ГНД 34.42.401-2004 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації та методика пуску і налагодження

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ГНД 34.42.401-2004

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МЕТОДИКА ПУСКУ І НАЛАГОДЖЕННЯ

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
(ОЕП "ГРІФРЕ")

Київ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП “ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО Підприємством ВАТ “ЛьвівОРГРЕС”

РОЗРОБНИКИ Ф.Г.Гусар, М.Г.Гусар, Л.П.Яриш, О.Головченко

3 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, М.Чех; Департаментом електро­енергетики Мінпаливенерго, Ю.І.Улітіч; ОЕП “Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики”, Г.П.Хайдурова

4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ   Наказ Міністерства палива та енергетики України, від 08 липня 2004 р. № 384

5 НА ЗАМІНУ РД 34.70.043 Типовая инструкция по эксплуатации установок для очистки производственных сточных вод тепловых электро­станций та ГКД 34.42.401 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Методика пуску і налагодження

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2009 рік

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Інструкція з експлуатації та методика пуску і налагодження

Чинний від 8 вересня 2004

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ (далі Інструкція та Методика) визначає вимоги і технологічну послідовність виконання основних операцій під час експлуатації та налагодження установок для очищення стічних вод, що утворюються під час виробничих процесів і пуско-налагоджувальних робіт на ТЕС, ТЕЦ і водогрійних котельнях теплових мереж (далі ТЕС).

1.2 Інструкція та Методика призначені для інженерно-технічного персоналу ТЕС, ТЕЦ, водогрійних котелень теплових мереж, проектних установ та спеціалізованих пуско-налагоджувальних організацій, які займаються експлуатацією, проектуванням, пуском і налагодженням установок для очищення виробничих стічних вод вищевка­заних енергооб’єктів незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

Водний Кодекс України від 06.06.95 № 213/95-ВР

ГОСТ 2160-92 Топливо твердое минеральное. Методы определения плотности

ГОСТ 9583-75 Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного полунепрерывного литья. Технические условия

РД 34.20.406 Правила организации пуско-наладочных работ на электростанциях

РД 34.37.404 Методические указания по предпусковой химической очистке теплоэнергетического оборудования

РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации

РД 34.37.521 Руководящие указания по загрузке дроблен­ным антрацитом механических фильтров и поддерживающих слоев ионитовых фильтров

ГКД 34.02.402-96 Води стічні теплових електростанцій. Інструкція з аналізу показників якості

ГКД 34.12.102-95 Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.21.522-96 Стальные вертикальные цилиндри­ческие резервуары для хранения жидкого топлива и воды. Строительные конструкции. Инструкция по эксплуатации

ГКД 34.20.591-96 Руководящие указания по консервации теплоэнергетического оборудования

ГКД 34.20.301-96 Программа испытаний на ТЭС, ГЭС, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж

ГКД 34.37.303-96 Аналітичний контроль під час хімічної очистки теплоенергетичного обладнання

ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

Положення про безпечну і надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 32/288 від 22 листопада 1997 р.

ВБН 2.2-58.2-94 Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

СанПиН 4631-88 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод от загрязнения в местах водопользования населения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами, утверж­денная Государственным комитетом СССР по охране природы 31.10.91 г. (далі Методика расчета)

Правила охраны поверхностных вод, утвержденные Государственным комитетом СССР по охране природы 21.02.91 г. (далі Правила охраны поверхностных вод)

Методические указания по проектированию ТЭС с максимально сокращенными стоками, утвержденные Заместителем Министра энергетики и электрификации СССР 19.11.91 г.

Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП-81, утвержденные Министром энергетики и электрификации СССР 08.10.81 г.

Совет экономической взаимопомощи. Совещание руководителей водохозяйственных органов стран СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод, часть 1. Методы химического анализа вод. Изд. третье - М.: 1977

Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов (Под ред. акад. МАН СССР А.П. Шицковой) - М.: Медицина, 1980.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому нормативному документі застосовуються такі визначення та скорочення:

3.1 зворотна вода - вода, що організовано повертається за допомогою технічних споруд і засобів із господарського кругообігу в природні ланки (океанічні, озерні, річкові, літогенні)

3.2 стічна вода - різновидність зворотної води; включає господарсько-побутову стічну воду населених місць, дощову (снігову) та іншу забруднену стічну воду, що стікає із забудованих територій, виробничу стічну воду

