ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування (ІSO/ІEC 2382-15:1999, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 15. Мови програмування

(ISO/IEC 2382-15:1999, IDТ)
ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20) Держ- споживстандарту України та Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. В. Гречко; С. В.Зайцева, канд. фіз.-мат. наук; О. Л. Перевозчикова, чл.-кор. НАН України, проф., д-р фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р. № 128 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 2382-15:1999 Information technology — Vocabulary — Part 15: Programming languages (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2872-94 Системи оброблення інформації. Мови програмування. Терміни та визначення

ЗМІСТ

Національний вступ

Секція 1: Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Загальні пояснення

Секція 2: Терміни та визначення понять

15 Мови програмування

15.1 Лексеми

15.2 Оголошення

15.3 Об’єкти даних

15.4 Типи даних

15.5 Оператори і вирази

15.6 Частини програм

15.7 Задачі

15.8 Виконання

15.9 Об’єктно-орієнтоване програмування

15.10 Ознаки і властивості

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НВ Джерела посилання

Додаток НГ Порівняльна таблиця терміносистем ДСТУ 2872-95 та ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей документі згармонізовано з ISO/IEC 2382-15:1999 Information technology — Vocabulary. Part 15: Programming languages (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови про­грамування). Ступінь відповідності — ідентичний стандарт.

Міжнародний стандарт ISO/IEC 2382 (у 36 частинах) розробив підкомітет SC1 «Термінологічні словники» спільного технічного комітету JTC1 міжнародних організацій ISO та ІЕС.

Технічний комітет, відповідальний за стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології».

Редагування тексту цього документа виконала чл.-кор. НАН України О.Перевозчикова.

Ця частина стандарту містить вимоги, які відповідають чинному законодавству, і встановлює українські терміни і визначення понять, пов’язаних з мовами програмування. До цієї частини стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO/IEC 2382» замінено на «ця частина стандарту»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Норма­тивні посилання» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандар­тизація», а терміностатті — згідно з ДСТУ 3966 [1];

— до підрозділу 1.2 «Нормативні посилання» долучено український переклад назв міжнарод­них стандартів. Із цими стандартами можна ознайомитися у Головному фонді нормативних до­кументів;

— у терміностаттях наведено додатково російський стандартизований термін із позначкою «ги» та посиланням на термінологічне джерело з додатка НВ «Джерела посилання»;

— до терміносистеми додано визначення терміна «15.08.04 ситуація виняткова», розміще­не останнім у підрозділі 15.08, щоб не порушувати нумерацію термінів у ISO/IEC 2382-15:1999. Це визначення узгоджено з ISO/IEC TR 10176:2003 Information technology — Guidelines for the preparation of programming language standards (Інформаційні технології. Настанова зі створення стандартів на мови програмування);

— долучено абеткові покажчики українських і російських термінів як національні додатки НА та НБ;

— долучено національний додаток НВ, у якому наведено список термінологічних джерел та національних стандартів, на які є посилання у національному вступі та національних додатках;

— долучено національний додаток НГ, у якому з метою ілюстрації часових змін у терміно­логії наведено порівняльну таблицю терміносистем ДСТУ 2872-94 та ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005, яка свідчить про розвиток терміносистеми шляхом не лише доповнення, але й осучаснення, поглиблення та уточнення визначень і понять.

У цій частині стандарту збережено нумерацію терміностатей згідно з ISO/IEC 2382-15:1999. Кожну терміностаттю побудовано згідно з положеннями підрозділу 1.3. Згідно з правилами ДСТУ 3966-2000, що мають відмінності від багаточастинного словника ISO/IEC 2382, особливості побудови терміностатей українських національних стандартів на терміни та визначення понять наведено у національних примітках підрозділу 1.3 «Загальні положення».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 15. Мови програмування

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Часть 15. Языки программирования

INFORMATION TECHNOLOGY
VOCABULARY
Part 15. Programming languages

Чинний від 2006-10-01

СЕКЦІЯ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Мета цього стандарту — поліпшення міжнародного співробітництва в інформаційних техно­логіях. Стандарт встановлює терміни та визначення понять, пов’язаних із інформаційними тех­нологіями і визначає зв’язки між статтями терміносистеми.

