ДСТУ 4570:2006 Растительные жиры и масла. Метод определения перекисного числа

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Метод визначання пероксидного числа

ДСТУ 4570:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), Асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Ф. Гладкий; Л. Григорова; Л. Кузнецова; Л. Пильник; П. Петік, канд.техн. наук (керівник розробки); Л. Сімакович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 квітня 2006 р. № 130, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 176 від 2 серпня 2007 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26593-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні положення

5 Вимоги безпеки під час випробовування

6 Вимоги до кваліфікації оператора

7 Умови вимірювання

8 Метод відбирання проб

9 Метод визначання пероксидного числа

9.1 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви і матеріали

9.2 Правила готування до випробовування

9.3 Методика та правила випробовування

9.4 Правила опрацьовування результатів

10 Допустима похибка

11 Правила оформлювання результатів

Додаток А Коефіцієнти перераховування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Метод визначання пероксидного числа

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ И МАСЛА
Метод определения перекисного числа

VEGETABLE OILS AND FATS
Method for measurement of peroxide value

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання пероксидного числа (вміст активного кисню) у діапазоні значень від 0,1 ммоль/кг до 40 ммоль/кг, який розповсюджується на всі види рослинних жирів та олій різного ступеня очищення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб

ДСТУ ISO 5555-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8682-93 (ИСО 383-76) Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы конические взаимозаменяемые (Посуд лабораторний скляний. Шліфи конічні взаємозамінні)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні вимоги)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і взірцеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования (Реактиви. Методи готування титрованих розчинів для окислювально-відновного титрування)

ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ISO 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online