ДСТУ 4568:2006 Растительные масла. Методы определения цветного числа

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ

Методи визначання колірного числа

ДСТУ 4568:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), Асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Л. Кузнецова; Л. Пильник; П. Петік, канд. техн, наук (керівник розробки); Л. Сімакович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 квітня 2006 р. № 130, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 176 від 2 серпня 2007 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5477-93)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Терміни та визначення понять

5 Вимоги безпеки під час випробовування

6 Визначання колірного числа олій за шкалою стандартних розчинів йоду

6.1 Суть методу

6.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви і матеріали

6.3 Правила готування до випробовування

6.4 Методика та правила випробовування

6.5 Правила опрацьовування результатів

7 Метод визначання кольору за допомогою тинтометра Ловибонда

7.1 Суть методу

7.2 Засоби для вимірювання та допоміжні пристрої

7.3 Правила готування до випробовування

7.4 Методика та правила випробовування

7.5 Правила опрацьовування результатів

8 Правила оформлювання результатів

Додаток А Набір пробірок

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначання колірного числа

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Методы определения цветного числа

VEGETABLE OILS
Methods determination of the colour number

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначання колірності різних видів олій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб

ДСТУ ISO 5555-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29228-91 (ISO 835-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки без встановленого часу очікування)

ГОСТ 29252-91 (ISO 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без встановленого часу очікування).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online