Для полегшення перекладу іншими мовами визначення наведено так, щоб уникнути будь- яких особливостей, притаманних мові.

Ця частина стандарту визначає поняття, пов’язані з мовами програмування.

1.2 Нормативні посилання

Наведені далі стандарти містять умови, що за допомогою посилань у цьому тексті станов­лять положення цієї частини стандарту. У разі датованих посилань не застосовують пізніші зміни до будь-якого з цих видань або нові видання. Проте учасникам угод, що ґрунтуються на цьому стандарті, треба визначити можливості застосування найсучасніших видань нормативних доку­ментів, зазначених далі. У разі недатованих посилань рекомендовано звертатися до найновішого видання нормативних документів. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology — Vocabulary — Part 1: Fundamental terms

ISO 2382-2:1976 Data processing — Vocabulary — Part 2: Arithmetic and logic operations

ISO/IEC 2382-7:2000 Information technology — Vocabulary — Part 7: Computer programming.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 2382-1:1993 Інформаційні технології. Словник. Частина 1. Основні терміни

ISO 2382-2:1976 Оброблення даних. Словник. Частина 2. Алгоритми та логічні оператори

ISO/IEC 2382-7:2000 Інформаційні технології. Словник. Частина 7. Комп’ютерне програ­мування.

1.3 Загальні пояснення

1.3.1 Визначення терміностатті

Секція 2 містить певну кількість терміностатей. Кожну терміностаттю складають такі основні елементи, як порядковий номер, один або кілька термінів-синонімів і фраза, що визначає поняття. Крім того, терміностаттю можуть доповнювати пояснювальні приклади, примітки або рисунки, що полегшують розуміння семантики поняття.

Зрідка один термін визначено в різних терміностатях, або два чи більше понять охоплено однією терміностатею, як описано в 1.3.5 та 1.3.8 відповідно.

Національна примітка

Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два (або більше) застандартизовані терміни. Викори­стовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

Такі терміни, як словник, поняття, термін і визначення, вжито згідно з положеннями ISO 1087.

1.3.2 Організація терміностатті

Терміностаттю складають основні елементи, визначені в 1.3.1, і за потреби додаткові еле­менти. Терміностаття може містити елементи у такому порядку:

a) порядковий номер, спільний для всіх мов, вжитих у стандарті;

b) термін чи переважаючий термін мови. Відсутність терміна відображено п’ятьма крапками (.....) - рядок із крапок вказує слово, яке в терміні вибирають в кожному окремому випадку;

c) переважаючий термін в окремій країні (ідентифіковано за правилами ISO 3166);

d) абревіатура терміна;

e) припустимі терміни-синоніми;

f) текст визначення (див. 1.3.4);

g) один чи кілька прикладів, що мають заголовок «Приклад(и)»;

h) одне чи кілька зауважень, що уточнюють окремі випадки застосування терміна під загаль­ною назвою «Примітка(-и)»;

i) рисунок, діаграма чи таблиця, що можуть бути спільними для кількох терміностатей.

Національна примітка

Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом. Недозволені для вживання терміни виді­лено світлим курсивом із позначкою (Нд)

У кожній терміностатті подано англійські (еп), французькі (fr) терміни-відповідники згідно з ISO/IEC 2382-4 та як до­відкові російські (ги) терміни-відповідники, узяті зі словників та науково-технічної літератури, перелік яких наведено у національному додатку НВ.

1.3.3 Класифікація терміностатей

Кожній частині надано порядковий двозначний номер, що починається з 01 для частини «Основні терміни».

Терміностатті класифіковано за групами, кожній з яких надано порядковий чотиризначний номер, перші дві цифри якого визначають приналежність до конкретної частини цього стандарту.

Кожна терміностаття має шестизначний порядковий номер, перші чотири цифри якого ви­значають її приналежність до цієї частини стандарту і відповідної групи.

