ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ЛЕГОВАНІ ТА ВИСОКОЛЕГОВАНІ
Методи визначання сірки

(ГОСТ 12345-2001(ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)
ДСТУ
ГОСТ 12345:2004

(ISO 671:1982, ISO 4935:1989)

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л.Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. №131 з 2005-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали леги­рованные и высоколегированные. Методы определения серы (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стан­дартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12345 -88)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали легиро­ванные и высоколегированные. Методы определения серы (Сталі леговані та високолеговані. Ме­тоди визначання сірки), ступінь відповідності ИСО 671-82, ИСО 4935-89—NEQ (неекві­валентний).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому між­державному стандарту в Російській Федерації (п.3 «Пре­ди­сло­вия»), та інформацію щодо заборони відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційне видання на території Російської Федера­ції без дозволу Госстандарта Росії;

- на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стан­дарту в Російській Фе­де­ра­ції та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

- перша сторінка стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»:

- в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 546:2004 «Катоди мідні. Технічні умови», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 546-2001;

- в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003 «Мідь. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 859-2001;

- третя сторінка стандарту, розділ 4, п. 4.3, абзац 12 — в Україні чинні ДСТУ ГОСТ 546:2004, ДСТУ ГОСТ 859:2003;

- сьома сторінка стандарту, розділ 5, п. 5.3, абзац 14 — в Україні чинні ДСТУ ГОСТ 546:2004, ДСТУ ГОСТ 859:2003;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ
Методы определения серы

ГОСТ 12345-2001

Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 145 «Методы контроля металлопродукции»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрологии и патентам

Республика Армения

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узстандарт

Украина

Госпотребстандарт Украины

3 Приложение А настоящего стандарта соответствует международному стандарту ИСО 671-82 «Сталь и чугун. Определение массовой доли серы титриметрическим методом после сжигания навески пробы» в части области распространения и отбора проб.

Приложение Б настоящего стандарта соответствует международному стандарту ИСО 4935-89 «Сталь и чугун. Определение массовой доли серы методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии после сжигания навески пробы в индукционной печи» в области распространения и отбора проб.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12345-88

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования

4 Титриметрический йодид-йодатный метод определения серы

5 Тетраборатный метод определения серы

6 Кулонометрический метод определения серы

7 Инфракрасно-абсорбционный метод определения серы

Приложение А Сталь и чугун. Определение массовой доли серы титриметрическим методом после сжигания навески пробы (ИСО 671—82)

Приложение Б Сталь и чугун. Определение массовой доли серы методом ин­фра­крас­ной аб­сорбционной спектроскопии после сжигания навески пробы в ин­дук­ционной печи (ИСО 4935-89)

Приложение В Технические особенности индукционных печей и инфракрасных ана­ли­за­торов, изготовляемых для определения серы

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ
Методы определения серы

Alloyed and high-alloyed steels.
Methods of sulphur determination

Дата введения в Украине 2005 - 01 - 01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает титриметрические методы определения серы: йодид-йодатный и тетраборатный (при массовой доле серы от 0,002 % до 0,50 %) и методы определения серы, основанные на применении автоматических анализаторов: кулонометрический и ин­фра­крас­но-аб­­сор­б­ци­он­ный (при массовой доле серы от 0,001 % до 0,50 %) в легированных и высоколегированных сталях.

Допускается определение серы титриметрическим методом по международному стандарту ИСО 671—82, приведенным в приложении А, и ме­то­дом инфракрасной спектроскопии по международному стандарту ИСО 4935—89, приведенным в приложении Б.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 177—88 Водорода перекись. Технические условия

ГОСТ 546—88 (ИСО 431—81) Катоды медные. Технические условия

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4145—74 Калий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4199—76 Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4202—75 Калий йодноватокислый. Технические условия

ГОСТ 4232—74 Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4234—77 Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5583—78 (ИСО 2046—73) Кислород газообразный технический и медицинский. Техни­ческие условия

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10163—76 Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 13610—79 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия

ГОСТ 14261—77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 16539—79 Меди (II) оксид. Технические условия

ГОСТ 20490—75 Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 24363—80 Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры

ГОСТ 28473—90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требова­ния к методам анализа

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 28473.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online