ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ЩЕБІНЬ І ЩЕБЕНЕВО-ПІЩАНІ СУМІШІ
ІЗ ШЛАКІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ
ДЛЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДерждорНДІ) Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

РОЗРОБНИКИ: Н. Бородіна, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Вирожемський, канд. техн. наук; П. Коваль, канд. техн. наук; Л. Крюковська; Т. Протопопова; Н. Ростовська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.11.2008 № 529 з 2009-05-01

3 ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 3344-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Вказівки щодо застосування

12 Гарантії виробника

Додаток А Встановлення модуля основності

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних
для дорожніх робіт
Технічні умови

Строительные материалы
Щебень и щебёночно-песчаные смеси из шлаков металлургических
для дорожных работ
Технические условия

Building materials
Crushed stone and crashed stone-sand mixes from slags metallurgical
for road building works
Specifications

Чинний від 2009-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на щебінь та щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних (доменні, сталеплавильні та шлаки кольорової металургії), які призначені для влаштування та ремонтів шарів дорожнього одягу і для укріплення узбіч на автомобільних дорогах загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Цей стандарт не поширюється на щебінь та щебенево-піщані суміші, які призначені для влаштування баластного шару залізничних шляхів, а також для виготовлення бетонів і не встановлює вимоги до матеріалів із шлаків гранульованих.

1.3 Обов'язкові вимоги до якості щебеню та щебенево-піщаних сумішей із шлаків металургійних (далі - щебінь та суміші), що забезпечують безпеку та охорону довкілля, безпечність для життя і майна населення, викладені в розділах 6, 7.

1.4 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

ДСТУ Б А.1.1-26-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпечність. Гранично допустимі значення напружень дотику та струмів)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.110-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксической пыли, механических воздействий, общих производственных загрязнений. Технические условия (ССБП. Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів, загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения (Охорона природи. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення)

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия (Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

СанПиН 42-128-4433-87 ПДК химических веществ в почве (ГДК хімічних речовин у фунті)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць)

СП 3905-85 Санитарные правила для предприятий по добыче и хранению рудных, нерудных, рассыпных полезных ископаемых (Санітарні правила для підприємств із видобування та зберігання рудних, нерудних, розсипних корисних копалин)

НАПБ А 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-3.13-01 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів захисту працівникам дорожнього господарства

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 63.21-1.01-96 Правила охорони праці будівництва, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online