ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 Єврокод 6. Проектування кам`яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам`яної кладки (EN 1996-2:2006, IDT). Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 6
ПРОЕКТУВАННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 2. Конструктивний аналіз,
вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки
(EN 1996-2:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012

Київ
Мінрегіон України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бондарчук; О. Ісаєнко, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; О. Неборачко; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Сергійчук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 21.12.2012 р. № 649, чинний з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1996-2:2006 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry (Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки) разом із технічною поправкою EN 1996-2:2006/АС:2009

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Передмова

Вступ до Єврокодів

Статус та сфера застосування Єврокоду

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

Зв'язки між Єврокодами і гармонізованими технічними вимогами (ENs і ETAs) для виробів

Додаткова інформація до EN 1996-2

Національний додаток до EN 1996-2

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування частини 2 Єврокоду 6

1.2 Нормативні посилання

1.3 Вихідні положення

1.4 Відмінність між принципами і правилами вмкористання

1.5 Визначення

1.6 Познаки

2 Проектні рішення

2.1 Чинники, що впливають на міцність кладки

2.2 Вибір матеріалів

2.3 Виконання кам'яних конструкцій

3 Виконання

3.1 Загальні положення

3.2 Приймання, обробка і зберігання матеріалів

3.3 Виготовлення матеріалів

3.4 Допустимі відхилення

3.5 Виконання кладки

3.6 Зберігання і способи захисту в процесі виконання

Додаток А

Класифікація мікроумов, що впливають на завершену кам'яну конструкцію за класами довкілля

Додаток В

Прийнятні технічні вимоги до міцності елементів (каменів і цегли) для кладки і будівельної суміші при дії в різних умовах експлуатації за класами довкілля

Додаток С

Вибір матеріалів і технічні умови захисту від корозії для допоміжних компонентів в залежності від класу довкілля за умовами експлуатації

Додаток НА

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам (МС), посилання на які є в EN 1996-2:2006, разом з технічною поправкою EN 1996-2:2006/АС:2009

CONTENTS

Foreword

Background of the Eurocode programme

Status and field of application of Eurocodes

National Standards implementing Eurocodes

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) forproducts

Additional information specific to EN 1996-2

National annex for EN 1996-2

1 General

1.1 Scope of Part 2 of Eurocode 6

1.2 Normative references

1.3 Assumptions

1.4 Distinction between principles and application rules

1.5 Definitions

1.6 Symbols

2 Design Considerations

2.1 Factors affecting the durability of masonry

2.2 Selection of materials

2.3 Masonry

3 Execution

3.1 General

3.2 Acceptance, handling and storage of materials

3.3 Preparation of materials

3.4 Permissible deviations

3.5 Execution of masonry

3.6 Curing and protective procedures during execution

ANNEX A

Classification of micro conditions of exposure of completed masonry

ANNEX В

Acceptable specifications of masonry units and mortar for durable masonry in various exposure conditions

ANNEX С

Selection of material and corrosion protection specifications for ancillary components according to exposure class

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1996-2:2006 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry (Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки) разом із технічною поправкою EN 1996-2:2006/АС:2009.

EN 1996-2:2006 "Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry" підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 250 "Structural Eurocodes" (Структурні Єврокоди), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 "Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки (EN 1996-2:2006, IDT)", викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -ТК 303 "Будівельні конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1996-2:2006 разом із технічною поправкою EN 1996-2:2006/АС:2009, наведено в додатку НА.

Копії МС, не прийнятих як національний стандарт, на які є посилання EN 1996-3:2006, можна отримати в головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

Технічна поправка EN 1996-3:2000/АС:2009 до EN 1996:3:2006 подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 після додатка НА.

ПЕРЕДМОВА

Цей документ EN 1996-2 був підготований Технічним Комітетом CEN/TC 250 "Будівельні Єврокоди", секретаріатом якого керує BSI.

