ДСТУ ГОСТ 1535:2007 Прутки мідні. Технічні умови (ГОСТ 1535-2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРУТКИ МІДНІ
Технічні умови

(ГОСТ 1535-2006, IDТ)
ДСТУ ГОСТ 1535:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 січня 2008 р. № 11 з 2008-07-01 3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 1535-2006 Прутки медные. Технические условия (Прутки мідні. Технічні умови)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

Ступінь відповідності — ідентичний (iDT)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1535-91)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний з ГОСТ 1535-2006 Прутки медные. Технические условия (Прутки мідні. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавсту України.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стан­дарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждер­жавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.2 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003 «Мідь. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням ГОСТ 859-2001;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — ГОСТ 2060-2006 «Прутки латунные. Технические условия» розроблено на заміну ГОСТ 2060-90 і прийнятий в Україні як ДСТУ ГОСТ 2060:2007 «Прутки латунні. Технічні умови», який є ідентичний за змістом, структурою та викла­денням з ГОСТ 2060-2001;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 7, п. 7.2 — в Україні чинний ДСТУ 4179:2003 «Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови», який є модифікований за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 7502-98;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.13 — ГОСТ 15467-79 в Україні відмінено без заміни;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 8, п. 8.2 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 15846:2003 «Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівня­них до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 15846-2002;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації- видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

ГОСТ 1535-2006 (ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРУТКИ МЕДНЫЕ
Технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар­тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе­ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при­менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», Науч­но-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных метал­лов «Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка» (ОАО «Институт

Цветметобработка»)

2 ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метро­логии и сертификации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Молдовастандарт

Российская Федерация

RU

Ростехрегулирование

Республика Таджикистан

TJ

Такджикстандарт

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 1535-91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРУТКИ МЕДНЫЕ
Технические условия

Copper rods.
Specifications

Дата введения в Украине 2008 - 07 - 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тянутые медные прутки круглого, квадратного, шести­гранного сечений и прессованные прутки круглого сечения, применяемые в различных отраслях про­мышленности.

Стандарт устанавливает сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, упаковку, маркировку, транспортирование и хранение прутков.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 859—2001 Медь. Марки

ГОСТ 1497—84 Металлы. Методы испытаний на растяжение ГОСТ 2060—90 Прутки латунные. Технические условия ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические усло­вия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия ГОСТ 3749—77 Угольники поверочные 90°. Технические условия ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7229—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 9012—59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия ГОСТ 9717.1—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.2—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.3—82 Медь. Метод спектрального анализа по оксидным стандартным образцам

ГОСТ 13938.1—78 Медь. Методы определения меди

ГОСТ 13938.2—78 Медь. Методы определения серы

ГОСТ 13938.3—78 Медь. Метод определения фосфора

ГОСТ 13938.4—78 Медь. Методы определения железа

ГОСТ 13938.5—78 Медь. Методы определения цинка

ГОСТ 13938.6—78 Медь. Методы определения никеля

ГОСТ 13938.7—78 Медь. Методы определения свинца

ГОСТ 13938.8—78 Медь. Методы определения олова

ГОСТ 13938.9—78 Медь. Методы определения серебра

ГОСТ 13938.10—78 Медь. Методы определения сурьмы

ГОСТ 13938.11—78 Медь. Метод определения мышьяка

ГОСТ 13938.12—78 Медь. Методы определения висмута

ГОСТ 13938.13—93 Медь. Методы определения кислорода

ГОСТ 13938.15—88 Медь. Методы определения хрома и кадмия

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18242—72[1] Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штуч­ной продукции

ГОСТ 24047—80 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25086—87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 26877—91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­ных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изменен­ным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online