ДСТУ ISO 6974-6:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов от...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДСТУ ISO 6974-6:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів
 від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок

 (ISO 6974-6:2002, IDТ)

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008


ПЕРЕДМОВА

1     ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2     НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3     Національний стандарт відповідає ISO 6974-5:2002 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4     УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2008


ЗМІСТ

 

Національний вступ

Вступ

1  Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3   Принцип

4   Матеріали

5  Устатковання

6   Методика проведення аналізування

7  Обчислення

8   Точність

9  Протокол аналізування

Додаток А Типові значення точності

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6974-6:2002 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and С1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від  С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок), з поправкою ISO 6974-6:2002/Сог.1:2003. Поправки редакційного характеру.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—      вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—      структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—      долучено структурний елемент «Зміст»;

—     у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

—      вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Міжнародні стандарти, на які є посилання у розділі 2, чинні в Україні як ДСТУ ISO 6142:2003, ДСТУ ISO 6143:2003, ДСТУ ISO 6974-1:2007, ДСТУ ISO 6974-2:2007, ДСТУ ISO 7504-2003.

Копії національних документів, на які є посилання в тексті цього стандарту, можна отрима­ти в Головному фонді нормативних документів.

ISO 6974 складається з таких частин за загальною назвою «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії»:

—      Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування.

—      Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних.

—      Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок.

—      Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок.

—     Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок.

—      Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок.

Додаток А цієї частини ISO 6974 є лише довідковим.

 

ВСТУП

У цій частині ISO 6974 подано точний і скрупульозний метод аналізування природного газу, який дає можливість визначити склад природного газу. Одержані дані з композиційного складу використовують для розрахунку теплотворної здатності, відносної густини і теплового еквівалента газу.

Цей метод вимагає застосування трьох колонок, які поміщають у два газових хроматографи.

Унаслідок високої розподільної здатності використовуваних капілярних колонок за допомогою цього методу можна також виявляти компоненти, яких зазвичай немає у природному газі, але є у складі замінника природного газу. Крім того, для аналізування замінників природного газу використовують метанізатор.

У цій частині ISO 6974 наведено один із методів, який можна використовувати для визначен­ня складу природного газу відповідно до частин 1 і 2 ISO 6974.


ДСТУ ISO 6974-6:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
 Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів
 від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии
Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов
 от С, до С8 с использованием трех капиллярных колонок

NATURAL GAS
Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography
Part 6. Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide
 and C, to C8 hydrocarbons using three capillary columns

Чинний від 2008-10-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині ISO 6974 описано газохроматографічний метод визначання вмісту водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С8 у пробах природного газу, у якому використовують три капілярні колонки. Цей метод застосовний до аналізування газів, що містять компоненти, молярна частка яких не виходить за межі діапазонів значень, наведених у таблиці 1, і в більшості випадків використовуваних для лабораторних вимірювань. Ці діапазони представляють не граничні значення для виявлення, а межі, у яких міститься прийнята точність уживаного методу. Незважаючи на те що одного чи більше компонентів може не бути у пробі у виявлених рівнях, все ж таки можна застосовувати цей метод.

Цю частину ISO 6974 можна застосовувати лише у разі використання її спільно з частинами 1 і 2 ISO 6974.

Цей метод також можна використовувати для аналізування замінників природного газу.

Примітка. Крім того, наведено додаткову інформацію стосовно застосовності цього методу до визначення замінників природного газу у тому разі, якщо вона має суттєве значення.

Таблиця 1 — Діапазони застосування

Компонент

Формула

Молярна частка

Гелій

Не

Від 0,002 до 0,5

Водень

н2

» 0,001 » 0,5

Кисень

О2

» 0,007 » 5

Азот

N2

» 0,007 » 40

Метан

СН4

Від 40 до 100

Оксид вуглецю (чадний газ)а

СО

» 0,001 » 1

Вуглекислий газ

СO2

» 0,001 » 10

Етин (ацетилен)a

C2H2

» 0,001 » 0,5

Етена

С2Н4

» 0,001 » 0,5

Етан

С2Н6

» 0,002 » 15

Пропенаb

С3Н6

» 0,001 » 0,5

Пропанb

С3Н8

» 0,001 » 5

i-Бутан

С4Н10

» 0,0001 » 1

n-Бутан

С4Н10

» 0,0001 » 1

2,2-Диметилпропан (неопентан)

С5Н12

» 0,0001 » 0,5

2-Метилбутан (i-пентан)

C5H12

» 0,0001 » 0,5

n-Пентан

С5Н12

» 0,0001 » 0,5

Циклопентан

С4Н10

» 0,0001 » 0,5

2,2-Диметилбутан

С6Н14

» 0,0001 » 0,5

2,3-Диметилбутан

С6Н14

» 0,0001 » 0,5

2-Метилпентан

С6Н14

» 0,0001 » 0,5

З-Метилпентан

С6Н14

» 0,0001 » 0,5

n- Гексан

С6Н14

» 0,0001 » 0,5

Бензол

С6Н6

» 0,0001 » 0,5

Циклогексан

С6Н12

» 0,0001 » 0,5

Гептани с

С7Н16

» 0,0001 » 0,5

Метилциклогексан

С7Н14

» 0,0001 » 0,5

Толуол

С7Н8

» 0,0001 » 0,5

Октани d

С8Н18

» 0,0001 » 0,5

Ксилоли е

С8Н10

» 0,0001 » 0,5

Примітка. Аналізування може бути розширено за спеціальних умов (наприклад, більший об’єм проби) для вуглеводнів важчих за С8, наявних у молярних частках > 1 мкмоль/моль.

а Цих компонентів зазвичай немає у природному газі, але вони є у заміннику природного газу.

b Відокремлення пропану від пропену є критичним досягти. Залежно від використовуваної колонки цього відокремлення можна не досягти.

c Компоненти, що містяться: n-гептан, 2-метил гексан, 3-метил гексан, 3-етилпентан, 2,2-диметилпентан, 2,3-д и метил пентан, 2,4-диметилпентан, 3,3-д и метил пентан, 2,2,3 - триметилбутан. Не всі ізомери можуть бути відокремлені один від одного.

d Компоненти, що містяться: л-гептан, 2-метилгептан, 3-метилгептан, 4-метилгептан, диметилциклогексани, 2,2-диметил-гексан, 2,3-диметилгексан, 2,4-диметилгексан, 2,5-диметилгексан, 3,3-диметилгексан, 3,4-диметилгексан, 2,2,3-триметилпентан, 2,2,4-триметилпентан (i-октан), 2,3,3-триметилпентан, 2,3,4-триметилпентан, 2,2,3,3-тетраметилбутан. Не всі ізомери можуть бути відокремлені один від одного.

е Компоненти, що містяться: о-ксилоли, m-ксилоли, р-ксилоли.m- і р-ксилоли не відокремлюватимуться один від одного.

 

2      НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стандарті становлять положення цієї частини ISO 6974. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод на основі цієї частини ISO 6974 необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань необхідно використовувати останнє видання нормативного документа. Країни-члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6142 Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures — Gravimetric method

ISO 6143 Gas analysis — Determination of the composition of calibration gas mixtures — Comparison methods

ISO 6974-1:2000 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for data treatment

ISO 7504:1984 Gas analysis — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6142 Аналізування газів. Приготування газових сумішей для калібрування. Гравіметричний метод

ISO 6143 Аналізування газів. Порівняльні методи для визначення і перевірки складу газових сумішей для калібрування

ISO 6974-1:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ISO 6974-2 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ISO 7504 Аналіз газу. Словник.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online