ДСТУ 33.112:2008 Страховой фонд документации. Подготовка и отправка на микрофильмирование проектной документации на объекты строительства. Технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ПІДГОТУВАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ НА МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА
Технічні вимоги

ДСТУ 33.112:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

РОЗРОБНИКИ: І. Кривулькін, канд. фіз.-мат. наук; В. Миронов; В. Приходько, канд. техн. наук; Л. Самойленко; Т. Саратовська; В. Степаненко, канд. екон. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 496

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо підготування для мікрофільмування проектної документації для будівництва

5.1 Загальні вимоги щодо підготування для мікрофільмування проектної документації для будівництва

5.2 Технічні вимоги до проектної документації для будівництва, яка підлягає мікрофільмуванню

6 Вимоги до відправлення на мікрофільмування проектної документації для будівництва

7 Вимоги до комплектувальних документів проектної документації для будівництва

8 Правила заповнення відомості комплекту проектної документації для будівництва і супровідного переліку

Додаток А Форма супровідного листа

Додаток Б Форма відомості комплекту проектної документації для будівництва

Додаток В Форма супровідного переліку

Додаток Г Форма акта про відповідність комплекту проектної документації для будівництва вимогам мікрофільмування

Додаток Д Перелік проектної документації для будівництва за марками основних комплектів, яка підлягає мікрофільмуванню

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПІДГОТУВАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ НА МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА
Технічні вимоги

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОДГОТОВКА И ОТПРАВКА НА МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технические требования

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
PREPARATION AND SENDING ON MICROFILMING OF PROJECT DOCUMENTATION ON THE OBJECTS OF BUILDING
Technical requirements

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги до підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва, які віднесено до Переліку об’єктів і споруд, згідно з яким проектну документацію для будівництва (далі — ПДБ) закладають до страхового фонду документації України (далі — СФД).

Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи СФД незалежно від форм власності, які беруть участь у створенні СФД України.

Стандарт не розповсюджується на об’єкти культурної спадщини.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та ви­моги до змісту нормативних документів

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об’єкти будів­ництва. Порядок створення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321-2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ІSО 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ІБО 128-20:1996, ЮТ)

ДСТУ ISО 128-21:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням (ІБО 128-21:1997, ЮТ)

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми

ДК 009:2005 Класифікатор видів економічної діяльності

ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) ГОСТ 2.002-72 Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании (Єдина система конструкторської документації. Ви­моги до моделей, макетів і темплетів, які застосовують під час проектування)

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкувальних і графічних пристроях виводу ЕОМ)

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів) ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы (Єдина система конст­рукторської документації. Формати)

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии (Єдина система конструк­торської документації. Лінії)

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные (Єдина сис­тема конструкторської документації. Шрифти креслярські)

ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений (Єдина система конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних відхилів) ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц (Єдина система конструкторської документації. Правила нанесення на креслениках написів, технічних вимог і таблиць)

ГОСТ 2.428-84 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения темплетов (Єдина система конструкторської документації. Правила виконання темплетів)

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку і збереження)

ГОСТ 21.203-78 Система проектной документации для строительства. Правила учета и хранения подлинников проектной документации (Система проектної документації для будівництва. Правила обліку і зберігання оригіналу проектної документації)

ГОСТ 21.401-88 Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам (Система проектної документації для будівництва. Техно­логія виробництва. Основні вимоги до робочих креслеників)

ГОСТ 21.510-83 Система проектной документации для строительства. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Шляхи залізничні. Робочі крес­леники)

ГОСТ 21.511-83 Система проектной документации для строительства. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будів­ництва. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожнє покриття. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.601-79 Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализа­ция. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Водопровід і каналізація. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.602-79 Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Опалювання, вентилювання і кондиціювання повітря. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.603-80 Система проектной документации для строительства. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Зв’язок і сигналізація. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.604-82 Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канали­зация. Наружные сети. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Водо­постачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.605-82 Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломе­ханическая часть). Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Мережі теп­лові (тепломеханічна частина). Робочі кресленики)

ГОСТ 21.608-84 Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Внутрішнє електрич­не освітлення. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.609-83 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Внутрен­ние устройства. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі кресленики)

ГОСТ 21.613-88 Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудо­вание. Рабочие чертежи (Система проектної документації для будівництва. Силове електро- устатковання. Робочі кресленики)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні вимоги)

ГОСТ 27840-93 Тара для посылок и бандеролей. Общие технические условия (Тара для посилок і бандеролей. Загальні технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 33.002, ДСТУ 3321, ДСТУ 3278, ДСТУ 33.201 та ДБН А.2.2-3 [1], а також наведені нижче.

3.1 постачальник документації

Підприємство, установа, організація-замовник будівництва, які готують та подають документа­цію для виготовлення документів страхового фонду.

У цьому стандарті застосовано такі скорочення:

АБ — архітектурно-будівельні рішення;

АР — архітектурні рішення;

ВК ПДБ — відомість комплекту проектної документації для будівництва;

ГП — генеральний план;

ЕП — електропостачання;

ОВ — опалювання, вентилювання та кондиціювання;

ПДБ — проектна документація для будівництва;

ПЕОМ — персональна електронно-обчислювальна машина;

СП — супровідний перелік;

СФД — страховий фонд документації.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДБН А.2.2-3 -2003 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної доку­ментації для будівництва.

2 Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.04.2006 № 109/213 «Про затвердження Переліку об’єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України».

3 Закон України «Про страховий фонд документації України».

4 Закон України «Про стандартизацію».

5 Закон України «Про державну таємницю».

6 Закон України «Про власність».

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1243 «Про порядок прийняття в експлу­атацію закінчених будівництвом об’єктів».

8 Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 319.

9 Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) стра­хового фонду документації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 320.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online