3.3 очисна споруда стічних вод - споруда, призначена для проведення в ній процесів руйнування або вилучення зі стічних вод певних шкідливих речовин

3.4 забруднення води - процес зміни складу і властивостей води в водному об’єкті в результаті надходження в нього забруднювальних речовин

3.5 гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді - концентрація певної речовини у воді, вище від якої вода стає непридатною для встановленого виду водоко­ристування

3.6 водний об’єкт - зосередження природних вод на поверхні суші або в гірських породах, що має характерні форми поширення і режиму

3.7 норми якості води - встановлені значення показників складу і властивостей води

3.8 нафтоловник - споруда для очищення стічних вод від нафтопродуктів та завислих речовин методом механічного відстоювання

3.9 флотатор - апарат для розділення суспензій чи емульсій за допомогою мікробульбашок повітря, розчиненого перед флотатором в оброблюваній воді

3.10 механічний фільтр - фільтр для очищення води від мікрокрапель нафтопродуктів та завислих речовин методом проціджування, в якому як фільтрувальний матеріал викорис­товуються хімічно інертні матеріали (здебільшого подрібнені антрацит чи керамзит) із зернами фракції від 0,5 до 1,6 мм

3.11 сорбційний фільтр - фільтр для доочищення води від розчинених нафтопродуктів методом проціджування через шар сорбенту - активованого вугілля або активованого коксу

3.12 бак-нейтралізатор - резервуар з плоским або конічним днищем, застосовуваний для оброблення в ньому хімічно забруднених (кислотно-лужних) стічних вод відповідними хімічними реагентами. Оброблення прово­диться з метою встановлення певних значень pH, за яких відбувається осадження, руйнування або віддування шкідливих речовин. Після цього, також за допомогою відповідних хімічних реагентів, в стоках можна встанов­лювати pH в межах від 6,5 до 8,5, що, в багатьох випадках, дозволяє використовувати воду повторно або відводити її на очисні споруди

3.13 асимілююча здатність водного об’єкта - здатність водного об’єкта приймати певну масу речовин в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольному створі (пункті) водокористування

3.14 контрольний створ - поперечний переріз потоку, в якому контролюється якість води

3.15 Термін „ЕНЕРГОКОМПАНІЯ” застосовується у значенні, наведеному у ГКД 34.20.507.

АВР - автоматичне введення резерву

АГ - активоване гранульоване вугілля

АК - антрацит крупний

АН - антрацит насіннячко

АП - антрацит плитовий

АР - активоване рекуперативне вугілля

БАВ - березове активоване вугілля

БЗУ - блокова знесолювальна установка

БП - бак збору продувної води прояснювачів

БФ - бак збору фільтрату фільтр-пресів

БШ - бак збору обводненого шламу

ВДРП - верхній дренажно-розподільчий пристрій

ВПЕ - водо-повітряний ежектор

ВПУ - водопідготовча установка

ЩК- гранично допустима концентрація

ЩС - гранично допустимий скид

ГЗВ - гідрозоловідведення

ДАК - деревний активований кокс

ЕДТК - етилендіамінтетраоцтова кислота

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки

КАП - кокс активований подрібнений

НД - нормативний документ

НДРП - нижній дренажно-розподільчий пристрій

НПГ - нижній переливний горизонт

ОДК - об’єднаний допоміжний корпус

ПН - помпа перепомповування вловлених нафтопродуктів

ПНР - помпа нейтралізуючих реагентів

ПО - помпа перепомповування осаду

ШіВ - помпа проясненої води

111ШФ - помпа подавання води на фільтри

ШЇФ - помпа подавання води на флотатори

ПР - помпа рециркуляції

ПРВ - помпа розпушувальної води

ШМ - помпа рециркуляції вапняного молока

ПРШ - помпа рециркуляції шламу

ПФ - помпа фільтрату

ТПШ - помпа перепомповування шламу

PM - резервуар уловлених нафтопродуктів (мазуту)

PH - резервуар проміжний

РПП - регенеративний повітропідігрівник

РУ - резервуар-усередник

РФ - резервуар збору води після флотатора

ФПАКМ - фільтр-прес автоматичний камерний

ХВО - хімводоочистка

ЦТАВ - цех теплової автоматики

ЦНДІЕП інженерного устаткування - Центральний науково-дослідний і проектний інститут типового і експери­ментального проектування інженерного устаткування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online