ДСТУ 6050:2008 Жиры животные, растительные и масла растительные. Метод определения неомыляемых веществ

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ
ТА ОЛІЇ
Метод визначання неомильних речовин

ДСТУ 6050:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ), Технічний комітет зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: С. Волкотруб; Л. Григорова; П. Петік, канд. техн. наук; Л. Сімакович (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2008 р. N° 507; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 27 жовтня 2009 р. № 395 чинність установлено з 2010-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5479-64); згідно з наказом Держспоживстандарту України від 27 жовтня 2009 р. № 395 термін скасування встановлено з 2010-01-01

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні положення

5 Методи відбирання проб

6 Вимоги щодо безпеки під час випробовування

7 Вимоги до кваліфікації оператора

8 Метод визначання неомильних речовин

9 Порядок оформлювання результатів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Метод визначання неомильних речовин

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ
И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Метод определения неомыляемых веществ

ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS
Method of determination of unsaponifiable matter

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на жири тваринні і рослинні та олії і встановлює метод визначання масової частки неомильних речовин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб

ДСТУ ISO 5555-2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбір проб

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Квалификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Кваліфікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8682-93 (ISO 383-76) Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы конические взаимозаменяемые (Посуд лабораторний скляний. Шліфи конічні взаємозамінні)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online