ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Технічне завдання

ДСТУ Б А.2.4-14:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Держбуду України

РОЗРОБНИКИ: В. Глуховський; П. Кривошеев, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, док. техн. наук; В. Приємський; Ю.Радиш, канд. фіз.-мат. наук; О. Хавкін, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Юров

2 ВНЕСЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

3 ПОГОДЖЕНО: Корпорацією “Укрмонтажспецбуд” (лист № ВА/100-17-04 від 05.04.2004 р.)

4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 11 02.2005 р. № 36

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до технічного завдання

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до складу та змісту

4.3 Правила оформлення

4.4 Порядок розроблення, погодження та затвердження

Додаток А Форма титульного та останнього аркушів ТЗ на АСТД

ВСТУП

Мета розроблення цього стандарту — установити вимоги до складу, змісту, правил оформлення, порядку розроблення, узгодження та затвердження документа «Технічне завдання на створення (удосконалення або модернізацію) автоматизованої системи технічного діагностування будівельних конструкцій» (далі — ТЗ), який є основним вихідним документом, що визначає вимоги та порядок створення автоматизованої системи технічного діагностування будівельних конструкцій (далі — АСТД), згідно з яким проводиться розроблення АСТД та її приймання в експлуатацію.

Діюча в Україні та СНД нормативна база містить такі стандарти, які лише частково можуть бути використані для розроблення ТЗ на АСТД:

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (Єдина система програмної документації. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення)

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на создание автоматизированной системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на створення автоматизованої системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи)

Вказані документи є загальнотехнічними стандартами, які не враховують специфіку АСТД будівельних конструкцій. ДСТУ 3974 регламентує виконання ДКР у цілому та містить лише загальні вказівки щодо формування ТЗ. ГОСТ 19.201-78 регламентує розроблення ТЗ на програмні засоби і може бути використаний тільки для формування відповідного розділу ТЗ на АСТД. Нормативним документом, що найбільш повно встановлює порядок розроблення технічного завдання на автоматизовані системи, є ГОСТ 34.602-89. Разом з тим, цей стандарт містить низку положень, які потребують гармонізації з чинними національними стандартами, а також уточнення та конкретизації для АСТД будівельних конструкцій.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО
ДІАГНОСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Технічне завдання

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Техническое задание

COMPUTER-AIDED TEST SYSTEMS OF BUILDING CONSTRUCTIONS
Technical directions

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи технічного діагностування (АСТД) будівельних конструкцій (БК) будинків, будівель та споруд виробничого та цивільного призначення першого та другого рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751 під час їх будівництва, експлуатації або реконструкції та встановлює склад, зміст, правила оформлення, порядок розроблення, погодження та затвердження документа «Технічне завдання на створення (удосконалення або модернізацію) автоматизованої системи технічного діагностування будівельних конструкцій» (ТЗ).

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до ТЗ на знов створювані і/або ті, що піддягають удосконаленню або модернізації, АСТД, які призначені для контролю, прогнозування або діагностування технічного стану БК.

1.3 Цей стандарт застосовується на підприємствах, установах і в організаціях, що діють на території України, які створюють АСТД БК або є замовниками на їх створення.

1.4 Вимоги щодо безпечності АСТД викладено в 4.2.9.5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2,6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будинків та споруд. Затверджені загальним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за № 32/288 та чинні з 1 грудня 1997 р.

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та збереження)

ГОСТ 6.10.4-84 Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения (Уніфіковані системи документації. Надання юридичної чинності документам на машинному носії та машинограмі, які створені засобами обчислювальної техніки. Основні положення)

ГОСТ 34.201-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність та позначення документів при створенні автоматизованих систем)

ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення)

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку)

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов (Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів та керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online