ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
РАДІООБЛАДНАННЯ ТА РАДІОСЛУЖБ
Частина 3. Спеціальні умови для випробування
пристроїв короткого радіуса дії, що працюють
на частотах від 9 кГц до 40 ГГц
(ЕТSI EN 301 489-3:2002, IDT)

ДСТУ ЕТSI EN 301 489-3:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Випробувальний центр «Омега»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Беліков, О. Ковшик (науковий керівник), М. Салдан

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 грудня 2009 р. № 479 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 301 489-3:2002 (версія V1.4.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz (Електромагнітна сумісність і питання використання радіочастотного спектра. Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії (ПКР), що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять та скорочення

3.1 Визначення понять

3.2 Скорочення

4 Умови випробувань

4.1 Загальні положення

4.2 Подавання випробувальних сигналів

4.3 Вилучена смуга частот

4.4 Визначення вузькосмугових завад приймачам за відгуком на випробувальний сигнал

4.5 Модульований стандартний випробувальний сигнал

5 Оцінювання якості функціювання

5.1 Загальні положення

5.2 Обладнання, яке підтримує неперервний канал зв’язку

5.3 Обладнання, яке не підтримує неперервного каналу зв’язку

5.4 Допоміжне обладнання

5.5 Класифікація обладнання

6 Критерії якості функціювання

6.1 Класифікація обладнання ПКР

6.2 Загальні критерії якості функціювання

6.3 Таблиця параметрів

6.4 Критерії якості функціювання, застосовні до передавачів за умов неперервних явищ (НПд)

6.5 Критерії якості функціювання, застосовні до передавачів за умов перехідних процесів (ППд)

6.6 Критерії якості функціювання, застосовні до приймачів за умов неперервних явищ (НПр)

6.7 Критерії якості функціювання, застосовні до приймачів за умов перехідних процесів (ППр)

6.8 Критерії якості функціювання для допоміжного обладнання, яке випробовують окремо

7 Огляд застосовності випробувань

7.1 Емісія

7.2 Несприйнятливість до електромагнітних збурень

Додаток А Приклади пристроїв короткого радіуса дії (ПКР), на які поширюється цей стандарт

Додаток В Класифікація якості функціювання пристроїв короткого радіуса дії

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ETSI EN 301 489-3:2002 (версія V1.4.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz (Електромагнітна сумісність і питання використання радіочастотного спектра. Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії (ПКР), що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— з попереднього довідкового матеріалу взято лише те, що безпосередньо стосується теми стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— виправлено помилки оригіналу:

a) у 7.1.1 замість «таблиці 2» записано «таблиці 1»;

b) у 7.2.1 замість «таблиці 3» записано «таблиці 2».

У цьому стандарті є посилання на ETSI EN 301 489-1, який прийнято в Україні як націо­нальний стандарт ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2007 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT).

У цьому стандарті є посилання на такі технічні регламенти, що діють в Україні та відпові­дають вимогам Директив ЄС:

— Технічний регламент з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності, що відпо­відає Директиві 89/336/ЕЕС (її вже замінено на Директиву 2004/108/ЕС);

— Технічний регламент щодо радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (терміналь­ного) обладнання та підтвердження їх відповідності, що відповідає Директиві 1999/5/ЄС (на стадії розроблення)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ РАДІООБЛАДНАННЯ
ТА РАДІОСЛУЖБ
Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв
короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ РАДИООБОРУДОВАНИЯ
И РАДИОСЛУЖБ
Часть 3. Специальные условия для испытаний устройств
короткого радиуса действия, работающих на частотах от 9 кГц до 40 ГГц

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY FOR RADIO EQUIPMENT
AND SERVICES
Part 3. Specific conditions for Short-Range Devices operating
on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт разом з ETSI EN 301 489-1 стосується електромагнітної сумісності (EMC) і поширюється на пристрої короткого радіуса дії (ПКР) та пов’язане з ними допоміжне обладнання.

Технічні вимоги, пов’язані з антенним портом та емісіями від корпусу пристроїв короткого радіуса дії, не охоплено цим стандартом. Такі технічні вимоги наведено у відповідних стандартах щодо ефективного використання радіочастотного спектра.

Приклади ПКР наведено в додатку А.

Цей стандарт визначає застосовні умови випробувань, оцінювання якості функціювання, критерії оцінення якості функціювання для ПКР та пов’язаного з ними допоміжного обладнання.

У разі розбіжностей (наприклад, стосовно спеціальних умов, визначень, скорочень) між цим стандартом і ETSI EN 301 489-1 положення цього стандарту мають пріоритет.

Класифікація умов експлуатації та вимоги до емісії й несприйнятливості до збурень у цьому стандарті збігаються з класифікацією, встановленою в ETSI EN 301 489-1, за винятком спеціаль­них умов, зазначених у цьому стандарті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи містять положення, які через посилання у цьому тексті станов­лять положення цього стандарту. Посилання бувають датовані (з визначеною датою публікації і/або номером видання чи версії) або недатовані. Для датованих посилань подальші переглянуті версії не застосовують. Для недатованих посилань застосовують останню версію, на яку є посилання.

ETSI EN 301 489-1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive)

Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive)

Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ETSI EN 301 489-1: Електромагнітна сумісність та питання використання радіоспектра. Стандарт щодо електромагнітної сумісності радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги

Директива 1999/5/ЄС Європейського парламенту і Ради від 9 березня 1999 р. про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їхньої відповідності (Директива Р&ТТЕ)

Директива Ради 89/336/ЕЕС від 3 травня 1989 р. стосовно зближення законодавства країн-членів щодо електромагнітної сумісності (Директива ЕМС)

Директива 98/34/ЕС Європейського парламенту та Ради від 22 червня 1998 р., що містить процедуру надання інформації в сфері технічних стандартів та регулювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи