ДСТУ 7354:2013 Молоко, молочные продукты и закваски. Метод определения количества пропионовокислых бактерий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО, МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
ТА ЗАКВАСКИ
Метод визначання кількості
пропіоновокислих бактерій

ДСТУ 7354:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (ІПР НААН), Технічний комітет стандартизації «Молоко, м'ясо та продукти їх переробки» (ТК 140)

РОЗРОБНИКИ: О. Боднарчук, канд. техн. наук; Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Кітель, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Шульга, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ, наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Метод визначання кількості пропіоновокислих бактерій

5.1 Суть методу

5.2 Засоби вимірювальної техніки, випробувальне та допоміжне обладнання, реактиви та матеріали

5.3 Готування до випробовування

5.4 Методика випробовування

5.5 Опрацьовування результатів випробування

5.6 Оформлювання результатів випробування

5.7 Точність

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Зовнішній вигляд колоній пропіоновокислих бактерій на лактатному поживному середовищі

Додаток Б Мікрофотографія пропіоновокислих бактерій

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО, МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ТА ЗАКВАСКИ
Метод визначання кількості пропіоновокислих бактерій

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЗАКВАСКИ
Метод определения количества пропионовокислых бактерий

MILK, MILK PRODUCTS AND STARTERS
Method of enumeration of propionibacterium

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначання кількості пропіоновокислих бактерій і поширюється на молоко, молочні та молоковмісні продукти, закваски, які виготовляють з використанням пропіоновокислих бактерій.

1.2 Цей метод застосовують як для випробовування продуктів, виготовлених з використанням тільки пропіоновокислих бактерій, так і виготовлених на основі пропіоновокислих бактерій та іншої мікрофлори, зокрема молочнокислих бактерій.

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2295:1993 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4621:2006 Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 1770-84 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические требования (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования (Олива імерсійна для мікроскопії. Технічні вимоги)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон ферментативний сухий для бактеріологічного контролювання. Технічні умови)

ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу (Молоко та вершки, що їх заготовляють. Правила приймання, методи відбирання проб та готування їх до аналізування)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные мерительные (Лінійки для креслення вимірювальні)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 19881-74 Анализаторы потенциометрические для контроля pH молока и молочных продуктов. Общие технические условия (Аналізатори потенціометричні для контролювання pH молока та молочних продуктів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 28694-90 Автоклавы ротационные. Типы и основные параметры (Автоклави ротаційні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.1.1.7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины (Правила безпеки систем газопостачання України)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСП 9.9.5-080-02 Правила влаштування і безпеки в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online