затвердженні Головним державним санітарним лікарем України.

3 Розмір СЗЗ для вівчарських і козівничих підприємств, що проектуються з впровадженням нових технологій, або реконструюються, може бути зменшено при належному обгрунтуванні та затвердженні Головним державним санітарним лікарем України.

4 Необхідно передбачати збільшення розмірів СЗЗ у випадку розміщення тваринницьких підприємств навітряно по відношенню до житлової забудови при відсутності або недостатній очистці шкідливих викидів в атмосферу; при наявності несприятливих для розсіювання викидів в атмосферному повітрі аерологічних умов в районі передбачуваного будівництва і т.ін.

 Територія СЗЗ повинна бути упорядкована і озеленена по проекту благоустрою. Під час проектування благоустрою і виборі порід зелених насаджень слід керуватися вимогами ДБН "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств" /ДБН Б.2.4-3-95/ та вимогами ДСП № 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”.

1.7 Територія підприємства має бути упорядкованою шляхом планування, застосування твердих покриттів для проїздів та виробничих майданчиків, забезпечення схилів та влаштування лотків /канав/ для стікання та відведення талих і дощових стічних вод. Дощові стічні води, забруднені яйцями гельмінтів, збудниками інфекційних захворювань, повинні направлятись на очисні споруди даного господарства. Подальше використання очищених стоків та місця скиду погоджуються з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби,

1.8 Зооветеринарні відстані між вівчарськими і козівничими підприємствами, іншими сільськогосподарськими підприємствами та окремими будинками і спорудами (згідно ДБН Б.2.4-3-95) наведені в табл. 2.

Таблиця 2 Мінімальні зооветеринарні відстані до підприємств вівчарства та козівництва

Найменування сільськогосподарських підприємств та окремих об'єктів

Мінімальні зооветеринарні відстані до підприємств вівчарства та козівництва, м

1. Підприємства великої рогатої худоби

150

2. Свинарські підприємства

150

3. Конярські підприємства

150

4. Вівчарські підприємства

150

5. Козівничі підприємства

150

6. Підприємства звірівництва і кролівництва

300

7. Птахівничі підприємства:
а/ птахофабрики промислового типу
б/ ферми


1000
200

8. Заводи по виробництву м’ясо-кісткового борошна

1500

9. Комбікормові заводи усіх форм власності

1000

10. Підприємства по виготовленню будівельних матеріалів і конструкцій:
а/ цегли та керамічних виробів
б/ вапна та інших в'яжучих матеріалів


100
300

11. Підприємства по ремонту сільськогосподарської техніки, гаражі та пункти технічного обслуговування загальногосподарського призначення

100

12, Склади для зберігання пестицидів і мінеральних добрив /місткістю/:
більше 500 тонн
до 500
до 300
до 100
до 50

 

1000
700
500
300
200

13. Склади сильнодіючих отруйних речовин:
базисні
витратні


1000
300

14. Дороги:
а/ залізниці та автомобільні міждержавного та державного значення І і ІІ категорій
б/ автомобільні державного та обласного значення ІІІ категорії та скотопрогони /що не пов'язані з підприємством, яке проектується/
в/ внутрішньогосподарські автомобільні шляхи
/за винятком під' їздних шляхів до підприємства /


300
150
50

15. Кладовища

300

Примітки:

1. Зооветеринарні відстані від вівчарських і козівничих підприємств до птахофабрик в районах щільної забудови можуть бути скорочені до 500 м за погодженням з ветеринарного службою обласного рівня.

2. Відстані між вівчарськими та козівничими фермами з загальним поголів'ям менше 1000 голів та внутрішньогосподарськими шляхами, залежно від місцевих умов, можуть бути скорочені за погодженням з місцевими органами державного ветеринарного нагляду. Будівлі для утримання різних видів тварин, що входять до складу одного підприємства, слід розташовувати на відстані протипожежних розривів у відповідності з вимогами ДБН Б.2.4-3-95.

1.9 Розміри санітарно-захисних зон від вівчарських і козівничих підприємств до підприємств по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, овочів), які не пов’язані безпосередньо з підприємствами, що проектуються, слід встановлювати такими ж, як до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів.

Таблиця 3 Розміри санітарно-захисних зон між вівчарськими і козівничнми підприємствами та об'єктами по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Найменування об'єктів

Розмір СЗЗ, м

По приготуванню кормів

100

По переробці:
худоби та птиці потужністю:
до 10 т/зміну
більше 10т/зміну300
1000


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ ВІВЧАРСТВА 1 КОЗІВНИЦТВА

1 ДБН Б.2.4-3-95 „Генеральні плани сільськогосподарських підприємств”.

2 ДБН В.2.2-1-95 „Будівлі і споруди для тваринництва”.

3 ДБН В .1.1-7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

4 ДБН Б.2.4-4-97 “Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств”.

5 ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”.

6 ДБН А.2,2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС)“.

7 ВНТП СГіП 46.-7.98 „Об'єкти ветеринарної медицини”.

8 ВНТП -46-9-94 “Система видалення, обробки, підготовки та використання гною”.

9 СНиП 2.04.05-91 „Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

10 ВБН 46/33-2.5-5-96 „Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди”.

11 НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в Україні”.

12 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ „Шум. Общие требования безопасности”

13 ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ биологическая безопасность. Общие требования”.

14 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ „Оборудование производственное. Общие требования безопасности”.

15 ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ „Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам”.

16 ОСТ 47.3.2.158 - 84 „Ветеринарне обслуговування тварин. Вимоги безпеки”.

17 СанПиН № 5.02-12/Н «Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР».

18 СанПіН № 383 від 23.12.1996 р. “’Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”.

19 СанПиН № 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

20 «Водний Кодекс України”, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 p..

21 ДСП № 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.”

22 ДСП № 201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”.

23 Методичні рекомендації “Особливості ведення запобіжного та поточного санітарного нагляду за розробкою та впровадження нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) біологічних факторів в атмосферне повітря”, МР 2.2.6-004-98, Київ, 1998.

24 Гранична допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Збірник схвалений на засіданні Комісії з питань гігієнічного регламентування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (протокол № 3 від 25 грудня 2000 р.) Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, Донецьк-2000.

25 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

26 СН № 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых И общественных зданий и на территории жилой застройки».

27 СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

28 «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

№ 2640-82.

29 Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами, № 4266-87 от 13.03.1987 г.

30 Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве №4433-87 от 30.10.1987 г.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online