ДСТУ 7527:2014 Помет птицы. Технологии биологической переработки. Общие требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Послід птиці

ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ

Загальні вимоги

 ДСТУ 7527:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна дослідна станція птахівництва Національної академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (науковий керівник); Г. Єрмішко; І. Івко, д-р с.-г. наук; В. Ковач

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 3 2015-02-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до технологічних процесів аеробного обробляння посліду (компостування)

6 Вимоги до технологічних процесів анаеробного обробляння посліду (зброджування)

7 Вимоги до технологічних процесів обробляння інфікованого посліду та стічних вод (знезаражування)

8 Настанови щодо застосування

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Вимоги щодо безпеки

12 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Хімічний склад посліду

Додаток Б Орієнтовні розміри штабелів

Додаток В Обчислення доз органічної суміші для внесення в ґрунт

Додаток Г Сертифікат

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛІД ПТИЦІ
ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ
Загальні вимоги

ПОМЕТ ПТИЦЫ
ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Общие требования

POULTRY DUNG
TECHNOLOGIES OF BIOLOGICAL PROCESSING
 General requirements

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні параметри технологій біологічного переробляння посліду птиці, що надходить від птахівничих підприємств, підрозділів агропромислових комплексів і фермерських господарств (далі — послід), для застосування у сільському господарстві й одержання біогазу.

1.2 Вимоги щодо безпеки технологічного процесу переробляння посліду та охорони довкілля викладено в розділах 11 та 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органомінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7370:2013 Амонію нітрат (Селітра аміачна. Технічні умови)

ДСТУ EN 12048:2005 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за температури (105 ± 2) °С (EN 12048:1996, IDT)

ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та грунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив (EN 12944:1999, IDT)

ДСТУ ISO 1770:2005 Термометри паличні загальної призначеності. Технічні вимоги (ISO 1770:1981, IDT)

ДСТУ ISO 4176-2003 Добрива. Визначення вмісту нітратного азоту. Ваговий метод із застосовуванням нітрону (ISO 4176:1981, IDT)

ДСТУ ISO 5310-2003 Добрива. Визначення вмісту калію. Титрометричний метод (ISO 5310:1986, IDT)

ДСТУ ISO 5315:2003 Добрива. Визначення загального вмісту азоту. Титрометричний метод після дистилювання (ISO 5315:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5318:2003 Добрива. Визначення вмісту калію. Ваговий метод з застосуванням тетра-фенілборату калію (контрольний метод) (ISO 5318:1983, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

 ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона природи. Ґрунти. Метод відбирання і підготування проб для хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізування)

ГОСТ 4568-95 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия (Борошно фосфоритне. Технічні умови)

ГОСТ 5956-78 Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические условия (Суперфосфат гранульований з апатитового концентрату без добавок і з добавками мікроелементів. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия (Борошно вапнякове (доломітове). Технічні умови)

ГОСТ 16306-80 Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия (Суперфосфат подвійний гранульований. Технічні умови)

ГОСТ 17498-72 Мел. Виды, марки и основные технические требования. (Крейда. Види, марки й основні технічні вимоги)

ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб (Добрива мінеральні. Методи відбирання і підготування проб)

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию (Гній рідкий. Ветеринарно-санітарні вимоги до оброблення, зберігання, транспортування й використання)

ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначення вологи й сухого залишку)

ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Метод определения золы (Добрива органічні. Метод визначення золи)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначення загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначення загального фосфору)

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия (Добрива органічні. Метод визначення загального калію)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Методы определения pH (Добрива органічні. Методи визначення pH)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добрива органічні. Методи визначання органічної речовини)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва

ДНАОП 2.0.00-1.01-2000 (НПАОП 01.1-1.01.2000) Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднень)

СанПиН 42-128—4433-87 Санитарные правила и нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми припустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

СанПиН 42-128—4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (Санітарні правила і норми утримування територій населених місць)

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затв. Мінохорони здоров’я України, наказ № 145 від 17.03.2011р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за № 457/19195.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online