ВБН В.1.1-00013741-001:2008 Факельные системы. Промышленная безопасность. Основные требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ФАКЕЛЬНІ СИСТЕМИ
ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА
ОСНОВНІ ВИМОГИ

 ВБН В.1.1-00013741-001:2008

Київ
Мінпаливенерго України
 2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство (ДП “Науканафтогаз”) НАК “Нафтогаз України” 

 РОЗРОБНИКИ: В.Буренков (керівник розробки), О.Дідошак (відповідальний виконавець, к.б.н.), А.Дроздов, М.Трусова, П.Топільницький (к.т.н.), В.Романчук

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінпаливенерго України від “03” липня 2008р. №364

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Види викидів та вимоги до них

7 Скерування аварійних викидів

8 Загальна факельна система

8.1 Склад загальної факельної системи

8.2 Вимоги до факельного колектору

8.3 Факельний стовбур

8.4 Система дистанційного розпалу та контролю

8.5 Дренажні пристрої

8.6 Установка збирання вуглеводневих газів та парів

8.7 Прилади контролю та засоби автоматизації

8.8 Пуск і експлуатація

9 Окремі та спеціальні факельні системи

10 Вимоги до горизонтальних факельних систем

11 Вимоги до вертикальних факельних систем

12 Вимоги охорони довкілля

13 Вимоги безпеки

13.1 Загальна частина

13.2 Протипожежні заходи

13.3 Промислова безпека і охорона праці

13.4 Захист від шуму

13.5 Контроль і автоматизація

13.6 Електропостачання

13.7 Водопостачання та каналізація

Додаток А Розрахунок концентрації горючого газу при викиданні з запобіжного клапану через викидну трубу

Додаток Б Конструкція земляного амбару горизонтальної факельної системи

Додаток В Принципова технологічна схема горизонтальної факельної системи

Додаток Г Розрахунок густини теплового потоку від полум’я, мінімальної відстані та висоти факельного стовбуру

Додаток Д Принципова схема викидання газів (парів) у вертикальну факельну систему від запобіжних клапанів

Додаток Е Принципова схема викидання газів (парів) у вертикальну факельну систему з постійним відведенням конденсату з сепаратора через гідрозатвор

Додаток Ж Принципова схема подачі продувного газу у колектор вертикальної факельної системи

Додаток К Бібліографія

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Факельні системи
Промислова безпека
 Основні вимоги

ВБН В.1.1-00013741-001:2008  

Вводяться вперше

Чинні від __________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють основні вимоги з промислової безпеки при проектуванні, будівництві, експлуатації та реконструкції факельних систем пунктів збирання нафти і газу на родовищах нафти і газу та газопереробних заводів.

1.2 Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності та господарювання, які здійснюють діяльність з проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції факельних систем підприємств нафтогазової галузі України.

1.3 Ці Норми не поширюються на нафтові і газові свердловини та на підземні сховища газу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих будівельних нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 №2707-

ХІІ Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, зареєстр. в Мін`юсті України 23 липня 2007 року за № 846/14113

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір (ISO 6309:1987, IDT)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 11.1-1.11-86 Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів

НПАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України

НПАОП 24.0-3.02-66 Нормативи з техніки безпеки на різні типи насосів, які перекачують отруйні, вогне-, вибухонебезпечні рідини

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 60.3-1.15-71 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 0НТП 24-86 (Визначення категорій приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці.)

НАПБ В.01.027-85/112 Правила пожежної безпеки у нафтовій промисловості. ППБО-116-85

НАПБ В.07.003-88/112 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Відомчі вказівки з протипожежного проектування підприємств, будов та споруд нафтохімічної та нафтопереробної промисловості)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробувань)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Пожежовибухобезпечність статичної електрики)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухобезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розташування та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия. (Окуляри захистні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования. (Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (Протигази промислові фільтруючи. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона довкілля. Атмосфера. Класифікація викидів по складу)

СНиП ІІ-89 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online