Щоб показати зв’язок між версіями цього стандарту для різних мов, номери частин, груп і терміностатей однакові для всіх мов, задіяних у цьому стандарті.

1.3.4 Вибір термінів і формулювання визначень

Вибір термінів і формулювання визначень максимально відповідає загальноприйнятому вживанню. У разі суперечливого прочитання перевагу надано найпоширенішим формулюванням.

1.3.5 Багатозначність

Зрідка термін має кілька значень, тоді кожне з них наведено в окремій терміностатті для полегшення перекладу іншою мовою.

1.3.6 Абревіатури

Як зазначено в 1.3.2, для деяких термінів наведено загальноприйняті абревіатури. Такі аб­ревіатури не використано у текстах визначень, у прикладах і примітках.

1.3.7 Використання круглих і фігурних дужок

У деяких термінах одне чи кілька слів надруковано напівгрубим шрифтом у дужках. Ці сло­ва — частина повного терміна, але їх можна опустити, якщо вживання терміна в контексті не призводить до неоднозначності. У тексті іншого визначення, прикладу або примітки стандарту такий термін вжито лише у повній формі.

У деяких терміностаттях терміни супроводжують пояснення у круглих дужках, надруковані звичайним шрифтом. Ці пояснення не є частиною терміна, але пояснюють галузь його викорис­тання, уточнюють конкретне застосування або граматичну форму.

Національна примітка

У суміщених терміностаттях терміни-дієслова подано у фігурних дужках.

1.3.8 Використання квадратних дужок

Якщо близькі за значенням терміни можна визначити текстами, що відрізняються лише кількома словами, то терміни та їхні визначення об'єднано в одну терміностаттю. Слова, які треба підстав­ляти замість попередніх для отримання нових значень, взято у квадратні дужки у порядку, одна­ковому для термінів і визначень. Для чіткішої ідентифікації слів, що підставляють, останнє слово, після якого їх підставляють, взято у квадратні дужки і повторено для кожної альтернативи.

Національна примітка

Наявність квадратних дужок лише у терміні певної терміностатті означає, що в ньому суміщено два чи кілька термінів- синонімів. В абетковому покажчику суміщені терміни подано без дужок з посиланнями на той самий номер терміностатті.

Для російських термінів-відповідників у квадратних дужках наведено бібліографічні посилання на джерела, перелік яких розміщено у додатку НВ.

1.3.9 Використання у визначеннях понять курсиву і зірочки

Термін, виділений курсивом у визначенні, прикладі чи примітці, визначено в іншій терміно­статті цієї частини стандарту. Причому термін виділено курсивом лише для першого входження у терміностаттю.

Курсив використовують також для інших граматичних форм термінів, наприклад, множини іменників чи форм дієслів.

Основні форми всіх термінів, надрукованих курсивом, визначено в цій частині стандарту і наведено у абеткових покажчиках (див. 1.3.11).

Символ «зірочка» використано, щоб відокремити розташовані безпосередньо один за одним (чи розділені пунктуацією) терміни, виділені курсивом і визначені у різних терміностаттях цієї частини стандарту.

Слова чи терміни, надруковані звичайним шрифтом, розуміють так, як їх визначено у нор­мативних чи спеціальних технічних словниках.

Національна примітка

Курсив також використано для подання недозволених для вживання термінів із позначкою (Нд).

1.3.10 Правопис

Англомовні терміни наведено за правописом, характерним для США. Використання іншого коректного правопису не суперечить цій частині стандарту.

1.3.11 Організація абеткового покажчика

Для кожної використаної мови наприкінці кожної частини стандарту наведено абетковий покажчик. Покажчик містить усі визначені в цій частині стандарту терміни. За абеткою у покаж­чики багатослівні терміни входять під кожним словом цього багатослівного терміна.

Національна примітка

За абеткою до покажчиків багатослівні англійські і французькі терміни входять один раз за прямим порядком слів, як їх наведено у терміностатті. За абеткою до покажчиків у додатках НА і НБ багатослівні українські і російські терміни входять за зворотним порядком слів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online