Цей стандарт має отримати статус національного стандарту за допомогою публікації ідентичного тексту чи ухвалення не пізніше липня 2006 року, а суперечливі національні стандарти мають бути вилучені не пізніше березня 2010 року.

CEN/TC 250 є відповідальними за всі будівельні Єврокоди.

Цей документ замінює ENV 1996-2:1998.

Згідно з міжнародними правилами CENB/ CENELEC організації національних стандартів наступних країн зобов'язані впроваджувати цей стандарт: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії й Об'єднаного Королівства.

Foreword

This EN 1996-2 has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text огЪу endorsement, at the latest by July 2006, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

This document supersedes ENV 1996-2:1998.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta. Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

ВСТУП ДО ЄВРОКОДІВ

У 1975 р. Комісія європейських співтовариств прийняла рішення про використання програми в області будівництва, засноване на статті 95 угод. Метою програми було усунення технічних перешкод ділової активності і стандартизація технічних умов.

У даній програмі дій Комісія проявила ініціативу щодо визначення сукупності гармонізованих технічних правил для проектування будівельних робіт, які на початковій стадії виступали б як альтернатива національним правилам, що діяли в країнах-членах і згодом замінювали б їх.

Впродовж п'ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету та представників країн-членів здійснювала розроблення програми Сврокодів, що привело до появи першого покоління Сврокодів в 1980-і роки.

У 1989 p. Комісія і країни-члени ЄС і EFTA на підставі угоди1) між Комісією і CEN прийняли рішення про передачу підготовки і видання Єврокоду до CEN за допомогою ряду мандатів з метою надання їм майбутнього статусу європейського стандарту (EN). Це фактично пов'язує Єврокоди з положеннями директив Ради і постановами Комісії, що розглядають європейські стандарти (наприклад, директива Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів - CPD - і директиви Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС і 89/440/ЕЕС відносно суспільних робіт і послуг і аналогічні директиви EFTA, мета яких полягає в створенні внутрішнього ринку). Програма Єврокоду конструкцій включає наступні стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

EN 1990, Єврокод: Основи проектування конструкцій.

EN 1991, Єврокод 1: Дії на конструкції.

EN 1992, Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій.

EN 1993, Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій.

EN 1994, Єврокод 4: Проектування сталезалізобетонних конструкцій.

EN 1995, Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій.

EN 1996, Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій.

EN 1997, Єврокод 7: Геотехнічне проектування.

EN 1998, Єврокод 8: Проектування сейсмостійких конструкцій.

EN 1999, Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій.

Єврокоди встановлюють відповідальність розпорядливих органів в кожній із країн-членів і гарантують їх право визначати значення питань регулювання безпеки на національному рівні, що відрізняються в різних державах.

1) Угода між Комісією європейських співтовариств і Європейським комітетом із стандартизації (CEN), що відноситься до роботи над Єврокодами для проектування будівель і споруд із цивільного будівництва (BC/CEN/03/89).

Background of the Eurocode programme

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on Article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of armonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1) between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to the CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European^Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions dealing with European standards (eg. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of parts:

EN 1990, Eurocode: Basis of structural design.

EN 1991, Eurocode 1: Actions on structures.

EN 1992, Eurocode 2: Design of concrete structures.

EN 1993, Eurocode 3: Design of steel structures.

EN 1994, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures.

EN 1995, Eurocode 5: Design of timber structures.

EN 1996, Eurocode 6: Design of masonry structures.

EN 1997, Eurocode 7: Geotechnical design.

EN 1998, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance.

EN 1999, Eurocode 9: Design of aluminium structures.

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

1) Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Stan­dardisation (CEN) concerning the work on EURO­CODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).VII

СТАТУС І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОКОДУ

Країни-члени EU і EFTA визнають, що Єврокоди виступають як еталонні документи в наступних цілях:

- як засіб підтвердження відповідності будівельних робіт і робіт із цивільного будівництва основоположним вимогам директиви Ради 89/106/ЕЕС, зокрема, основоположній вимозі №1 - Механічний опір і стійкість - і основоположній вимозі №2 - Пожежна безпека;

- як підстава для укладання договорів на будівельні роботи і інженерно-конструкторські послуги, що відносяться до них;

- як структура для укладання гармонізованих технічних умов на будівельні вироби (ENs і ETAs).

Єврокоди, оскільки вони безпосередньо стосуються будівельних робіт, мають пряме відношення до тлумачних документів2), на які посилаються в статті 12 CPD, хоча вони відрізняються від гармонізованих стандартів на виріб3).

Єврокоди встановлюють загальні правила проектування, розрахунку і визначення параметрів як самих конструкцій, так і окремих конструктивних елементів, які придатні для звичайного вживання. Вони стосуються як традиційних методів будівництва, так і аспектів інноваційного вживання, але при цьому не містять правил для нестандартних конструкцій або спеціальних рішень, для яких необхідно залучати експертів.

2) Відповідно до пункту 3.3 CPD істотним вимогам (ER) необхідно надати певної форми тлумачним документам для створення необхідних зв'язків між істотними вимогами і мандатами для гармонізованих EENs і ETAGs/ETAs.

3) Відповідно до статті 12 CPD тлумачні документи по­винні:

a) надавати конкретної форми основним вимогам за допомогою стандартизації термінології і технічних основ і вказівки класів або рівнів для кожної вимоги, де це необхідно;

b) встановлювати методи співвідношення даних класів або рівнів вимог з технічними умовами, наприклад, методами розрахунку і доказу, технічними правилами для проектування тощо;

c) виступати як рекомендації для введення гармонізованих стандартів і настанов для європейського технічного затвердження. Єврокоди, де-факто, відіграють аналогічну роль в області ER1 і частині ER 2.

Status and field of application of Eurocodes

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement №1 - Mechanical resistance and stability - and Essential Requirement №2 - Safety in case of fire;

- as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services;

- as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs).

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2) referred to in Article 12 of the CPD, although they are of adifferent nature from harmonised product standards3).

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

2) According to Article 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the neces­sary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3) According to Article 12 of the CPD the interpretative documents shall:

a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e. g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of ER 1 and a part of ER 2.

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ЄВРОКОДИ

Національні стандарти, що впроваджують єврокоди, включають повний текст Єврокоду (включаючи всі додатки), виданмй CEN, національний титульний аркуш з національною передмовою, а також Національні додатки (довідкові).

Національні додатки (довідкові) можуть містити лише інформацію про параметри, які в Єврокоді залишені відкритими для ухвалення рішення на національному рівні. Ці параметри, що встановлюються на національному рівні, поширюються лише на проектування будівель і інженерних споруд в країні, в якій вони встановлені. Вони включають:

- числові значення окремих коефіцієнтів безпеки і класів, по яких Єврокодами допускається альтернативне рішення;

- числові значення, які слід використовувати в тих випадках, коли в Єврокодах вказані лише символи;

- спеціальну інформацію про країну (географічні і кліматичні дані, які застосовні лише для певної країни) наприклад карти снігового навантаження;

- методики у випадках, коли Єврокодами допускається вживання декількох альтернативних методик.

Вони можуть також містити:

- рекомендації по вживанню довідкових додатків;

- вказівки по вживанню доповнюючої і несуперечливої інформації, що допомагає користувачеві застосовувати Єврокоди.

National Standards implementing Eurocodes

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and'may be followed by a National Annex (informative).

The National Annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, ie:

- values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

- values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

- country specific data (geographical, climatic etc), eg. snow map,

- the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

And it may also contain:

- decisions on the application of informative annexes,

- references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЄВРОКОДАМИ І ГАРМОНІЗОВАНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ВИМОГАМИ (ENs і ETAs) ДЛЯ ВИРОБІВ

Існує необхідність узгодження гармонізованих технічних умов на будівельні вироби і технічних правил на проектування конструкцій4). Зокрема, інформація, що супроводжує СЕ-маркування будівельних виробів, повинна чітко встановлювати, які параметри, що встановлюються на національному рівні, є основоположними.

4) Див. статтю 3.3 і статтю 12 CPD, а також розділи 4.2, 4.3.1, 4.3.2 і 5.2 ID No 1.

Цей стандарт є частиною EN 1996, що складається з наступних частин:

Частина 1-1: Загальні правила для армованих і неармованих кам'яних конструкцій

Частина 1-2: Загальні правила - Визначення вогнестійкості

Частина 2: Проектні рішення, вибір матеріалів і виконання кам'яних конструкцій

Частина 3: Спрощені методи розрахунку неармованих кам'яних конструкцій

EN 1996-2 розглядає принципи і вимоги до проектних рішень, вибору матеріалів і виконанню кам'яних конструкцій.

При проектуванні нових конструкцій застосовують EN 1996-1-1 разом з EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1997, EN 1998 і EN 1999.

EN 1996-2 призначений для використання разом з EN 1990, EN 1991-1-2, EN 1996-1-1, EN1996-1-2 і EN 1996-3.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДО EN 1996-2

Застосування Єврокоду 6 визначається в EN 1996-1 -1, який містить інформацію про інші частини Єврокоду 6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОДАТОК ДО EN 1996-2

Стандарт містить символи і окремі альтернативні методи, для яких на національному рівні повинні вказуватися значення або відповідний вибір. Для цього у відповідну національну редакцію EN 1996-2 включають національні додатки, що визначають вживання методів і числових значень для розрахунку конструкцій будівель і інженерно-технічних споруд, що зводяться на території конкретної країни.

Національний вибір допускається в наступних елементах стандарту EN 1996-2:

- 2.3.4.2(2)

- 3.5.3.1(1).

На додаток до загальних посилань на несуперечливу додаткову інформацію конкретні посилання можуть здійснюватися через пункт:

-1.1 -(2)Р

-2.3.1.(1)

- 3.4.(3).

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4) Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

4) See Article 3.3 and Article 12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

This European Standard is part of EN 1996 which comprises the following Parts:

Part 1-1: General - Rules for reinforced and unreinforced masonry

Part 1-2: General rules - Structural fire design

Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

EN 1996-2 describes the principles and requirements for design considerations, selection of materials and execution of masonry structures.

For the design of new structures, EN 1996-1-1 is intended to be used, for direct application, together with ENs 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 and 1999.

EN 1996-2 is intended to be used together with EN 1990, EN 1991-1-2, EN 1996-1-1, EN 1996-1-2 and EN 1996-3.

Additional information specific to EN 1996-2

The scope of Eurocode 6 is defined in EN 1996-1-1, and this includes information on the other parts of Eurocode 6.

National Annex for EN 1996-2

This standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1996-2 should have a National Annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1996-2 through clauses:

- 2.3.4.2(2)

- 3.5.3.1(1).

In addition to general references to non-contradictory complementary information specific references may be made through clauses:

-1.1 .(2)P

- 2.3.1 .(1)

- 3.4.(3).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 6. ПРОЕКТУВАННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки

ЕВРОКОД 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 2. Конструктивный анализ, выбор материалов и выполнение каменной кладки

EUROCODE 6. DESIGN OF MASONRY STRUCTURES
Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Чинний від 2013-07-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування частини 2 Єврокоду 6

(1) Р Сфера застосування Єврокоду 6 для кам'яних конструкцій, встановлена в 1.1.1 EN 1996-1-1:2005, також застосовується EN 1996-2.

(2) Р EN 1996-2 розглядає основні правила вибору матеріалів і виконання кам'яних робіт, що відповідають проектним припущенням інших частин Єврокоду 6. За винятком питань, наведених в 1.1(3) Р, сфера застосування частини 2 містить аспекти проектування і виконання кам'яних конструкцій, що включає:

- вибір матеріалів для кладки;

- чинники, що впливають на властивості і міцність кладки;

стійкість будівель до проникнення вологи;

зберігання, виготовлення і використання матеріалів на будівельному майданчику;

виконання кам'яних конструкцій;

захист кам'яних конструкцій в процесі виконання.

Примітка 1. Якщо загальні інструкції наведені, то додаткові інструкції базуються на урахуванні місцевих умов і практики в несуперечливих додаткових документах, які можуть посилатися на національні додатки.

Примітка 2. Сфера застосування Єврокоду 6 не включає сейсмічні, теплові і акустичні експлуатаційні властивості кам'яних конструкцій.

(3) Р  EN 1996-2 не розкриває наступних питань:

- аспекти кам'яних конструкцій, розглянуті в інших частинах Єврокоду 6;

- естетичні аспекти;

- застосовану обробку;

- здоров'я і безпека людей, задіяних в проектуванні або виконанні кам'яних конструкцій;

- вплив будівель з кам'яних конструкцій, будівельних робіт і елементів конструкцій на довкілля.

1.2 Нормативні посилання

(1) Р Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а публікації перераховані нижче. Для датованих посилань наступні поправки або перегляди цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки при внесенні до нього змін або перегляді. Для датованих посилань застосовують останнє видання публікації стандарту (включаючи зміни).

- EN 206-1, Бетон. Частина 1. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво і відповідність вимогам

- EN 771 (всі частини), Технічні вимоги для кам'яних конструкцій

- EN 998-2, Вимоги до розчинів для кам'яних робіт. Частина 2. Розчин для кладки

- EN 845 (всі частини), Вироби для кам'яної кладки

- EN 1015-11, Методи випробувань будівельних розчинів для кладки. Частина 11. Визначення міцності при стиску і вигині затверділої будівельної суміші

- EN 1015-17, Методи випробувань будівельних розчинів для кладки. Частина 17. Визначення вмісту розчинних хлоридів у свіжих розчинах

- EN 1052, (всі частини), Методи випробування кам'яної кладки

- EN 1990, Єврокод. Основи проектування несучих конструкцій

- EN 1996-1-1, Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1. Загальні правила для армованих і неармованих кам'яних конструкцій

- EN 13914-1, Проектування, виготовлення і нанесення шару зовнішньої і внутрішньої штукатурки. Частина 1. Зовнішній шар штукатурки

1 General

1.1 Scope of Part 2 of Eurocode 6

(1) P The scope of Eurocode 6 for Masonry Structures as given in 1.1.1 of EN 1996-1-1:2005 applies also to this EN 1996-2.

(2) P  EN 1996-2 gives basic rules for the selection of materials and execution of masonry to enable it to comply with the design assumptions of the other parts of Eurocode 6. With the exception of the items given in 1.1 (3)P, the scope of Part 2 deals with ordinary aspects of masonry design and execution including:

- the selection of masonry materials;

- factors affecting the performance and durability of masonry;

resistance of buildings to moisture penetration;

storage, preparation and use of materials on site;

the execution of masonry; masonry protection during execution;

Note 1. Where general guidance only is given, additional guidance based on local conditions and practice may be made available in non contradictory complementary documents which may be referred to in the National Annex.

Note 2. The scope of Eurocode 6 excludes seismic, thermal and acoustic functional performance of masonry structures.

(3) P EN 1996-2 does not cover the following items:

- those aspects of masonry covered in other parts of Eurocode 6;

- aesthetic aspects;

- applied finishes;

- health and safety of persons engaged in the design or execution of masonry;

- the environmental effects of masonry buildings, civil engineering works and structures on their siirroundings.

1.2 Normative references

(1) P This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication applies (including amendments).

- EN 206-1, Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity

- EN 771 (all parts), Specification for masonry units

- EN 998-2, Specification for mortar for masonry

- Part 2: Masonry mortar

- EN 845 (all parts), Specification for ancillary components for masonry

- EN 1015-11, Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

- EN 1015-17, Methods of test for mortar for masonry - Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars

- EN 1052 (all parts), Methods of test for masonry

- EN 1990, Eurocode: Basis of structural design

- EN 1996-1-1, Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

- EN 13914-1, The design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online