ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ,
МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
МОНІТОРИНГУ
ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЯМИ І СПОРУДАМИ

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Елекон лтд"

РОЗРОБНИКИ: В. Куценко, П. Макаренко керівник розробки), П. Мізін

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.02.2008 р. № 79 з 2008.10.01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
 і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, скорочення та визначення понять

4 Загальні положення

5 Основні критерії щодо застосовності АСМУ при проектуванні будівель і споруд

6 Вимоги до створення та функціонування АСМУ

7 Загальні технічні вимоги до програмно-технічних комплексів АСМУ

7.1 Загальні вимоги

7.2 Вимоги безпеки та охорони довкілля

7.3 Вимоги щодо надійності

7.4 Вимоги щодо захисту від зовнішніх впливів

7.5 Вимоги щодо сумісності

8 Вимоги до монтажу складових частин АСМУ

9 Порядок приймання АСМУ в експлуатацію

10 Вимоги до експлуатації

Додаток А Вимоги до програми комплексних випробувань АСМУ та порядок приймання в експлуатацію

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд
Настанова з проектування, монтування та експлуатації
автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і
спорудами

Инженерное оборудование зданий и сооружений
Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации
автоматизированных систем мониторинга и управления зданиями и
сооружениями

Service equipment of buildings and constructions
Design, installation and operation guide to automated monitoring and
control systems for buildings and constructions

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи моніторингу та управління будівель і споруд (далі - АСМУ) і визначає критерії застосовності АСМУ згідно з розділом 5 цього стандарту, основні вимоги до створення та функціонування АСМУ, порядок приймання АСМУ в експлуатацію та загальні технічні вимоги до програмно-технічних комплексів АСМУ.

Передбачається, що АСМУ має мережну архітектуру. Вузли мережі з'єднуються між собою кабельними (проводовими, оптоволоконними тощо) лініями зв'язку.

Положення цього стандарту призначені для використання підприємствами, установами і організаціями, що діють на території України, а також громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності, які виконують функції проектування, будівництва, монтування і експлуатації будівель та споруд та їх інженерного обладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.2.5-13-98* Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного будівництва

ДБН В.2.5-27:2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Конструкції будинків і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи управління технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення

ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення

ДСТУ 4467-1:2005 Апарати обробляння інформації. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD)

ДСТУ EN-54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN-54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні

ДСТУ EN-54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення

ДСТУ prEN-54-13:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання їх сумісності

ДСТУ ISO/IEC 7498-1:2004 Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 1. Еталонна модель

ДСТУ ISO 7498-2:2004 Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 2. Архітектура захисту інформації

ДСТУ ISO/IEC 7498-3:2004 Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 3. Найменування та адресація

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ Б.07.025-2004 Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових і виставкових центрів, на які відсутні норми проектування

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловми відходами та визначення їх класу небезпечності для здоров'я населення

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів

СанПіН 239-98 Державні санітарні правила і норми захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок для України

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму у приміщеннях житлових і громадських будівель і на території житлової забудови)

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

ДК 019-2001 Державний класифікатор надзвичайних ситуацій

ГОСТ 2.601:2006 ЕСКД. Эксплуатационная документация (ЄСКД. Експлуатаційна документація)

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтная документация (ЄСКД. Ремонтна документація)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Общие требования к рабочим местам (ССБП. Загальні вимоги до робочих місць)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования (Єдина система стандартів автоматизованих систем управління. Автоматизовані системи управління. Загальні вимоги)

ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения (Єдина система стандартів автоматизованих систем управління. Надійність автоматизованих систем управління. Основні положення)

ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (код IP)

ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электрических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений (Радіоперешкоди індустріальні від електричних пристроїв, які експлуатуються у житловихх будинках або які підключаються до їх електричних мереж. Норми і методи вимірювань)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online