ДСТУ 2393-94 Геодезия. Термины и определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОДЕЗІЯ
Терміни та визначення

ДСТУ 2393-94

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ГЕОДЕЗИЯ
Термины и определения

GEODESY
Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять в галузі геодезії.

У стандарт не включені терміни понять із специфічних галузей геодезії, як, наприклад, морська геодезія, космічна геодезія тощо.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в документації усіх видів, науково-технічній, навчальній і до­відковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Частина терміна, узята в круглі дужки, може бути випущена в разі його використання в документах з стандартизації.

У випадках, коли термін вміщує всі необхідні ознаки поняття, замість визначення вжито риску.

Терміни та визначення загальнотехнічних понять, потрібні для ро­зуміння тексту стандарту, наведено в додатку А.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

У стандарті як довідкові наведено німецькі (de), англійські (еn) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних де­ржавних російськомовних стандартах, то в круглих дужках наведено пе­реклад терміна та визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних відповідників.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні ко­роткі форми - світлим.

1 ФІГУРА ЗЕМЛІ

1.1 потенціал сили ваги (Землі) Величина, що чисельно дорівнює роботі з переносу одиниці маси в полі сили вага Землі з нескінчен­ності в дану точку

de

en

fr

ru

Schwerepotential gravity

potential

potentiel de la pesanteur

потенциал силы тяжести Земли Величина, численно равная ра­боте по переносу единицы массы в поле силы тяжести Земли из бесконечности в данную точку

1.2 прискоренні сили ваги (Зем­лі)

de

en

fr

ru

Schwerebeschleu nigung

acceleration of gravity

accleration de la pesanteur

ускорение силы тяжести Земли

1.3 нормальне значення сили ваги Землі; нормальна сила ваги Значення сили ваги Землі, що від­повідає її теоретичній моделі

de

en

fr

ru

Normalschwere

normal gravity

pesanteur normale

нормальное значение силы тяжести Земли; Значение силы тяжести Земли, соответствующее ее теоретиче­ской модели

1.4 нормальне значення приско­рення сили ваги Землі; нормальне прискорення сили ваги Значення прискорення сили вага Землі, що відповідає її теоретичній моделі

de

en

fr

ru

Normalschwerebeschleunigung

normal gravity acceleration

acceleration normale de la pesanteur

нормальное значение ускорения силы тяжести Земли Значение ускорения силы тяже­сти Земли, соответствующее ее теоретической модели

1.5 нормальне значення потенці­алу сили ваги Землі; нормальний потенціал

Значення потенціалу сила ваги Землі, що відповідає її теоретичній моделі

de

en

fr

ru

Normales Schwerepotential

normal gravity potential

potentiel de la pesanteur normal

нормальное значение потен­циала силы тяжести Земли
Значение потенциала силы тяжести Земли, соответствующее ее теоретической модели

1.6 збурювальний потенціал (сили ваги Землі)

Різниця між потенціалом сили ваги Землі і нормальним його значенням

de

еn

fr

ru

Storpotentiai

disturbing potential

potentiel perturbateur возмущающий потенциал силы тяжести Земли
Разность между потенциалом силы тяжести Земли и его нор­мальным значением

1.7 геопотенціальна величина

Різниця потенціалів сили ваги в за­даній точці земної поверхні і на по­верхні геоїда

de

еn

fr

ru

Geopotentielle Kote

geopotential height

cote ge'opotentiell

геопотенциальная величина
Разность потенциалов силы тя­жести в данной точке земной по­верхности и на поверхности гео­ида

1.8 аномалія прискорення (сили ваги Землі)

Різниця між виміряним прискорен­ням сили ваги Землі та його нор­мальним значенням

de

en

fr

ru

Schwerebeschleunigunganomale

gravity acceleration anomaly

anomalie de і’acceleration de la pesanteur

аномалия ускорения силы тя­жести Земли
Разность между измеренным ускорением силы тяжести Земли и его нормальным значением

1.9 аномалія сили ваги (Землі)

Різниця між виміряним значенням сили ваги Землі та її нормальним значенням

de

en

fr

ru

Schwereanomalie

gravity anomaly

anomalie de la pesanteur

аномалия силы тяжести Земли
Разность между измеренным значением силы тяжести Земли и ее нормальным значением в данной точке

1.10 рівнева поверхня

Поверхня, в точках якої потенціал сили ваш Землі скрізь має одне і те ж саме значення

de

en

fr

ru

Niveauflache;

Aquipotentialflfiche level surface;

equipotential surface surface de niveau; surface equipo- tentielle

уровневая поверхность
Поверхность, в точках которой потенциал силы тяжести Земли всюду имеет одно и то же значе­ние

1.11 геоїд

Фігура Землі, утворена рівневою поверхнею, що збігається з повер­хнею Світового океану в стані ціл­ковитого спокою та рівноваги, від­повідно продовжена під материка­ми

de

еn

fr

ru

Geoid

geoid

geoide

геоид

Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, сов­падающей с поверхностью Ми­рового океана в состоянии полного покоя и равновесия и продолженная под материками

1.12 квазігеоїд

Поверхня, яка близька до поверхні геоїда і збігається з нею скрізь, де геопотенціал дорівнює нулю, мак­симально відхиляється від неї в го­рах - не більше 2 м

ru

квазигеоид

Поверхность, близкая к поверх­ности геоида и совпадающая с ней всюду, где геопотенциал ра­вен нулю, максимально отсту­пает от нее в горах - не более 2 м

1.13 силова лінія (поля сили ваги Землі)

Просторова крива, в кожній точці якої її дотична збігається з напрям­ком дії сили ваги Землі

de

fr

ru

Kraftiinie

ligne de force du champ de la pesanteur

силовая линия поля силы тя­жести Земли

Пространственная кривая, в каждой точке которой ее каса­тельная совпадаете направле­нием действия силы тяжести Земли

1.14 прямовисна лінія (висок) Пряма, що збігається з напрямом дії сили ваги в даній точці

de

еn

fr

ru

Lotlinie

Lotrechtung plumb

line verticale

отвесная линия
Прямая, совпадающая с направ­лением действия силы тяжести в данной точке

1.15 земний еліпсоїд

Еліпсоїд, що характеризує фігуру та розміри Землі

de

en

fr

ru

Erdellipsoid earth

ellipsoid

ellipsoide terrestre

земной эллипсоид Эллипсоид, который характери­зует фигуру и размеры Земли

1.16 загальноземний еліпсоїд Земний еліпсоїд, що характеризує найкращим чином фігуру та роз­міри всієї Землі

ru

(общеземной эллипсоид Земной эллипсоид, который на­илучшим образом характеризу­ет фигуру и размеры всей Зем­ли)

1.17 референц-еліпсоїд Земний еліпсоїд, який взято для опрацювання геодезичних вимірів- та встановлення системи геоде­зичних координат

de

en

fr

ru

Referenzellipsoid

Bezugsellipsoid reference ellipsoid

ellipsoide de reference

референц-эллипсоид
Земной эллипсоид, принятый для обработки геодезических из­мерений и установления систе­мы геодезических координат

1.18 рівневий еліпсоїд

Земний еліпсоїд, на поверхні якого потенціал сили ваги скрізь має одне і те ж саме значення

de

en

fr

ru

Niveauellipsoid

level ellipsoid

ellipsoide de niveau уровенный

эллипсоид Земной эллипсоид, на поверх­ности которого потенциал силы тяжести всюду имеет одно И то же значение

1.19 земний сфероїд Фігура, яку набула б Земля, пере­буваючи в стані гідростатичної рів­новаги та під впливом тільки сил взаємного тяжіння її часток і від­центрової сили її обертання навко­ло незмінної осі

de

en

fr

ru

Erdspharoid

earth spheroid

spheroide terrestre

земной сфероид
Фигура, которую приняла бы Земля, находясь в состоянии гид­ростатического равновесия и под влиянием только сил взаимного тяготения ее частиц и центро­бежной силы ее вращения около неизменной оси

1.20 рівневий сфероїд Земний сфероїд, на поверхні якого потенціал сили ваги скрізь має одне і те ж значення

de

еn

fr

ru

Niveauspharoid

level spheroid;

spherop spheroide de niveau

уровненный сфероид Земной сфероид, на поверхности которого потенциал силы тяже­сти всюду имеет одно и то же зна­чение

1.21 висота геоїда

Висота поверхні геоїда над поверх­нею земного еліпсоїда по нормалі до нього в даній точці

de

еn

fr

ги

Geoidhohe

Geoidundulation geoid height

altitude du geoide

высота геоида
Высота поверхности геоида над поверхностью земного эллипсои­да по нормали к нему в данной точке

1.22 відхилення прямовисної лінії; відхилення виска

Кут між прямовисною лінією і нор­маллю до поверхні земного еліп­соїда в даній точці.

Примітка. Відхиленням прямовисних ліній в залежності від методу їх визначення можуть надаватись власні назви

de

еn

fr

ги

Lotabweichung

deviation of the plumb line

deviation de la verticale; pente transversale

уклонение отвесной линии
Угол между отвесной линией и нормалью к поверхности земного еллипсоида в данной точке

1.23 астрономічне нівелювання Метод визначення приростів висот квазігеоїда або геоїда над земним еліпсоїдом за астрономо-геодезич­ними даними

de

еn

fr

ru

Astronomisches Nivellement

astronomic (al) levelling

nivellement astronomique

(астрономическое нивелирование Метод определения приращений высот квазигеоида или геоида над референц-эллипсоидом по астрономо-геодезическим дан­ным)

1.24 астрономо-гравіметричне ні­велювання

Метод визначення приростів висот квазігеоїда над земним еліпсоїдом за астрономогеодезичними і граві­метричними даними

de

еn

fr

ru

Astronomisch-gravimetrisches

Niveilement

astro-gravimetric levelling nivellement astro-gravimetrique астрономо-гравиметрическое нивелирование

Метод определения высоты гео­ида путем совместного исполь­зования астрономе-геодезичес­ких и гравиметрических дан­ных

2 СИСТЕМИ КООРДИНАТ

2.1 геодезичні координати Три величини, дві з яких характе­ризують напрям нормалі до по­верхні земного еліпсоїда в даній точці простору відносно площин його екватора і початкового ме­ридіана, а третя є висотою точки над поверхнею земного еліпсоїда

de

en

fr

ru

Geodatische Koordinaten

geodetic co-ordinates coordonnees geodesiques геодезические координаты Tри величины, две из которых характеризуют направление нормали к поверхности земного эллипсоида в данной точке про­странства относительно пло­скостей его экватора и на­чального меридиана, а третья является высотой точки над поверхностью земного эллип­соида

2.2 площина геодезичного мери­діана

Площина, що проходить через нормаль до поверхні земного еліп­соїда в даній точці і його малу вісь

de

en

fr

ru

Geodatischer Meridian;

Meridianebene geodetic meridian meridien

Meridien geodesique

плоскость геодезического ме­ридиана
Плоскость, проходящая через нормаль к поверхности земного Эллипсоида в данной точке и параллельная его малой оси

2.3 геодезична широта Кут, утворений нормаллю до по­верхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора

de

en

fr

ru

Geodatische Breite

geodetic latitude

latitude geodesique

геодезическая широта Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора

2.4 геодезична довгота Двогранний кут між площинами ге­одезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного мериді­ана

de

е

fr

ru

Geodatische Lange

geodetic longitude

longitude geodesique

геодезическая долгота Двугранный угол между плоско­стями геодезического меридиана данной точки и начального гео­дезического меридиана

2.5 геодезична висота

Висота точки над поверхнею земно­го еліпсоїда

 

 

2.6 ортометрична висота Висота точки над поверхнею геоїда , відкладена по силовій лінії поля си­ли ваги

de

en

fr

ru

de

en

fr

ru

Geodatische Hohe

geodetic height

altitude geodesique

геодезическая высота Высота точки над поверхностью земного эллипсоида

Orthometrische Hohe Meerestiohe

orthometric height

cote orthometrique; altitude orthometrique

ортометрическая высота Высота точки над поверхностью геоида

2.7 нормальна висота Величина, що чисельно дорівнює відношенню геопотенціальної ве­личини в даній точці до середнього значення нормальної сили ваш Землі вздовж відрізка, відкладено­го від поверхні земного еліпсоїда до точки, в якій нормальний геопотенціал рівний реальному потен­ціалу даної точки

de

en

fr

ru

Normalhohe

normal height

altitude normale

нормальная высота
Величина, численно равная от­ношению геопотенциальной ве­личины в данной точке к сред­нему значению нормальной си­лы тяжести Земли по отрезку, отложенному от поверхности земного эллипсоида

2.8 динамічна висота Величина, що чисельно дорівнює відношенню геопотенціальної ве­личини вданій точці до деякого ста­лого значення прискорення сили ваги Землі

de

еn

fir

ru

Dynamische Hohe

dynamic height

cote dynamique; altitude dyna-mique

динамическая высота
Величина, численно равная от­ношению геопотенциальной ве­личины в данной точке к неко­торому постоянному значению ускорения силы тяжести Земли

2.9 астрономічні координати Компоненти напряму прямовисної лінії в даній точці простору віднос­но площини перпендикулярної до осі обертання Землі та площини по­чаткового астрономічного мериді­ана

de

enn

fr

ru

Astronomische Koordinaten

astronomic (al) coordinates

coordonnees astronomiques

астрономические координаты
Компоненты направления от­весной линии в данной точке пространства относительно пло­скости, перпендикулярной к оси вращения. Земли, и плоскости начального астрономического ме­ридиана

2.10 площина астрономічного ме­ридіана

Площина, що вміщує прямовисну лінію в даній точці і паралельна до осі обертання Землі

de

en

fr

ru

Astronomischer Meridian; Meri-dianebene

astronomic (al) meridian;

meridian meridien astronomique; meridien plan meridien

плоскость астрономического меридиана
Плоскость, проходящая через отвесную линию в данной точке и параллельная оси вращения Земли

2.11 астрономічна широта Кут, утворений прямовисною ліні­єю в даній точці і площиною, пер­пендикулярною до осі обертання Землі

de

en

fr

ru

Astronomische Breite

astronomic (al) latitude

latitude astronomique

астрономическая широта угол, образованный отвесной линией в данной точке и плоскостью, перпендикулярной к оси вращения Земли

2.12 астрономічна довгота Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного меридіана

de

еn

fr

ru

Astronomische Lange

astronomic (al) longitude

longitude asronomique

астрономическая долгота
Двугранный угол между плоско­стями астрономического мери­диана данной точки и началь­ного астрономического меридиа­на

2.13 географічні координати Узагальнене поняття про астроно­мічні та геодезичні координати, ко­ли відхилення прямовисних ліній не враховують

de

en

fr

ru

Geographische Koordinaten

geographic (al)coordinates

coordonnees gtfographiques

географические координаты
Обобщенное понятие об астроно­мических и геодезических коор­динатах, когда уклонения от­весных линий не учитывают

2.14 геоцентричні координати Величини, що визначають поло­ження точки в системі координат, початок якої збігається з центром мас Землі

de

en

fr

ru

Geozentrische Koordinaten

geocentric coordinates
coordonnees geocentriques

геоцентрические координаты
Величины, определяющие поло­жение точки в системе коорди­нат, у которой начало совпадает с центром масс Земли

2.15 площина геоцентричного ме­ридіана

Площина, що проходить через дану точку і вісь обертання Землі

de

en

fr

ru

Geozentrischer Meridian

Geozentrische Meridianebene

geocentric meridian meridien geocentrique

плоскость геоцентрического меридиана
Плоскость, проходящая через данную точку и ось вращения Земли

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online